Detall

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV NÚM. 8774, DE 30/3/2020) I LA CORRECCIÓ D'ERRORS D'AQUEST (DOGV NÚM. 8878 BIS, D'1/4/2020).

Convocatòria proves selectives d'accés al cos administratiu de l'Administració de la Generalitat C1-01, torn d'accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional. Convocatòria 34/16.


 • Descripció

  Convocatòria proves selectives d'accés al cos administratiu de l'Administració de la Generalitat C1-01, torn d'accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional. Convocatòria 34/16.


 • Organisme

  Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADVA. 9 D'OCTUBRE -TORRE 4 46018 València


 • Etapa Actual

  Concurs : Llista provisional. Termini d'al·legacions

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Titulació

  Batxiller o tècnic/a


 • Requisits especifics

  No podrà participar en aquest procediment selectiu el personal que ja tinga la condició de personal funcionari de carrera del cos administratiu de l'Administració de la Generalitat, C1-01.


 • Requisits generals

  1. Nacionalitat: tindre la nacionalitat espanyola o d'un estat membre de la Unió Europea o d'algun estat al qual siga aplicable la llibertat de circulació de treballadors. Independentment de la seua nacionalitat, el cònjuge de les i els espanyols i de les persones nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, i, quan així ho preveja el corresponent tractat, el cònjuge dels nacionals d'algun estat en què siga aplicable la llibertat de circulació dels treballadors, sempre que no estiguen separats de dret.
  Així mateix i amb les mateixes condicions que les cònjuges o els cònjuges, hi poden participar els seus descendents i els del seu cònjuge, menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat que visquen a costa seua.

  2. Edat: tindre 16 anys i no haver arribat a l'edat de jubilació.

  3. Titulació: tindre el títol de Batxillerat o un títol de grau mitjà de cicle formatiu de Formació Professional o complir les condicions per a obtindre'l abans que finalitze el termini de presentació de sol·licituds i disposar del certificat que ho acredite.
  Les persones aspirants amb titulacions obtingudes en l'estranger han d'acreditar que estan en possessió de la corresponent credencial d'homologació o, si escau, del certificat d'equivalència corresponent.
  Aquest requisit no serà aplicable a les persones aspirants que hagen obtingut el reconeixement de la seua qualificació professional, en l'àmbit de les professions regulades, a l'empara de les disposicions de dret de la Unió Europea.

  4. Capacitat: tindre les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'exercici de les corresponents funcions o tasques.

  5. Habilitació: no haver sigut separada o separat, o haver-se revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm mitjançant un procediment disciplinari d'una administració pública o un òrgan constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de qualsevol funció pública o de les pròpies del cos, agrupació professional o escala objecte de la convocatòria.
  En el cas de personal laboral, no trobar-se inhabilitat per sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut acomiadat disciplinàriament de manera procedent per a exercir funcions semblants a les pròpies de la categoria professional a què es pretén accedir.

  4. Titulació: tindre el títol de Batxillerat o un títol de grau mitjà de cicle formatiu de Formació Professional o complir les condicions per a obtindre'l abans que finalitze el termini de presentació de sol·licituds i disposar del certificat que ho acredite.
  Les persones aspirants amb titulacions obtingudes en l'estranger han d'acreditar que estan en possessió de la corresponent credencial d'homologació o, si escau, del certificat d'equivalència corresponent. Aquest requisit no serà aplicable a les persones aspirants que hagen obtingut el reconeixement de la seua qualificació professional, en l'àmbit de les professions regulades, a l'empara de les disposicions de dret de la Unió Europea.

  Les condicions per a l'admissió a aquestes proves han de reunir-se en el moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds i mantindre's durant tot el procés selectiu fins al moment de presa de possessió.

  L'Administració podrà requerir a les persones aspirants que acrediten la veracitat dels requisits exigits per a participar-hi, així com de tots els documents que puguen aportar en aquest procés selectiu. Si els requisits no s'acrediten en el termini dels 10 dies hàbils següents a la notificació del requeriment, la persona aspirant podrà quedar exclosa del procés selectiu.


 • Taxa ordinària

  15,00 €


  Descripció de la taxa

  1. El pagament de la taxa s'ha d'efectuar:
  - Si es presenta sol·licitud electrònica, el pagament s'ha d'efectuar electrònicament.
  - Si es presenta sol·licitud semipresencial, el pagament s'ha d'efectuar en qualsevol de les entitats bancàries col·laboradores que figuren en l'imprés, o telemàticament amb targeta de dèbit, crèdit, Visa o Mastercard sense certificat de signatura digital.
  - Si es presenta la sol·licitud presencialment, el pagament s'ha d'efectuar en qualsevol de les entitats bancàries col·laboradores que figuren en l'imprés.

  2. L'abonament de la taxa s'ha de justificar:
  - En el cas que es faça el pagament amb targeta, amb el justificant de pagament que s'ha de descarregar quan es presente la sol·licitud semipresencial i que s'ha de presentar juntament amb aquesta.
  - En cas d'abonament en entitat bancària col·laboradora, en l'imprés de sol·licitud semipresencial i presencial -model 046 o sol·licitud- ha de constar que s'ha realitzat el corresponent ingrés mitjançant la validació per l'entitat en la qual es realitze l'ingrés, a través de certificació mecànica, o, en defecte d'això, el segell i la signatura, llevat que concórrega una de les causes d'exempció establides en la base 5.2 i es faça constar en l'imprés de sol·licitud.


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS
  a) Les persones contribuents que siguen membres d'una família nombrosa de categoria especial o d'una família monoparental de categoria especial. Per a fer-ho, han d'assenyalar amb una ics (X) "Família nombrosa especial" en l'apartat "Altres dades", "Exempcions", de la sol·licitud.
  b) Les persones contribuents que siguen víctimes d'actes de violència sobre la dona i que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en els articles 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. Per a fer-ho, han d'assenyalar amb una ics (X) "Altres" en l'apartat "Altres dades de la convocatòria", de la sol·licitud.
  c) Les persones contribuents amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent. Per a fer-ho, han d'assenyalar amb una ics (X) "Diversitat funcional" en l'apartat "Altres dades de la convocatòria", "Exempcions", de la sol·licitud.
  d) Les persones contribuents que estiguen en situació d'exclusió social i aquesta s'acredite per l'òrgan competent en matèria de benestar social de l'ajuntament de residència. Per a això, cal assenyalar amb una ics (X) "Altres" en l'apartat "Altres dades segons la convocatòria", de la sol·licitud.

  BONIFICACIONS:
  a) Les persones membres d'una família nombrosa de categoria general o d'una família monoparental de categoria general tindran una bonificació del cinquanta per cent de la quota íntegra. Per a obtindre-la, han d'assenyalar amb una ics (X) "Família nombrosa especial" en l'apartat "Altres dades", "Exempcions", de la sol·licitud.
  b) En el cas que la presentació de la sol·licitud de participació en les proves es realitze per mitjans telemàtics, es gaudirà d'una bonificació del 10 % de la quota íntegra, acumulable a la fixada en la lletra anterior.


 • Places

  Nombre de places

  38

  Descripció de les places

  Llocs corresponents a l'oferta d'ocupació pública 2016.

  - Torn d'accés lliure: 35 llocs
  - Torn de persones amb diversitat funcional: 3 llocs

  Només es pot optar a un dels torns convocats i en serà motiu d'exclusió la presentació de sol·licituds a diversos torns, de manera que s'ha d'optar per un d'aquests.

  Els llocs de treball que queden sense cobrir pel torn de persones amb diversitat funcional s'acumularan als del torn d'accés lliure i viceversa.


 • Documentació / Informació


  Les sol·licituds s'han de presentar d'una de les maneres següents:

  I. Sol·licitud electrònica: Per a presentar la sol·licitud per via electrònica, cal tindre un certificat digital de signatura electrònica, el DNI electrònic o el sistema d'identificació CL@VE.

  La sol·licitud s'ha de presentar per via electrònica omplint el formulari habilitat en el portal de l'Administració de la Generalitat,http://www.gva.es, (en l'apartat "Atenció al ciutadà", Guia PROP, Ocupació pública, Descripció: "Cos Administratiu C1-01, Convocatòria 34/16", "Tramitar amb certificat) i realitzant el pagament telemàtic de la taxa.

  No seran vàlides les sol·licituds que, encara que se n'haja pagat la taxa, no s'hagen registrat electrònicament.
  La presentació electrònica requerirà el compliment successiu dels següents passos:
  - L'ompliment i la inscripció en línia
  - El pagament electrònic de taxes
  - El registre electrònic de la sol·licitud

  II. Sol·licitud semipresencial: s'ha d'omplir el formulari model 046 habilitat en el portal de l'Administració de la Generalitat, http://www.gva.es, (en l'apartat "Atenció al ciutadà", "Guia PROP", "Ocupació pública", descripció "Cos administratiu C1-01, convocatòria 34/16", "Tramitar sense certificat".

  Una vegada omplit el formulari, si s'ha optat per la modalitat de pagament en entitat bancària, s'ha de validar, descarregar i signar i, una vegada abonada la taxa, s'ha de presentar en les oficines públiques que s'indiquen en l'annex IV o en la forma prevista en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  III. Sol·licitud presencial: excepcionalment, només quan no siga possible omplir en línia el formulari 046 o presentar la sol·licitud de manera electrònica, podrà presentar-se la sol·licitud en el model recollit en l'annex III (per a la qual cosa s'ha de recollir l'imprés en les oficines PROP).


 • Lloc de presentació

  -. Sol·licitud electrònica: Per a presentar la sol·licitud per via electrònica, cal tindre un certificat digital de signatura electrònica, el DNI electrònic o el sistema d'identificació CL@VE.

  - Sol·licitud semipresencial i presencial s'ha de presentar en les oficines públiques que s'indiquen en l'annex IV o en la forma prevista en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=CJUS_OPOSICIONES_SF&version=1&login=a&idioma=va&idCatGuc=EP&idProcGuc=68628


  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=CJUS_OPOSICIONES&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=EP&idProcGuc=68628 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar