Detall

Agent de la Policía Local


 • Descripció

  Agent de la Policía Local


 • Organisme

  Carlet
  Avda. Caixa d'Estalvis, 1
  Tel:962530200
  Fax:962993533


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT. 20 dies hàbils, comptat des de l'endemà de la publicació de l'anunci extracte en el Boletín Oficial del Estado

  . 20 dies hàbils a comptar des del següent al de la publicació de la resolució en el «Butlletí Oficial de l'Estat».(BOE nº 243, de 08/10/2018)


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  C - Batxiller, FP II, proves d'accés universitat per a majors 25 anys o equivalent


 • Titulació

  Batxiller, FP II, proves d'accés universitat per a majors 25 anys o equivalent


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) Estar en possessió del títol de Batxiller, cicle formatiu de grau mitjà de Formació Professional o els seus equivalents, haver superat les proves d'accés a la Universitat per a majors de 25 anys o tindre complides les condicions per a obtindre en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies. L'equivalència o homologació de títols
  s'ha d'acreditar per mitjà de certificació expedida per l'Administració educativa.
  e) Haver complit díhuit anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  d) No patir una malaltia o tindre un defecte físic que impedisca l'exercici de les funcions, d'acord amb el quadre d'exclusions mèdiques establit en l'Ordre de 23 de novembre de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Publiques.
  e) Tindre una alçada mínima d'1,65 metres els homes i 1,60 metres les dones.
  f). No haver sigut separat/ada per mitjà d'expedient disciplinari, del servei de l'Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats locals, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques.
  g) No tindre antecedents penals.
  h) Comprometre's, per mitjà d'una declaració jurada, a portar armes de foc i, si és necessari, a utilitzar-les.
  i) Estar en possessió dels permisos de conducció de vehicles de les classes B i A que permeten la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència/pes no superior a 0,16 kW/kg.


 • Taxa ordinària

  41,00 €


  Descripció de la taxa

  L'ingrés dels drets d'examen es pot efectuar-se en l'entitat bancària següent ES8720386314416000020077 de Bankia.


 • Places

  Nombre de places

  2

  Descripció de les places

  - 2 places per torn lliure
  - 1 plaça per torn del sistema de concurs i mobilitat


 • Documentació / Informació

  En la instància, les persones interessades han de manifestar que reuneixen tots els requisits establits en la base segona de la present convocatòria, referits a la data en què finalitze el termini de presentació de sol·licituds i que es comprometen a prestar el preceptiu jurament o promesa.
  Juntament amb la instància s'ha de presentar la documentació següent:
  a) Fotocòpia DNI
  b) En el torn de mobilitat, ha d'acompanyar-se, igualment, la documentació acreditativa dels mèrits al·legats per l'aspirant. Aquesta documentació ha d'acompanyar la instància de sol·licitud d'admissió al torn de mobilitat per mitjà de concurs de mèrits en sobre tancat. No es tindrà en compte cap mèrit que no s'acredite en el moment de presentació de les instàncies.
  c) Igualment per al torn de mobilitat, els aspirants han d'aportar un certificat que acredite que tenen la condició de funcionari de carrera de la categoria d'agent i que han estat almenys dos anys en el lloc des del qual es concursa.
  d) Justificant d'haver ingressat l'import 41 euros en concepte de drets d'examen. L'ingrés dels drets d'examen es pot efectuar-se en l'entitat bancària següent ES8720386314416000020077 de Bankia.
  L'impagament dels drets d'examen donarà lloc a l'exclusió definitiva de la persona aspirant del procés selectiu i no serà possible l'esmena posterior.
  En el cas que quede exclòs per qualsevol causa, no tindrà dret a la devolució de l'import satisfet.


 • Lloc de presentació

  S'ha de dirigir a l'alcaldessa de l'Ajuntament de Carlet, per a la qual cosa s'ha de presentar en el registre general d'aquest, en el model oficial que serà facilitarà l'Ajuntament.
  Les instàncies es podran presentar, igualment, per mitjà de qualsevol de les formes que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.carlet.es/va/listado-titulares/oposicions


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar