Detall

Enginyers o enginyeres de camins, canals i ports.


 • Descripció

  Enginyers o enginyeres de camins, canals i ports.


 • Organisme

  Montserrat
  Plaça l'Església, 1
  Tel:962988000
  Fax:962998058


 • Etapa Actual

  Convocatòria : [Obertura de termini]

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de Grau (subgrup 1)


 • Requisits especifics

  Estar en possessió del títol de coneixements de valencià C1 (grau mitjà JQCV o equivalent), o realitzar i superar la prova de coneixements equivalent a aquest nivell.


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa l'article 57 del text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic aprovat per Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.
  b) Haver complit els setze anys i no excedir, si és procedent, l'edat màxima de jubilació forçosa o una altra que es puga establir per llei.
  c) Tindre les capacitats i les aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'exercici de les corresponents funcions o tasques.
  d) No haver sigut separada o separat, o que s'haja revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm, per mitjà de procediment disciplinari de cap administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni estar inhabilitat per sentència ferma per a exercir qualsevol funció pública o d'aquelles pròpies de l'escala objecte de la convocatòria.
  En el cas de personal laboral, no trobar-se inhabilitat per sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut acomiadat disciplinàriament de manera procedent per a exercir funcions semblants a les pròpies de la categoria professional a què es pretén accedir. Si es tracta persones nacionals d'altres estats, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver sigut sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedisca en els mateixos termes en el seu estat l'accés a l'ocupació pública.


 • Taxa ordinària

  60,00 €


  Descripció de la taxa

  L'abonament s'ha d'efectuar en el compte que té obert aquesta corporació en el Banco de Santander, carrer Salvador Seguí, número 6, de Montserrat, ES41 0030 3224 230870000271, s'hi ha de fer constar el nom de l'interessat i la convocatòria a la qual es presenta, i aquest s'ha d'acreditar amb el resguard original justificatiu de l'ingrés adherit a la instància.


 • Documentació / Informació

  En les instàncies (annex I) per a sol·licitar prendre part en la present convocatòria, que han d'estar degudament omplides, els aspirants han de manifestar que reuneixen totes i cada una de les condicions i els requisits exigits en la base segona, referits sempre a la data d'expiració del termini de presentació de sol·licituds, i que accepten, en tots els seus punts, aquestes bases.


 • Lloc de presentació

  Registre General d'Entrada de l'Ajuntament (plaça de l'Església, núm. 1), o en la forma que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú, per a la qual cosa s'ha d'utilitzar el model oficial que es facilitarà en el mateix Ajuntament.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://montserrat.sedelectronica.es/dossier.2


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar