Detall

Enginyer/a tècnic/a d'obres públiques


 • Descripció

  Enginyer/a tècnic/a d'obres públiques


 • Organisme

  Los Montesinos
  Plaza del Ayuntamiento, 1
  Tel:966721087
  Fax:966721004


 • Etapa Actual

  Convocatòria : Obertura de termini

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola. També podran accedir com a personal funcionari en igualtat de condicions que els espanyols a les ocupacions públiques:
  a.1) Els nacionals d'un estat membre de la Unió Europea o nacionals dels estats als quals, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, siga aplicable la lliure circulació de treballadors.
  a.2) El cònjuge, els descendents i els descendents del cònjuge, dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de 21 anys o majors d'aquesta edat que visquen al seu càrrec.
  Totes les persones aspirants han d'acompanyar la seua sol·licitud de la documentació que acredite les condicions que s'hi al·leguen.
  b) Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa per a l'accés a l'ocupació pública. c) Tindre el títol de diplomatura universitària en Enginyeria Tècnica d'Obres Públiques o estar en condicions d'obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies. En cas de titulacions obtingudes en l'estranger, se n'ha d'acreditar l'homologació.
  d) No haver sigut separat/ada mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, o per a exercir funcions similars a les que exercia en el cas del personal laboral, en què haja sigut separat o inhabilitat. En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat/ada o en situació equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  ENGINYER/A TÈCNIC/A EN OBRES PÚBLIQUES, PEL SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ, TORN LLIURE EN EXECUCIÓ DEL PROCÉS DE CONSOLIDACIÓ D'OCUPACIÓ TEMPORAL.


 • Documentació / Informació

  Fotocòpia del document nacional d'identitat i resguard acreditatiu d'haver ingressat en la Tresoreria Municipal de l'Ajuntament la quantitat en concepte de drets de participació en el procés selectiu.


 • Lloc de presentació

  Registre General de l'Ajuntament de Los Montesinos, situat a la plaça de l'Ajuntament, número 1. Les sol·licituds també es poden presentar en la forma que estableix l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I, preferentment, a:


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.losmontesinos.es/el-ayuntamiento/trabajo-oposiciones/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar