Detall

Sociòleg/òloga


 • Descripció

  Sociòleg/òloga


 • Organisme

  Mancomunitat Camp de Túria
  Tel:962798150
  Fax:962792661


 • Etapa Actual

  Convocatòria : Bases i obertura de termini

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  A1 - Títol universitari de grau o bé Llicenciatura, Enginyeria Superior o Arquitectura (subgrup 1)


 • Requisits especifics

  Com que es tracta de la Mancomunitat Camp de Túria, les persones aspirants han d'estar en possessió del permís de conducció tipus B1 i tindre un vehicle disponible, atés el caràcter itinerant del servei que es prestarà.


 • Requisits generals

  a) Tindre la capacitat per a ser contractat, d'acord amb l'Estatut dels treballadors, aprovat per Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març.
  b) Tindre la nacionalitat espanyola.
  c) Tindre la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques.
  d) Tindre complits els setze (16) anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa. Només per llei es podrà establir una altra edat màxima, diferent de l'edat de jubilació forçosa, per a l'accés a l'ocupació pública.
  e) Estar en possessió del títol requerit que s'especifica en els annexos, o trobar-se en condicions d'obtindre'l abans de la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies, en qualsevol cas, les equivalències les ha d'aportar la persona aspirant, mitjançant una certificació expedida a aquest efecte per l'administració competent en cada cas.
  f) No patir una malaltia o tindre un defecte físic que impedisquen l'acompliment de les funcions corresponents.
  g) No haver sigut separat/ada mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, o per a exercir funcions similars a les que exercia en el cas del personal laboral, en què haja sigut separat/ada o inhabilitat/ada. En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  h) Estar en possessió del justificant acreditatiu del pagament de la taxa corresponent, l'incompliment de la qual cosa serà un requisit no esmenable.


 • Taxa ordinària

  35,00 €


  Descripció de la taxa

  L'abonament dels drets d'examen s'han de satisfer mitjançant un ingrés bancari en què s'indique clarament el lloc de treball de la convocatòria.

  L'ingrés s'ha de fer en el compte del qual és titular la Mancomunitat Camp de Túria en:
  Caixa Popular ES09 3159 0062 0022 3998 2727.


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS / DESCOMPTES

  a) Tindran dret a una bonificació de la quota íntegra de la taxa les persones que figuren com a demandants de
  ocupació en les oficines del Servef. La bonificació estarà relacionada amb l'antiguitat en què es trobe escrit l'aspirant del procés de selecció.
  En el còmput de l'antiguitat es tindrà en compte fins al dia en què finalitze la presentació de sol·licituds marcada en les bases del procés de selecció al qual s'opta.

  Antiguitat Reducció de la tarifa
  3 mesos 5 %
  6 mesos 25 %
  12 mesos 50 %
  18 mesos 75 %
  24 mesos 100 %

  En cap moment es podrà prorratejar el còmput dels mesos de l'antiguitat per a acumular-la als períodes anteriorment establits.

  b) Tindran dret a una bonificació del 50 % les dones aspirants que acrediten, mitjançant la documentació expedida per l'Administració pública o judicial, tindre la condició de víctimes de violència de gènere.

  c) Tindran dret a una bonificació del 50 % les dones aspirants que acrediten, mitjançant la documentació expedida per l'Administració pública o judicial, tindre la condició de vulnerabilitat i/o risc d'exclusió social.


 • Places

  Nombre de places

  2

 • Documentació / Informació

  Les sol·licituds s'han de dirigir a la Sra Presidenta de la Mancomunitat Camp de Túria, i la persona aspirant ha d'indicar en la instància el lloc al qual opta.

  A la instància s'ha d'adjuntar la documentació següent:
  - Còpia acarada del document nacional d'identitat.
  - Justificant d'haver ingressat els drets d'examen.
  - Original o còpia compulsada del certificat justificatiu del grau de minusvalidesa igual o superior al 33 % expedit per l'òrgan competent, si escau.
  - Documents acreditatius de la titulació exigida en la convocatòria, així com dels mèrits i les circumstàncies al·legats que s'hagen de valorar.
  - Fotocòpia del carnet de conduir tipus B1.
  - Currículum
  - L'experiència professional s'ha d'acreditar amb els documents convenients, ineludiblement, mitjançant una certificació acreditada de la vida laboral emesa per la Tresoreria de la Seguretat Social i els contractes de treball.
  En el cas de persones que han treballat com a autònoms/ònomes, han d'acreditar l'experiència amb l'epígraf de l'IAE i la vida laboral.
  - Les persones aspirants han d'omplir l'ANNEX en què conste tota la documentació que presenta l'aspirant.

  PERSONAL AMB DISCAPACITAT
  L'òrgan de selecció establirà, per a les persones amb discapacitat que així ho manifesten en la seua sol·licitud de participació, les adaptacions possibles de temps i mitjans per a la realització de la prova selectiva. Per a fer-ho, han de presentar una certificació de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives o l'òrgan competent d'altres comunitats autònomes o de l'Administració de l'Estat, que acredite la condició de discapacitat que té, així com la compatibilitat amb l'acompliment de les tasques i les funcions del lloc objecte d'aquesta convocatòria.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General de la Mancomunitat Camp de Túria o en la forma que determina l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, reguladora del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  En el cas que les instàncies es presenten en altres organismes públics per mitjà de finestreta única serà un requisit necessari que la persona sol·licitant remeta un correu electrònic rescrig@mancomunitatcampdeturia.es en què comunique la presentació de la instància dirigida a la Mancomunitat Camp de Túria.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://www.mancomunitatcampdeturia.es/category/noticias-2/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.