Detall

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV NÚM. 8774, DE 30/3/2020) I LA CORRECCIÓ D'ERRORS D'AQUEST (DOGV NÚM. 8878 BIS, D'1/4/2020).

TREBALLADOR/A SOCIAL


 • Descripció

  TREBALLADOR/A SOCIAL


 • Organisme

  Dénia
  Plaça Constitucio, 10
  Tel:965780100
  Fax:965789986


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT. 20 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquest edicte en el Boletín Oficial del Estado número 288, de 29/11/2018.


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Titulació específica

  TÍTOL UNIVERSITARI DE DIPLOMATURA/GRAU EN TREBALL SOCIAL o tindre complides les condicions per a la seua obtenció en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació.


 • Requisits generals

  a. Tindre la nacionalitat espanyola o la nacionalitat d'un de la resta d'estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals siga aplicable la lliure circulació de treballadors en els termes previstos en la llei estatal que regule aquesta matèria, d'acord amb el que disposa l'art. 55 del Reial decret 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.
  b. Haver complit setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa per a l'accés a l'ocupació pública.
  c. Tindre les capacitats i les aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'exercici de les funcions o les tasques corresponents. L'Ajuntament de Dénia es reserva el dret a sotmetre les persones aspirants a totes les proves que considere pertinents per a avaluar el compliment d'aquest requisit.
  d. No haver sigut separat/ada, amb caràcter ferm, mitjançant un procediment disciplinari, de cap administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitat/ada per sentència ferma per a l'exercici de qualsevol de les funcions públiques o d'aquelles pròpies del cos, l'agrupació professional o l'escala objecte de la convocatòria. En el cas de personal laboral, no trobar-se inhabilitat per sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut acomiadat disciplinàriament, de forma procedent, per a exercir funcions similars a les pròpies de la categoria professional a la qual es pretén accedir. Si es tracta de persones nacionals d'altres estats, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver sigut sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedisca en els mateixos termes en el seu estat l'accés a l'ocupació pública.


 • Exempció / Reducció taxes

  Seran aplicables les exempcions corresponents al personal que ho sol·licite, reunisca i acredite els supòsits recollits en l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per concurrència a les proves selectives per a l'ingrés de personal.


 • Places

  Nombre de places

  4

 • Documentació / Informació

  a) Resguard justificatiu d'haver pagat els drets d'examen. Si el pagament es va efectuar mitjançant un gir postal o telegràfic, s'hi ha de consignar el número de gir.
  Per a ser admés/a, s'ha d'aportar el justificant de l'abonament dels drets d'examen. La taxa per concurrència en processos selectius es fixa en HUITANTA EUROS (80 €), la qual es podrà efectuar omplint prèviament el corresponent model d'autoliquidació obtingut a través de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà o la pàgina web de l'Ajuntament, per qualsevol de les formes que s'indiquen en els apartats 4.5 i 4.6.1 de la base general QUARTA.
  Seran aplicables les exempcions corresponents al personal que ho sol·licite, reunisca i acredite els supòsits recollits en l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per concurrència a les proves selectives per a l'ingrés de personal.
  b) Qualsevol altre document que acredite els requisits de la BASE SEGONA i al qual s'haja denegat expressament l'accés directe de l'Ajuntament o no l'haja autoritzat la persona interessada en la instància de participació en el procés.
  Els mèrits de la FASE DE CONCURS els han d'aportar les persones aspirants que hagen superat la fase d'oposició, dins del termini que conferirà el tribunal a aquest efecte. Es valoraran únicament els mèrits obtinguts fins al dia de la finalització de la presentació d'instàncies per a participar en aquest procés selectiu.
  S'adoptaran, per a les persones amb la condició legal de discapacitat que ho sol·liciten, les mesures necessàries per a establir les adaptacions i els ajustos raonables de temps i mitjans en el procés selectiu i, una vegada superat aquest procés, les adaptacions en el lloc de treball a les necessitats de la persona amb discapacitat. Per a això, les persones interessades han de formular la corresponent petició concreta, que han d'aportar juntament amb la sol·licitud de participació dins del termini de presentació d'instàncies. Aquesta petició ha d'estar motivada.


 • Lloc de presentació

  Registre General d'Entrada de l'Ajuntament de Dénia o seu electrònica municipal, o qualsevol dels llocs a què es refereix l'art. 16 de Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.denia.es/va/informacio/empleo/index.aspx


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar