Detall

Fisioterapeutes


 • Descripció

  Fisioterapeutes


 • Organisme

  Consell Insular d'Eivissa
  Av. d'Espanya, 49, 07800, Eivissa


 • Etapa Actual

  Convocatòria : [Bases i obertura de termini]

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de Grau (subgrup 1)


 • Requisits generals

  finalització del termini de presentació de sol·licituds i durant el procés selectiu, els requisits següents:
  a) Tindre la nacionalitat espanyola o alguna de les previstes en l'article 57 del text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, que permeta l'accés a l'ocupació pública.
  En el cas que les persones aspirants no posseïsquen la nacionalitat espanyola i del seu origen no es desprenga el coneixement de la llengua castellana, han d'acreditar el seu coneixement mitjançant l'aportació del Diploma d'Espanyol com a Llengua Estrangera, regulat en l'RD 1137/2002, de 31 d'octubre, pel qual es regulen "els diplomes d'espanyol com a llengua estrangera (DELE)" expedit per les entitats previstes o mitjançant l'acreditació del fet que estan en possessió d'una titulació acadèmica espanyola expedida per l'òrgan oficial competent en el territori espanyol, o bé mitjançant la superació d'una prova específica que acredite que tenen el nivell adequat de comprensió i d'expressió oral i escrita en aquesta llengua.
  b) Tindre 16 anys i no haver arribat a l'edat de jubilació forçosa.
  c) No haver sigut separades, per mitjà d'un expedient disciplinari, del servei de cap de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se inhabilitades absolutament o especialment per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala de funcionari en què hagen sigut separades o inhabilitades. En el cas que siguen nacionals d'un altre estat, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver sigut sotmeses a una sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a una l'ocupació pública.
  d) Haver satisfet els drets d'examen en la forma establida en la base tercera d'aquestes bases.
  e) Tindre les capacitats i les aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a exercir les funcions de la plaça que cal proveir.
  f) Estar en possessió del títol universitari de grau en Fisioteràpia o equivalent. En el cas de titulacions obtingudes en
  l'estranger, tindre la credencial que n'acredite l'homologació.
  g) Acreditar el requisit de coneixements de llengua catalana, nivell B2 (nivell avançat), de conformitat amb el Decret 11/2017, de 24 de març, d'exigència dels coneixements de la llengua catalana en els procediments selectius d'accés a la funció pública per a ocupar llocs de treball de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.


 • Documentació / Informació

  Sol·licitud normalitzada que consta en l'annex I d'aquestes bases i que estarà disponible en l'Oficina d'Atenció al Ciutadà i en la pàgina web del Consell Insular d'Eivissa.
  La sol·licitud s'ha d'acompanyar, necessàriament, de:
  Fotocòpia compulsada del document nacional d'identitat. Les persones aspirants no espanyoles incloses dins de l'article 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, han de presentar un document que acredite que és nacional de la Unió Europea o d'algun estat, al qual, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, siga aplicable la lliure circulació de treballadors. Tots els documents han d'estar oficialment traduïts al castellà o al català.
  Fotocòpia compulsada del certificat del nivell de coneixements de llengua catalana exigit en la base segona d'aquesta convocatòria.
  Justificant d'haver ingressat els drets d'examen.
  Les sol·licituds s'han de dirigir al Sr. President del Consell Insular d'Eivissa, av. d'Espanya, 49, 07800 Eivissa


 • Lloc de presentació

  Registre General del Consell Insular d'Eivissa. També es poden presentar en la forma que determina l'article16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://seu.conselldeivissa.es/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=PTS_HOME&lang=CA


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar