Detall

Llicenciat/ada en Dret


 • Descripció

  Llicenciat/ada en Dret


 • Organisme

  Aspe
  Pl. Mayor, 1
  Tel:966919900
  Fax:965492222


 • Etapa Actual

  Convocatòria : [Bases i obertura de termini]

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de Grau (subgrup 1)


 • Requisits generals

  - Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa l'article 57 de l'RDLEG 5/2015, pel qual s'aprova el TREBEP, o la de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea en els termes que estableix la Llei 17/1993, de 23 de desembre. En els casos de persones estrangeres la nacionalitat de les quals no estiga compresa entre la dels estats membres de la Unió Europea, els serà aplicable el que estableix la Llei 4/2000.
  - Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques.
  - Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  - Estar en possessió del títol universitari de la llicenciatura en Dret o un altre legalment equivalent. Ha d'haver finalitzat els estudis i abonat els drets corresponents per a la seua obtenció.
  - No haver sigut separat/ada del servei de qualsevol de les administracions públiques / o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala de funcionariat, o per a exercir funcions similars a les que exercia en el cas del personal laboral, en què haja sigut separat/ada o inhabilitat/ada.
  - En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat/ada o en situació equivalent ni haver sigut sotmés/esa a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.


 • Places

  Descripció de les places

  BORSA DE TREBALL PER A L'EXECUCIÓ DEL PROGRAMA TEMPORAL SUBVENCIONAT PER LA GENERALITAT VALENCIANA - CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - CORRESPONENT A L'AJUNTAMENT D'ASPE


 • Documentació / Informació

  - Fotocòpia del document nacional d'identitat, o document equivalent acreditatiu de la identitat de la persona aspirant a l'efecte d'acreditar els requisits d'edat i nacionalitat.
  - Fotocòpia de la titulació acadèmica exigible per a la convocatòria, o justificant d'haver pagat els drets d'expedició, sense perjudici de la posterior presentació, que els habilita per a l'acompliment de la plaça sol·licitada.

  Hi ha de figurar un telèfon mòbil de contacte.


 • Lloc de presentació

  Registre General d'aquest Ajuntament (plaça Major, 1 - 03680 Aspe) o a través de qualsevol mitjà previst en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://aspe.es/tablon-de-anuncios-electronico/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar