Detall

Peó de serveis múltiples amb funcions de soterrador


 • Descripció

  Peó de serveis múltiples amb funcions de soterrador


 • Organisme

  Les Useres/Useras
  Plaza del Ayuntamiento, 12
  Tel:964388609
  Fax:964388506


 • Etapa Actual

  Convocatòria : [Bases i obertura de termini]

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  E - Certificat escolaritat (grup E)


 • Requisits especifics

  Estar en possessió del carnet de conduir tipus B.


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa l'article 57 del text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.
  b) Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques.
  c) Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  d) No haver sigut separat/ada mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, o per a exercir funcions similars a les que exercia en el cas del personal laboral, en què haja sigut separat o inhabilitat. En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat/ada o en situació equivalent ni haver sigut sotmés/esa a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  e) Estar en possessió del Certificat d'Escolaritat o tindre complides les condicions per a obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies.


 • Places

  Nombre de places

  1

 • Documentació / Informació

  - Fotocòpia del NIF o, si escau, passaport.
  - Documents acreditatius dels mèrits i les circumstàncies al·legats.
  - Currículum de l'aspirant, per a valorar en la fase de concurs amb els documents acreditatius de mèrits.


 • Lloc de presentació

  Registre Electrònic General d'aquest Ajuntament o en alguns dels llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.lesuseres.es/ca


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar