Detall

Educadores/educadors socials


 • Descripció

  Educadores/educadors socials


 • Organisme

  Benidorm
  Plaza de SS.MM. Los reyes de España, s/n
  Tel:965855500
  Fax:966815501


 • Etapa Actual

  Convocatòria : [Bases i obertura de termini]

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de Grau (subgrup 2)


 • Requisits generals

  - Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa l'article 57 de l'RDLEG 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatu bàsic de l'empleat públic, o la de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea, en els termes que estableix la Llei 17/1993, de 23 de desembre. En els casos de persones estrangeres la nacionalitat de les quals no estiga compresa entre la dels estats membres de la Unió Europea, els serà aplicable el que estableix la Llei 4/2000.
  - Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques.
  - Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  - Estar en possessió de la titulació i la formació requerida en cada plaça oferida o haver finalitzat els estudis i haver abonat els drets corresponents per a la seua obtenció.
  - No haver sigut separat/ada del servei de qualsevol de les administracions públiques / o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala de funcionariat, o per a exercir funcions similars a les que exercia en el cas del personal laboral, en què haja sigut separat/ada o inhabilitat/ada.
  - En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat/ada o en situació equivalent ni haver sigut sotmés/esa a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.


 • Places

  Nombre de places

  3

  Descripció de les places

  CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL


 • Documentació / Informació

  SOL·LICITUDS
  Les persones interessades tindran a la seua disposició el model normalitzat de sol·licitud en el Registre General i en la pàgina web municipal www.benidorm.org.

  DOCUMENTACIÓ
  Juntament amb el model d'instància per a sol·licitar la participació en el procés selectiu, les persones aspirants han de presentar la documentació següent:
  - Fotocòpia del document nacional d'identitat, degudament compulsada, o document equivalent acreditatiu de la identitat de la persona aspirant a l'efecte d'acreditar els requisits d'edat i nacionalitat.
  - Fotocòpia de la titulació acadèmica o còpia autenticada exigible per a la convocatòria, o justificant d'haver pagat els drets d'expedició, sense perjudici de la posterior presentació, que els habilita per a l'exercici de la plaça sol·licitada.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General d'aquest Ajuntament (plaça de S. M. Els Reis d'Espanya, 1 - 03501 Benidorm) o a través de qualsevol mitjà previst en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, i la Llei 40/2015, de règim jurídic del sector públic.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://sede.benidorm.org/web/guest/tablon-de-anuncios


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar