Detall

Professor/a de Dansa, en l'especialitat de Dansa Clàssica


 • Descripció

  Professor/a de Dansa, en l'especialitat de Dansa Clàssica


 • Organisme

  Benidorm
  Plaza de SS.MM. Los reyes de España, s/n
  Tel:965855500
  Fax:966815501


 • Etapa Actual

  Convocatòria : [Bases i obertura de termini]

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de Grau (subgrup 1)


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o la d'alguna de la resta d'estats membres de la Unió Europea o d'aquells estats als quals siga aplicable la lliure circulació de treballadors i treballadores, en els termes previstos en el títol IV de l'RDL 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.
  b) Tindre complits 16 anys i no excedir l'edat de jubilació forçosa per edat en la funció pública.
  c) Titulació acadèmica requerida en les bases.
  d) No patir una malaltia ni tindre un defecte físic que impedisquen l'acompliment de les funcions corresponents al lloc de treball que es convoca.
  e) No estar inhabilitat/ada penalment per a l'exercici de funcions públiques.
  f) No haver sigut separat/ada, per mitjà d'expedient disciplinari, del servei de qualsevol administració o ocupació pública, ni trobar-se inhabilitat/ada per a l'exercici de funcions públiques.

  Els requisits exigits els han de reunir les persones interessades en la data en què expire el termini de presentació d'instàncies.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  COBERTURA INTERINA


 • Documentació / Informació

  - Instància.
  - Currículum.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General d'aquest Ajuntament (plaça de S. M. Els Reis d'Espanya, 1 - 03501 Benidorm) o a través de qualsevol mitjà previst en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, i la Llei 40/2015, de règim jurídic del sector públic.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://sede.benidorm.org/web/guest/tablon-de-anuncios


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar