Detall

Director/a econòmic/a del Departament de Salut de la Ribera (núm. de lloc 101948)


 • Descripció

  Director/a econòmic/a del Departament de Salut de la Ribera (núm. de lloc 101948)


 • Organisme

  Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
  C/ MISSER MASCÓ, 31-33 46010 València


 • Etapa Actual

  Adjudicació i nomenament : Nomenament

 • Procés selectiu

  LLIURE DESIGNACIÓ


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  A1 - Títol universitari de grau o bé Llicenciatura, Enginyeria Superior o Arquitectura (subgrup 1)


 • Titulació

  Títol universitari de grau o bé Llicenciatura, Enginyeria Superior o Arquitectura (subgrup 1)


 • Requisits generals

  -Posseir la nacionalitat espanyola o de qualsevol altre estat membre de la Unió Europea, així com d'aquells estats a què, en virtut de tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, s'aplique la lliure circulació de treballadors en els termes en què aquesta es troba definida en el Tractat Constitutiu de la Unió Europea, o tindre aquest dret de conformitat amb el que preveu el Decret 543/2001, de 18 de maig.
  -Estar en possessió de la titulació universitària corresponent al grup de titulació A1, de conformitat amb el que disposa la normativa vigent, així com tindre la capacitat adequada per a l'exercici del càrrec.
  -Ostentar la condició de personal estatutari amb plaça en propietat en els Serveis de Salut, o de funcionari/ària de carrera, regulat per la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, i de les lleis de la funció pública de les comunitats autònomes, així com de personal laboral fix de la Generalitat, i en aquest cas quedaran en la situació administrativa que els corresponga.
  -No obstant això, podrà participar també simultàniament personal alié a l'Administració que complisca amb els requisits anteriorment enunciats, a fi que l'Administració puga comptar amb un major i heterogeni nombre d'aspirants que concórreguen en condicions d'igualtat al present procés de provisió de places. La provisió s'efectuarà conforme al règim laboral d'alta direcció regulat en el Reial Decret 1382/1985, d'1 d'agost.
  -No trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques, professionals o de la Seguretat Social.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  Centre de destinació: Hospital Universitari de la Ribera.
  Localitat del lloc: Alzira.
  Naturalesa: estatutària.
  Forma de provisió: lliure designació.
  Classificació: A1-28-B.


 • Documentació / Informació

  Les persones interessades a participar en la convocatòria hauran d'omplir una sol·licitud que s'ajuste necessàriament al model que consta com a annex I

  En la sol·licitud es consignaran les dades següents:
  - Dades personals.
  - Currículum professional, incloent-hi preferentment els mèrits acadèmics i/o experiència professional en l'exercici de càrrecs directius en institucions sanitàries o lloc de treball amb funcions semblants a què es concursa.
  - Memòria explicativa de les línies fonamentals i objectius a aconseguir en la plaça que se sol·licite.


 • Lloc de presentació

  Les persones interessades a participar en la convocatòria han d'omplir una sol·licitud, que s'ha d'ajustar necessàriament al model que consta com a annex I. La sol·licitud s'ha de presentar en el registre de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (Direcció General de Recursos Humans), en el de les direccions territorials de Sanitat Universal i Salut Pública o en qualsevol dels llocs que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En el cas de presentar-la en una oficina de Correus, es farà en un sobre obert, perquè daten i segellen la instància abans de certificar-la.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.san.gva.es/web/dgrhs/avisos-noticias-convocatorias


 • Seguiment
  • Fase: Adjudicació i nomenament

  • Nova Etapa: Nomenament

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.