Detall

Topògraf/a


 • Descripció

  Topògraf/a


 • Organisme

  Gandia
  Plaça Major, 1
  Tel:962959400
  Fax:962959482


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o la d'un dels altres membres de la Unió Europea. Igualment es podrà aplicar, independentment de la seua nacionalitat, al o la cònjuge de les persones espanyoles i de les nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separades de dret, i a la seua descendència, o la del o la cònjuge, sempre que no estiguen separades de dret, siguen menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat dependents.
  b) Tindre la capacitat funcional per a desenvolupar les tasques i funcions que corresponen a la plaça objecte de la convocatòria.
  c) Tindre complits setze anys, i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.
  d) Estar en possessió del títol requerit.
  e) No haver sigut separada mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala de funcionariat, o per a desenvolupar funcions similars a les que desenvolupava en el cas del personal laboral, en el qual haja sigut separat o inhabilitat. Si es tracta de persones nacionals d'altres estats, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver sigut sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedisca , en els mateixos termes, en el seu estat, l'accés a l'ocupació pública.


 • Taxa ordinària

  40,00 €


  Descripció de la taxa

  El pagament web dels drets d'examen s'ha de fer efectiu mitjançant la formalització d'autoliquidació , a través de model oficial que facilita l'Ajuntament de Gandia i que es troba en la pàgina de l'Ajuntament (www.gandia.org), i l'ingrés, en qualsevol de les entitats col·laboradores en la recaptació municipal.
  Els drets d'examen es tornaran a les persones que no siguen admeses al procediment selectiu per falta d'algun dels requisits exigits per a prendre-hi part, així com a les que renuncien a participar en el procés de selecció abans de la publicació de la llista definitiva de persones admeses i excloses.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  L'objecte de la convocatòria és la selecció en propietat, pel procediment de concurs oposició lliure, d'una plaça de topògraf/a, vacant en la plantilla de l'Ajuntament de Gandia i que està inclosa en l'oferta d'ocupació pública per a l'any 2017, enquadrada en l'escala d'administració especial, subescala tècnica, classe tècnics mitjans.


 • Documentació / Informació

  El model de sol·licitud per a prendre part en les proves és el que facilita gratuïtament l'Ajuntament (Oficina d'Informació Municipal, pàgina web: www.gandia.org), que ha d'estar degudament omplit i s'ha de dirigir a la Sra. Alcaldessa de l'Ajuntament de Gandia.
  A la sol·licitud, s'ha d'adjuntar una còpia del resguard acreditatiu de l'abonament de les taxes.


 • Lloc de presentació

  Al Registre General (pl. de l'Ajuntament, 1 de Gandia), o als llocs que determina l'art.16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (Llei 39/2015).


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.gandia.es/aytg/Web_php/index.php?contenido=subapartados_woden&id_boto=278&lang=10&lang=1&lang=10&lang=1&lang=10


 • Seguiment





La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar