Detalle Empleo Publico

Director/a mèdic/a d'atenció primària del Departament de Salut de Requena (núm. de lloc 13779)

Codi SIA: 68866
Organisme: CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA
Etapa actual: Nomenament
  • Informació bàsica

  • Etapa actual

  • Llistat d'etapes

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Convocatòria: Lliure designació
Prova: Valoració de mèrits
Titulacions: Títol universitari de grau o bé Llicenciatura, Enginyeria Superior o Arquitectura (subgrup 1)
Grup: A1
Nº Places totals: 1

Places

Descripció de places:

Centre de destinació: Hospital General de Requena. Localitat del lloc: Requena. Naturalesa: estatutària. Forma de provisió: lliure designació. Classificació: A1-28-B.

Requisits

-Posseir la nacionalitat espanyola o de qualsevol altre estat membre de la Unió Europea, així com d'aquells estats a què, en virtut de tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, s'aplique la lliure circulació de treballadors en els termes en què aquesta es troba definida en el Tractat Constitutiu de la Unió Europea, o tindre aquest dret de conformitat amb el que preveu el Decret 543/2001, de 18 de maig. -Estar en possessió de la titulació universitària corresponent al grup de titulació A1, de conformitat amb el que disposa la normativa vigent, així com tindre la capacitat adequada per a l'exercici del càrrec. -Ostentar la condició de personal estatutari amb plaça en propietat en els Serveis de Salut, o de funcionari/ària de carrera, regulat per la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, i de les lleis de la funció pública de les comunitats autònomes, així com de personal laboral fix de la Generalitat, i en aquest cas quedaran en la situació administrativa que els corresponga. -No obstant això, podrà participar també simultàniament personal alié a l'Administració que complisca amb els requisits anteriorment enunciats, a fi que l'Administració puga comptar amb un major i heterogeni nombre d'aspirants que concórreguen en condicions d'igualtat al present procés de provisió de places. La provisió s'efectuarà conforme al règim laboral d'alta direcció regulat en el Reial Decret 1382/1985, d'1 d'agost. -No trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques, professionals o de la Seguretat Social.

Etapa actual:

Nomenament

Publicació

Documentació

RESOLUCIÓ de 15 de novembre de 2018, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es proveeix la plaça de director o directora mèdics d'atenció primària del Departament de Salut de Requena, dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (núm. lloc 13779), pel procediment de lliure designació, convocat per Resolució de 3 de setembre de 2018, de la Direcció General de Recursos Humans.

Llistat d'etapes

Etapa actual: Nomenament

Data de publicació: 26-11-2018

Acta, edicte i termini d'al·legacions

Data de publicació: 06-11-2018

Nomenament de la comissió de valoració

Data de publicació: 31-10-2018

Bases i obertura de termini

Data de publicació: 11-09-2018

Tornar al llistat d'etapes

Nomenament

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter explicatiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.
Texto EN: Mismo que en castellano