Detall

Treballador/a social


 • Descripció

  Treballador/a social


 • Organisme

  Villena
  Plaza Santiago, 1
  Tel:965801150
  Fax:965806146


 • Etapa Actual

  Convocatòria : [Obertura de termini]

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de Grau (subgrup 2)


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o d'algun dels estats membres de la Unió Europea, de conformitat amb el que disposa l'art. 57 TREBEP.
  b) Tindre les capacitats i aptituds físiques i psíquiques necessàries per a exercir les funcions o tasques corresponents.
  c) Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  d) Estar en possessió de la titulació requerida en les bases o estar en condicions d'obtindre-la en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies. Si és el cas, l'equivalència l'ha d'aportar la persona aspirant per mitjà d'una certificació expedida a l'efecte per l'administració competent.
  f) No haver sigut separat/ada mitjançant un expedient disciplinari de cap administració pública o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni haver-se revocat el seu nomenament com a funcionari/ària interí/ina, ni trobar-se inhabilitat/ada per sentència ferma per a l'exercici de qualssevol funcions públiques o de les pròpies de l'escala, subescala o classe objecte d'aquesta convocatòria.

  Si es tracta de persones nacionals d'altres estats, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent , ni haver sigut sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedisca l'accés a l'ocupació pública en el seu país d'origen.


 • Taxa ordinària

  27,50 €


  Descripció de la taxa

  L'ingrés s'ha d'efectuar a favor de l'Ajuntament de Villena en el compte corrent del Banc Sabadell
  núm. ES89-0081-1021-6500-0105-0006, i hi ha de fer constar expressament en el moment de pagament el concepte següent: Nom de la persona aspirant i nom de la convocatòria (Treball Social).


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS
  Estan exemptes del pagament de la taxa:
  1. El personal discapacitat, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 %, que no perceba rendes superiors en còmput mensual al salari mínim interprofessional, per a la qual cosa ha d'aportar els documents següents:
  - Certificat acreditatiu d'aquesta condició.
  - Còpia de la declaració anual de l'IRPF de l'any anterior o certificat acreditatiu de no haver presentat declaració de l'IRPF.

  2. Les persones aspirants que estiguen en situació de desocupació que no hagen rebutjat oferta d'ocupació adequada ni s'hagen negat a participar, excepte causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professionals i que no tinguen rendes superiors, en còmput mensual, al salari mínim interprofessional, per a la qual cosa han d'aportar en aquest cas els documents següents:

  - Document de renovació de la demanda d'ocupació (DARDE).
  - Certificat del SEPE de la situació de desocupació.
  - Certificat del fet que no ha rebutjat cap oferta d'ocupació adequada ni s'haja negat a participar, excepte causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professionals.
  - Còpia de la declaració anual de l'IRPF de l'any anterior o certificat acreditatiu de no haver presentat declaració de l'IRPF.


  BONIFICACIONS:
  En cas que es demostre que la persona aspirant és membre d'una família nombrosa de categoria especial, hi haurà una bonificació del 100 %, és a dir 0 euros. En cas que siga membre de família nombrosa de categoria general, la taxa serà del 50 %, és a dir, 13,75 €.
  I han de procedir tal com determina en el punt c de l'apartat 6.5 d'aquestes bases. En el cas que siguen membres de família nombrosa de categoria especial o famílies nombroses de categoria general, hauran d'aportar en els dos casos:
  - Fotocòpia del títol de família nombrosa degudament compulsat.


 • Places

  Nombre de places

  1

 • Documentació / Informació

  SOL·LICITUDS
  Les persones interessades tindran a la seua disposició el model normalitzat de sol·licitud en el Registre General i en la pàgina web municipal www.villena.es.
  Les instàncies ha d'estar degudament omplides. Les persones aspirants han de manifestar en les seues instàncies que reuneixen tots i cada un dels requisits exigits en la base tercera, referits a la data en què acabe el termini de presentació d'aquestes.

  DOCUMENTACIÓ
  La instància ha d'anar acompanyada de:
  a) Fotocòpia del document nacional d'identitat, degudament compulsada, o document equivalent acreditatiu de la identitat de la persona sol·licitant a l'efecte d'acreditar els requisits d'edat i nacionalitat.
  b) Còpia autenticada o fotocòpia que ha d'anar acompanyada de l'original per a la seua compulsa, del títol exigit en la convocatòria o el justificant d'haver pagat els drets d'expedició, sense perjudici de la seua posterior presentació que els habilita per a l'acompliment de la plaça que sol·liciten.

  c) Resguard justificatiu d'haver pagat els drets d'examen. L'impagament o la no-justificació de l'abonament de la taxa no serà requisit corregible i donarà lloc a l'exclusió de l'aspirant, en la resolució per la qual s'aprove la relació d'aspirants admesos i exclosos.

  Les persones aspirants amb discapacitat han de presentar la certificació expedida per l'òrgan competent de la Generalitat o de l'Administració de l'Estat, que acredite tal condició, així com la seua capacitat per a exercir les tasques corresponents a la plaça objecte d'aquesta convocatòria.

  L'òrgan tècnic de selecció establirà, per a les persones amb discapacitat que així ho sol·liciten, les adaptacions possibles, de temps i mitjans, per a la realització de la prova. A aquest efecte, les persones interessades han de presentar la petició corresponent en la sol·licitud de participació en la convocatòria.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General de l'Ajuntament o en els llocs que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://www.canaloposiciones.com/ultimas_oposiciones_administracion_local_ayuntamiento_de_villena-2ala7704ap1.htm


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar