Detall

TÈCNIC/A DE GESTIÓ


 • Descripció

  TÈCNIC/A DE GESTIÓ


 • Organisme

  Castalla
  Plaça Major, 1
  Tel:966560801
  Fax:965560031


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits generals

  1.- Tindre la nacionalitat espanyola o ser estranger/a en els termes de l'article 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei del l'Estatut bàsic de l'empleat públic.
  2.- Tindre complits els 16 anys d'edat i no excedir l'edat màxima establida per a la jubilació forçosa.
  3.- Estar en possessió del títol de diplomatura universitària o el títol d'Enginyeria Tècnica, Arquitectura Tècnica o grau (grup A2), o tindre complides les condicions per a obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies. A aquests efectes, es considerarà equivalent al títol de diplomatura universitària el fet d'haver superat els tres primers cursos complets dels estudis conduents a l'obtenció de qualsevol títol oficial de llicenciatura, arquitectura o enginyeria, o el primer cicle corresponent a aquests estudis, sempre que aquest primer cicle continga una càrrega lectiva mínima de 180 crèdits.
  Les persones aspirants amb titulacions obtingudes en l'estranger, han d'acreditar que estan en possessió de la corresponent homologació.
  4.- Capacitat: Tindre la capacitat funcional per a l'acompliment de les funcions que es deriven del lloc que es vol exercir.
  5.- Habilitació: No haver sigut separat/ada mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, o per a exercir funcions similars a les que exercia en el cas del personal laboral, en què haja sigut separat o inhabilitat.


 • Taxa ordinària

  35,00 €


  Descripció de la taxa

  Els documents d'autoliquidació per al pagament de la taxa per drets d'examen s'han de confeccionar des de la pàgina web de Summa - Gestió Tributària (www.suma.es) on es troba l'opció d'autoliquidacions. L'ingrés es pot realitzar bé des de la mateixa pàgina web, o bé, després d'imprimir la carta de pagament, a través de qualsevol entitat bancària col·laboradora de les que s'indiquen en el model d'autoliquidació.


 • Documentació / Informació

  A la instància s'ha d'adjuntar la documentació següent:
  a) El justificant d'haver ingressat l'import de 35 euros en concepte de drets d'examen, de conformitat amb l'Ordenança fiscal reguladora de les taxes en vigor.
  Estan exemptes del pagament dels drets d'examen les persones aspirants que estiguen inscrites com a demandants d'ocupació i no perceben cap subsidi ni prestació per desocupació, fet que han d'acreditar mitjançant un certificat original, una còpia compulsada o un document amb codi segur de verificació, emés per l'organisme competent.
  b) Llista de tots els mèrits que, si escau, hagen de valorar-se en la fase de concurs, segons el que s'ha assenyalat en la base huitena, per a la qual cosa no es pot adjuntar cap document acreditatiu a la instància.


 • Lloc de presentació

  Registre General d'aquest Ajuntament, en la seu electrònica de l'Ajuntament o en qualsevol de les formes establides en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.castalla.org/el-ayuntamiento/oposiciones/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar