Detall

Bombera-conductora


 • Descripció

  Bombera-conductora


 • Organisme

  Consorci Provincial de Bombers de València
  Camí de Moncada, 24
  46009 - València (ESPANYA)
  Tel:963 469 800


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o, si no es té, estar en algun dels supòsits previstos per la normativa vigent per a l'accés dels nacionals d'altres estats a llocs de la funció pública en les administracions públiques. En tot cas, serà responsabilitat de la persona interessada acreditar el compliment d'aquest requisit.
  b) Tindre complits 16 anys i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.
  c) Tindre la capacitat funcional i psicofísica suficient per a l'exercici de les comeses assignades als llocs vinculats a la plaça objecte de la convocatòria en la llista de llocs de treball del Consorci.
  S'entendrà que no pateix cap malaltia ni té cap defecte psíquic o físic que impedisca l'acompliment de les corresponents tasques quan estiga en condicions de superar els barems psicotècnics o mèdics que es preveuen en aquesta convocatòria.
  d) No haver sigut separat/ada mitjançant un expedient disciplinari de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni estar en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat/ada o en situació equivalent, ni haver sigut sotmés/esa a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  e) Estar en possessió del títol de Batxiller o de Tècnic de Formació Professional o equivalent, o estar en condicions d'obtindre'l en la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies. En tot cas, l'equivalència l'ha d'aportar la persona que participe en aquesta convocatòria per mitjà d'una certificació expedida a l'efecte per l'administració competent en cada cas. En el cas de títols expedits en l'estranger, es requerirà acreditar-ne l'homologació.
  f) Estar en possessió del permís de conduir de la classe C amb l'E associat i l'autorització per a conduir vehicles de transport prioritari (BTP) o el permís de conduir que el substituïsca o habilite per a la conducció d'aquest tipus de vehicles, d'acord amb la normativa vigent en la matèria, o estar en condicions d'obtindre'l en la data en què acabe el termini de presentació de sol·licituds.
  g) Abonar la taxa establida en l'ordenança fiscal per a les proves selectives per a l'ingrés de personal en el Consorci per al Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de la Província de València. Aquesta taxa únicament es podrà retornar a les persones que no siguen admeses al procés selectiu per falta d'algun dels requisits per a prendre part en aquest.
  h) Certificat mèdic. Per a poder participar en aquest procés i realitzar les proves físiques de la fase d'oposició, les persones candidates del torn lliure han d'acreditar l'aptitud física amb la presentació d'un certificat mèdic, en imprés oficial i signat per un / col·legiat en exercici, en el qual es faça constar expressament que reuneix les condicions, físiques i sanitàries, necessàries i suficients per a realitzar les proves físiques que estan especificades en la base sisena i annex VII amb la transcripció següent.
  "(Sr./sra indiqueu el nom, cognoms i NIF de la persona interessada) reuneix les condicions necessàries per a realitzar les proves físiques indicades en la convocatòria de places de bomber/a conductor/a del Consorci per al Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvament de la província de València de (indiqueu data de publicació de la convocatòria i de les presents bases)". Aquest certificat mèdic no exclou les comprovacions ulteriors que integren el reconeixement mèdic establit. Només tindran validesa els certificats emesos a partir de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l'Estat.
  i) Coneixement de la llengua castellana. Les persones que no tinguen la nacionalitat espanyola, a l'efecte de ser admeses a la convocatòria, han d'acreditar que tenen els coneixements de la llengua castellana corresponents al diploma d'espanyol nivell intermedi (B2) o superior, o estar en condicions d'obtindre'l en la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies, o estar en possessió de certificat acreditatiu d'haver cursat la Primària i la Secundària o el Batxillerat a l'Estat espanyol.


 • Taxa ordinària

  50,00 €


  Descripció de la taxa

  L'ingrés s'ha d'efectuar en el número de compte de l'entitat CAIXABANC SA obert a nom del Consorci per al Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvament de la província de València IBAN ES14 2100 4337 8802 0004 5460 (BIC: CAIXAESBBXXX).
  L'ingrés s'ha de justificar mitjançant el resguard d'ingrés emés per l'entitat bancària.


 • Places

  Nombre de places

  41

  Descripció de les places

  Aquestes places es troben incloses en l'oferta d'ocupació pública d'aquest consorci de l'any 2017.


 • Documentació / Informació

  Les sol·licituds per a participar en les proves selectives s'han d'ajustar al model oficial que figura com a annex I de les presents bases. El model de sol·licitud normalitzat es facilitarà gratuïtament en el Registre General de Consorci (camí de Montcada, 37. València), també s'hi podrà accedir mitjançant la pàgina web del Consorci (www.bombersdv.es/oposicions).
  Les sol·licituds de participació en el procés selectiu s'han de dirigir a la Presidència del Consorci, i s'hi ha de fer constar que la persona aspirant reuneix tots i cada un dels requisits exigits en les bases.

  Documentació de la qual s'ha d'acompanyar la sol·licitud.
  a) Sol·licitud de convalidació de proves físiques i/o psicotècniques, i documentació annexa, d'acord amb el que s'estableix en aquestes bases.
  b) Document original acreditatiu d'haver ingressat la taxa per drets d'examen (resguard d'ingrés emés per l'entitat bancària).
  c) Certificat mèdic a què fa referència la base segona núm. 1.h).
  d) Les persones que sol·liciten l'exempció de realització del tercer exercici de la fase d'oposició (coneixement del valencià) han d'acompanyar la sol·licitud de la còpia del "Certificat Oficial Administratiu de Coneixements de Valencià Grau Elemental", equivalent o superior, expedit per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.
  d) Les persones participants que no tinguen la nacionalitat espanyola han de presentar la sol·licitud amb l'original i la fotocòpia o la còpia de la documentació acreditativa del coneixement de castellà.
  f) Per a les persones aspirants no nacionals, original i fotocòpia o còpia del passaport en vigor o document d'identitat equivalent al document nacional d'identitat.

  PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL
  Les persones aspirants amb diversitat funcional igual o superior al 33 % han de fer-ho constar en la seua sol·licitud de participació en la convocatòria i adjuntar el certificat corresponent. A més, han d'especificar en la sol·licitud si requereixen una adaptació de temps i forma; per a aquest cas, han d'aportar també el certificat de l'òrgan administratiu competent en què conste l'adaptació oportuna.


 • Lloc de presentació

  Les sol·licituds i la resta de documentació s'han de presentar en el Registre del Consorci (camí de Montcada, núm. 37, de València), o en la forma que determina l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://www.bombersdv.es/es/oposiciones/procesos-en-marcha/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar