Detall

Professors de Formació Bàsica de Persones Adultes (EPA).


 • Descripció

  Professors de Formació Bàsica de Persones Adultes (EPA).


 • Organisme

  Betxí
  Plaza Mayor, 1
  Tel:964620002
  Fax:964621103


 • Etapa Actual

  Convocatòria : Bases i obertura de termini

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  A/B - Llicenciatura/Diplomatura


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o la d'un de la resta d'estats membres de la Unió Europea o d'aquells estats a què siga aplicable la lliure circulació de treballadors i treballadores, en els termes preveu la llei estatal que regula aquesta matèria.
  b) Tindre complits díhuit anys d'edat, i no excedir l'edat en què es puga accedir a la jubilació en el règim general de la Seguretat Social.
  c) No patir cap malaltia , ni estar afectat/ada per cap limitació física o psíquica incompatible amb l'acompliment de les funcions corresponents.
  d) No trobar-se inhabilitat o inhabilitada penalment per a l'exercici de les funcions públiques ni, si escau, per a la professió corresponent.
  e) Estar en possessió del certificat de grau mitjà de valencià expedit per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià o Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament de Valencià expedit per la Conselleria de Cultura i/o Educació i Ciència, o títols equivalents expressament homologats per aquestes.


 • Taxa ordinària

  24,04 €


  Descripció de la taxa

  El pagament s'efectuarà en el compte de l'Ajuntament de Betxí, en la Caixa Rural de Betxí, compte número 3138 1199 80 0028545812.

  Els drets d'examen només es podran retornar quan l'aspirant no siga admés/esa a les proves, per falta de requisits per a participar en aquestes.


 • Places

  Descripció de les places

  Places assimilades al grup A, subgrup A1 i A2 de funcionaris, la contractació dels quals serà en règim laboral de durada determinada o nomenaments interins.


 • Documentació / Informació

  El model de sol·licitud d'inscripció a les proves selectives es podrà obtindre a través de la web municipal.
  Les instàncies s'han de dirigir al Sr. Alcalde President de la Corporació. En les instàncies s'ha de fer constar de forma clara la matèria o les matèries a les quals es vol optar.

  A la instància s'han d'adjuntar els documents següents:
  - Document nacional d'identitat.
  - Còpia compulsada de les titulacions acadèmiques exigides en la convocatòria.
  - Justificant del pagament de les taxes.

  Al mateix temps, en un full separat i signat, s'ha d'acompanyar la instància de la llista de mèrits, els quals han d'estar degudament justificats mitjançant les certificacions o els documents originals que acrediten el que s'hi al·lega, o les fotocòpies compulsades.
  En cap cas es valoraran mèrits que no estiguen degudament justificats documentalment dins del termini de presentació d'instàncies. El Tribunal no tindrà en compte per a la seua baremació els mèrits que no queden suficientment acreditats, així com els que s'aporten o acrediten amb posterioritat a la data d'expiració del termini de presentació de sol·licituds.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament o en la forma que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre. En cas que no es presente la sol·licitud en el Registre General d'Entrada d'aquest Ajuntament, també caldrà enviar una còpia de la sol·licitud, dins del termini de presentació, mitjançant un fax (964/62.11.03) o un correu electrònic (registregeneral@betxi.es).


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.betxi.es/lajuntament/administracio/ocupacio-publica/professorat-depa-area-comunicacio/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.