Detall

Cossos de Secundària i altres cossos


 • Descripció

  Cossos de Secundària i altres cossos


 • Organisme

  Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
  AV. CAMPANAR, 32 46015 València


 • Etapa Actual

  Adjudicació i nomenament : (Llista definitiva d'adjudicacions)

 • Procés selectiu

  CONCURS DE TRASLLATS


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  Sense especificar - Sense especificar


 • Requisits especifics

  COSSOS DE CATEDRÀTICS I PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

  El professorat pertanyent als cossos de catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari podrà sol·licitar les places següents:

  a) Places corresponents a les especialitats de les quals siga titular, per als centres i per als tipus de places, annex II i annex VII-a-1, respectivament, que es publicaran en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

  b) Places de Cultura Clàssica. Tenen aquesta denominació les places als titulars de les quals es confereix l'atribució docent corresponent a les especialitats de Llatí i Grec, a l'empara del que preveu la disposició addicional desena del Reial decret 1635/1995, de 6 d'octubre, en relació amb el Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre, modificat pel Reial decret 1146/2011, de 29 de juliol; la Sentència 17/2014, de 30 de gener, i el Reial decret 665/2015, de 17 de juliol. Només podrà sol·licitar aquestes places el professorat que tinga la referida atribució docent. Aquestes places constaran convenientment diferenciades en la plantilla del centre, i podran ser sol·licitades, indistintament, pels catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari titulars d'alguna de les dues especialitats esmentades. El professorat que accedisca a aquestes estarà obligat a impartir tant les matèries atribuïdes a l'especialitat de Grec com a la de Llatí.

  c) Places de centres de Formació de Persones Adultes. Tenen aquesta denominació les places que es publicaran en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport com a annex VII-a-2 i que poden ser sol·licitades indistintament pels catedràtics, catedràtiques, professors i professores d'Ensenyament Secundari titulars d'alguna de les especialitats d'origen que s'indiquen a continuació:

  FPA: Científic/Tecnològic. Especialitats d'origen:

  - Matemàtiques.
  - Física i Química.
  - Biologia i Geologia.
  - Tecnologia.
  - Anàlisi i Química Industrial.

  FPA: Ciències Socials Especialitats d'origen:

  - Filosofia.
  - Geografia i Història.
  - Orientació educativa.
  - Formació i Orientació Laboral.
  - Intervenció Sociocomunitària.
  - Economia.

  FPA: Comunicació (Anglés). Especialitats d'origen:

  - Anglés.

  FPA: Comunicació (Valencià). Especialitats d'origen:

  - Llengua i Literatura Valenciana.

  FPA: Comunicació (Valencià/Anglés). Especialitats d'origen:

  - Llengua Castellana i Literatura

  Requisits:

  Diploma de Mestre de Valencià o la llicenciatura en Filologia Hispànica, Secció Lingüística Valenciana o equivalent. I, llicenciatura de Filologia Anglesa o haver superat 3 cursos complets d'aquesta llicenciatura; Certificat de nivell B2 en Anglés de l'Escola Oficial d'Idiomes o un títol estranger equivalent convalidat pel Ministeri d'Educació; diplomatura en Anglés per les escoles universitàries d'Idiomes (traductors i intèrprets); o haver superat els cursos d'especialització d'anglés convocats pel Ministeri d'Educació o pels òrgans o les institucions corresponents de les comunitats autònomes.

  - Processos i mitjans de comunicació.

  Requisits:

  Diploma de Mestre de Valencià o la llicenciatura en Filologia Hispànica, Secció Lingüística Valenciana o equivalent. I, llicenciatura de Filologia Anglesa o haver superat 3 cursos complets d'aquesta llicenciatura; Certificat de nivell B2 en Anglés de l'Escola Oficial d'Idiomes o títol estranger equivalent convalidat pel Ministeri d'Educació; diplomatura en Anglés per les escoles universitàries d'idiomes (traductors i intèrprets); o haver superat els cursos d'especialització d'anglés convocats pel Ministeri d'Educació, pels òrgans o les institucions corresponents de les comunitats autònomes.

  - Llengua i Literatura Valenciana.

  Requisits:

  Llicenciatura de Filologia Anglesa o haver superat 3 cursos complets d'aquesta llicenciatura; Certificat de nivell B2 en Anglés de l'Escola Oficial d'Idiomes o un títol estranger equivalent convalidat pel Ministeri d'Educació; diplomatura en Anglés per les escoles universitàries d'Idiomes (traductors i intèrprets); o haver superat els cursos d'especialització d'anglés convocats pel Ministeri d'Educació o pels òrgans o les institucions corresponents de les comunitats autònomes.

  - Anglés.

  Requisits:

  Diploma de Mestre de Valencià o la llicenciatura en Filologia Hispànica, Secció Lingüística Valenciana o equivalent.


  Respecte a la documentació acreditativa dels requisits per a poder ocupar els llocs d'FPA Comunicació (Valencià-Anglés), s'ha de presentar necessàriament juntament amb la documentació acreditativa dels mèrits.

  Serà necessari haver presentat la documentació amb la instància per a poder sol·licitar aquest tipus de llocs en la petició telemàtica.

  FPA: Comunicació (Francés). Especialitats d'origen:

  - Francés.

  d) Llocs de treball d'àmbit. Tenen aquesta denominació les places que es publicaran en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport com a annex VII-a-1 i que poden ser sol·licitades indistintament pels catedràtics, catedràtiques, professors i professores d'Ensenyament Secundari titulars d'alguna de les especialitats d'origen que s'indiquen a continuació:

  - Àmbit Científic. Especialitats d'origen:

  Matemàtiques.
  Física i Química.
  Biologia i Geologia.
  Tecnologia.
  Informàtica.

  Àmbit Sociolingüístic. Especialitats d'origen:

  Filosofia.
  Geografia i Història.
  Grec.
  Llatí.
  Llengua Castellana i Literatura.
  Llengua i Literatura Valenciana.
  Francés.
  Anglés.
  Alemany.
  Italià.

  Per a sol·licitar llocs de treball de les especialitats d'aquests cossos, és necessari acreditar estar en possessió del Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià o del Diploma de Mestre de Valencià, excepte per al personal concursant de l'especialitat de Llengua i Literatura Valenciana, de conformitat amb el que preveu la disposició transitòria única, 1, de l'Ordre 90/2013, de 6 de novembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula la catalogació amb el requisit lingüístic de valencià de determinats llocs de treball docents en centres docents públics i en els serveis o les unitats de suport escolar i educatiu dependents de la Generalitat, en el sentit que, totes les persones que no reunisquen el requisit lingüístic podran romandre en les seues destinacions definitives i el seu dret de mobilitat quedarà circumscrit a llocs de centres docents públics de localitats de predomini lingüístic castellà.

  COS DE PROFESSORS TÈCNICS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

  El professorat pertanyent al cos de professors tècnics de Formació Professional podrà sol·licitar les places corresponents a les especialitats de les quals siga titular, per als centres i tipus de plaça que es publicaran en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport com a annex II i annex VII-b respectivament.

  Per a sol·licitar llocs de treball de les especialitats d'aquest cos, és necessari acreditar estar en possessió del Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià o del Diploma de Mestre de Valencià, de conformitat amb el que preveu la disposició transitòria única, 1, de l'Ordre 90/2013, de 6 de novembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula la catalogació amb el requisit lingüístic de valencià de determinats llocs de treball docents en centres docents públics i en els serveis o les unitats de suport escolar i educatiu dependents de la Generalitat, en el sentit que, totes les persones que no reunisquen el requisit lingüístic podran romandre en les seues destinacions definitives i el seu dret de mobilitat quedarà circumscrit a llocs de centres docents públics de localitats de predomini lingüístic castellà.

  COSSOS DE CATEDRÀTICS I PROFESSORS D'ESCOLES OFICIALS D'IDIOMES

  El professorat corresponent als cossos de catedràtics i professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, d'acord amb les especialitats de les quals siga titular, podrà sol·licitar les places dels centres i les especialitats que es publicaran en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport com a annex III i annex VII-c.

  Per a sol·licitar llocs de treball de les especialitats d'aquests cossos, és necessari acreditar el fet d'estar en possessió del Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià o del Diploma de Mestre de Valencià, de conformitat amb el que preveu la disposició transitòria primera, de l'Ordre 35/2018, de 22 d'agost, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula la catalogació amb el requisit lingüístic de valencià de determinats llocs de treball docents en centres docents públics que imparteixen els ensenyaments de règim especial i altres ensenyaments, en el sentit que, les persones que no reunisquen el requisit lingüístic podran romandre en les seues destinacions definitives i el seu dret de mobilitat quedarà circumscrit a llocs de centres docents públics de localitats de predomini lingüístic castellà.

  COS CATEDRÀTICS I PROFESSORS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES

  El professorat pertanyent als cossos de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques, d'acord amb les especialitats de les quals siga titular, podrà sol·licitar les places dels centres i les especialitats que es publicaran en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport com a annex IV, VII-d i VII-e respectivament.

  Per a sol·licitar llocs de treball de les especialitats d'aquests cossos, és necessari acreditar el fet d'estar en possessió del Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià o del Diploma de Mestre de Valencià, de conformitat amb el que preveu la disposició transitòria primera, de l'Ordre 35/2018, de 22 d'agost, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula la catalogació amb el requisit lingüístic de valencià de determinats llocs de treball docents en centres docents públics que imparteixen els ensenyaments de règim especial i altres ensenyaments, en el sentit que, les persones que no reunisquen el requisit lingüístic podran romandre en les seues destinacions definitives i el seu dret de mobilitat quedarà circumscrit a llocs de centres docents públics de localitats de predomini lingüístic castellà.

  COSSOS DE CATEDRÀTICS I PROFESSORS D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY I DE MESTRES DE TALLER D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

  El professorat pertanyent als cossos de catedràtics i professors d'arts plàstiques i disseny, d'acord amb les especialitats de les quals siga titular, podrà sol·licitar les places dels centres i les especialitats que es publicaran en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport com a annex V i annex VII-f.

  El professorat pertanyent al cos de mestres de Taller d'Arts Plàstiques i Disseny, d'acord amb les especialitats de les quals siga titular, podrà sol·licitar les places dels centres i per a les especialitats que es publicaran en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport com a annex V i annex VII-g.

  Per a sol·licitar llocs de treball de les especialitats d'aquests cossos, és necessari acreditar el fet d'estar en possessió del Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià o del Diploma de Mestre de Valencià, de conformitat amb el que preveu la disposició transitòria primera, de l'Ordre 35/2018, de 22 d'agost, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula la catalogació amb el requisit lingüístic de valencià de determinats llocs de treball docents en centres docents públics que imparteixen els ensenyaments de règim especial i altres ensenyaments, en el sentit que, les persones que no reunisquen el requisit lingüístic podran romandre en les seues destinacions definitives i el seu dret de mobilitat quedarà circumscrit a llocs de centres docents públics de localitats de predomini lingüístic castellà.


 • Requisits generals

  PARTICIPACIÓ VOLUNTÀRIA

  Podrà participar voluntàriament i sol·licitar les places oferides en aquesta convocatòria el personal funcionari de carrera dependent de l'àmbit de gestió de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, que es trobe en alguna de les situacions següents:

  a) En situació de servei actiu o en serveis especials declarada des de centres dependents de la Generalitat Valenciana, amb destinació definitiva en centres dependents d'aquesta, sempre que, de conformitat amb la disposició addicional sisena, apartat 6, de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, i l'article 2.1 del Reial decret 1364/2010, en finalitzar el present curs escolar hagen transcorregut, com a mínim, dos anys des de la presa de possessió de l'última destinació que exercisquen amb caràcter definitiu.

  b) En situació d'excedència voluntària, en els seus diferents tipus, declarada des de centres dependents de la Generalitat Valenciana. Si es tractara dels supòsits d'excedència voluntària per interés particular prevista en l'article 127 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana, respectivament, només hi podran participar si en finalitzar el present curs escolar han transcorregut dos anys des que van passar a aquesta situació.

  c) En situació de suspensió de funcions declarada des de centres dependents de la Generalitat Valenciana, sempre que en finalitzar el present curs escolar haja conclòs el temps de durada de la sanció disciplinària de suspensió i, almenys, dos anys des de la presa de possessió de l'última destinació definitiva.

  Als efectes previstos en l'apartat anterior, s'entendrà com a data de finalització del curs escolar la de 31 d'agost de 2019.

  Les persones participants voluntàries podran igualment incloure en la seua sol·licitud places corresponents a les convocatòries realitzades per la resta d'administracions educatives, en els termes establits en les seues respectives convocatòries.

  Les persones que vulguen exercitar un dret preferent per a l'obtenció de destinació hauran s'han d'atindre al que determina la base desena d'aquesta resolució.

  PARTICIPACIÓ OBLIGATÒRIA

  Està obligat a participar en el present concurs, de conformitat amb el que disposa l'article 12 del Reial decret 1364/2010, el personal funcionari dependent de l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana que es trobe en alguna de les situacions següents:

  a) El personal funcionari que, procedent de la situació d'excedència o suspensió de funcions amb pèrdua de la destinació definitiva, haja reingressat al servei actiu i haja obtingut, en virtut d'aquest reingrés, una destinació amb caràcter provisional en un centre dependent de la Generalitat Valenciana, amb anterioritat a la data de publicació d'aquesta convocatòria.

  Al personal funcionari inclòs en el paràgraf anterior, en el cas que no participe en la present convocatòria, o si hi participa no sol·licita el suficient nombre de places, s'adjudicarà d'ofici la destinació definitiva en places que puga ocupar, segons les especialitats de les quals siga titular, en un centre dependent de la Generalitat Valenciana. En el supòsit que no se li adjudique destinació definitiva, romandrà en situació de destinació provisional en un centre dependent de la Generalitat Valenciana.

  L'adjudicació d'ofici es realitzarà d'acord amb l'ordre en el qual estan publicats els centres en l'annex corresponent, que es publica en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

  b) El personal funcionari que es trobe en la situació d'excedència forçosa o suspensió de funcions amb pèrdua de la destinació definitiva, que haja complit la sanció, però no haja obtingut un reingrés provisional, i haja sigut declarat en aquestes situacions des d'un centre dependent de la Generalitat Valenciana.

  En el cas que no sol·licite el suficient nombre de places, se li adjudicarà d'ofici la destinació definitiva en llocs que puga ocupar segons les especialitats de les quals siga titular, en un centre dependent de la Generalitat Valenciana. L'adjudicació d'ofici es realitzarà d'acord amb l'ordre en el qual estan publicats els centres en els annexos corresponents, que es publiquen en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

  En el cas que aquests no participen en el present procediment, quedaran en la situació d'excedència voluntària per interés particular prevista en l'article 127 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

  c) El personal funcionari que haja estat adscrit a places en l'exterior i s'haja de reincorporar a l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana en el curs 2018/2019, o que s'haja reincorporat en cursos anteriors i no haja obtingut encara una destinació definitiva.

  Les persones que vulguen exercitar el dret preferent a la localitat a què es refereixen els articles 10.6 i 14.4 del Reial decret 1138/2002, de 31 d'octubre han de sol·licitar, de conformitat amb el que estableix la base desena d'aquesta convocatòria, totes les places a les quals puguen optar en virtut de les especialitats de les quals siguen titulars corresponents als centres de la localitat en la qual van tindre la seua última destinació definitiva.

  Al professorat que tinga l'obligació de participar-hi, però no hi participe, s'adjudicarà d'ofici destinació definitiva en llocs als quals puga optar per les especialitats de les quals siga titular. L'adjudicació d'ofici es realitzarà d'acord amb l'ordre en el qual estan publicats els centres en els annexos corresponents que es publiquen en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

  En cas que aquest professorat no obtinga la destinació, quedarà en situació de destinació provisional en un centre dependent de la Generalitat Valenciana.

  d) El personal funcionari que haja perdut la destinació definitiva:
  · en compliment de sentència,
  · en compliment de resolució de recurs,
  · o per haver-se-li suprimit o modificat expressament el lloc que ocupava amb caràcter definitiu. Hi ha de participar el personal funcionari a què s'ha suprimit la seua primera destinació definitiva abans d'haver transcorregut dos anys des de la presa de possessió d'aquest.

  Aquest professorat podrà exercitar el dret preferent en les condicions que es regulen en la base desena de la present resolució.

  Al professorat que tinga l'obligació de participar-hi, però no hi participe, o, si ho fa, no exerceix el dret preferent a què es refereix el paràgraf anterior i d'això es derive la no-obtenció de destinació definitiva, s'adjudicarà d'ofici en llocs als quals puga optar per les especialitats de les quals siga titular. L'adjudicació d'ofici es realitzarà d'acord amb l'ordre en el qual estan publicats els centres en els annexos corresponents que es publiquen en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

  En cas que aquest professorat no obtinga la destinació, quedarà en situació de destinació provisional en un centre dependent de la Generalitat Valenciana.

  A l'efecte d'aquesta convocatòria, només tindran caràcter de places suprimides les corresponents a la supressió de centres, sempre que aquesta no haja donat lloc a la creació d'un altre centre, a la supressió d'ensenyaments la impartició dels quals s'haja extingit en el centre sense que s'hagen substituït per altres equivalents o anàlogues, i a la supressió de llocs de treball que, per resolució expressa, supose la pèrdua de la destinació definitiva que exercia.

  e) El personal funcionari que, amb pèrdua de la plaça docent que ocupava amb caràcter definitiu, haja passat a prestar serveis en altres llocs de l'Administració pública i mantinga la seua situació de servei actiu en el cos docent, sempre que haja cessat i obtingut una destinació docent provisional en centres dependents de la Generalitat Valenciana.

  Aquest professorat podrà exercitar el dret preferent en les condicions que es regulen en la base desena de la present resolució.

  Al professorat que tinga l'obligació de participar-hi, però no hi participe, o, si ho fa, no exerceix el dret preferent a què es refereix el paràgraf anterior i d'això es derive la no-obtenció de destinació definitiva, s'adjudicarà aquest d'ofici en llocs als quals puga optar per les especialitats de les quals siga titular. L'adjudicació d'ofici es realitzarà d'acord amb l'ordre en el qual estan publicats els centres en els annexos corresponents que es publiquen en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

  En cas que aquest professorat no obtinga la destinació, quedarà en situació de destinació provisional en un centre dependent de la Generalitat Valenciana.

  f) El personal funcionari amb destinació provisional que durant el curs 2018/2019 estiga prestant serveis en centres dependents de la Generalitat Valenciana o en comissió de serveis en una altra administració educativa i mai haja obtingut la destinació definitiva.

  Al professorat inclòs en aquest apartat que no hi participe, o, en el supòsit que hi participe, no sol·licite un nombre suficient de places, s'adjudicarà d'ofici la destinació definitiva en un lloc al qual puga optar per les especialitats de les quals siga titular en centres dependents de la Generalitat Valenciana.

  En cas que no obtinga la destinació definitiva, aquest professorat quedarà en situació de destinació provisional en un centre dependent de la Generalitat Valenciana. L'adjudicació d'ofici es realitzarà d'acord amb l'ordre en el qual estan publicats els centres en els annexos corresponents, que es publiquen en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

  g) Persones aspirants seleccionades en els últims procediments selectius convocats per la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport que, durant el present curs escolar 2018/2019, estiguen realitzant la fase de pràctiques.

  Aquest professorat, de conformitat amb l'article 13 del Reial decret 1364/2010, està obligat a obtindre la seua primera destinació definitiva en centres dependents de l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana, i per l'especialitat per la qual ha sigut seleccionat. A aquest efecte, ha de sol·licitar destinació en aquests centres.

  Al professorat en pràctiques que tinga l'obligació de participar i no ho faça, o hi participe, però no sol·licite el suficient nombre de places, s'adjudicarà d'ofici la destinació definitiva en places corresponents a l'especialitat per la qual participe o haja de participar en centres de l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana. L'adjudicació d'ofici es farà d'acord amb l'ordre en el qual estan els centres en els annexos corresponents, que es publiquen en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

  El professorat en pràctiques participarà sense puntuació i es farà l'adjudicació de destinació segons el seu ordre en el procediment selectiu.

  En el cas que no obtinga destinació definitiva, quedarà en situació de destinació provisional per l'especialitat en la qual li va correspondre prestar serveis en el curs escolar 2018/2019 com a personal funcionari en pràctiques. La destinació que li puga correspondre estarà condicionada, en qualsevol cas, al que disposa l'article 13.2 del Reial decret 1364/2010, a la superació de la fase de pràctiques i al seu nomenament com a personal funcionari de carrera.

  EXEMPCIÓ A LA PARTICIPACIÓ

  Queda exceptuat de l'obligatorietat de concursar el professorat que es trobe en alguna de les situacions següents:

  a) El personal funcionari del cos de mestres que haja accedit al cos de professors d'Ensenyament Secundari a través del procediment d'accés a cossos docents de subgrup superior i es trobe prestant serveis en la mateixa especialitat amb caràcter definitiu, en primer i segon curs de l'Educació Secundària Obligatòria, en l'àmbit de gestió de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

  b) El personal funcionari de carrera del cos de mestres que tinga destinació definitiva en els actuals serveis psicopedagògics escolars i haja accedit al cos de professors d'Ensenyament Secundari pel procediment d'accés a cossos de subgrup superior a la Comunitat Valenciana per l'especialitat d'orientació educativa, i opte per quedar-se en el seu actual lloc de treball, en virtut de la disposició addicional primera del Decret 131/1994, de 5 de juliol, del Govern Valencià.

  c) El personal funcionari del cos de professors tècnics de Formació Professional que, en virtut del que estableixen les disposicions transitòries primera del Reial decret 1701/1991, de 29 de novembre, segona i cinquena del Reial decret 1635/1995, de 6 d'octubre, i la transitòria tercera del Reial decret 777/1998, de 30 d'abril, a l'entrada en vigor de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, tinga una destinació definitiva en places o llocs corresponents a especialitats del cos de professors d'Ensenyament Secundari, en el cas que, a través dels procediments selectius d'accés convocats per les diferents administracions educatives, accedira al cos esmentat, podrà romandre en la seua mateixa destinació, sempre que l'especialitat d'accés es corresponga amb la de la plaça o lloc que exerceix amb caràcter definitiu.

  El professorat a què es refereixen els subapartats anteriors podrà ser confirmat en la destinació que estiga ocupant, una vegada que s'haja aprovat l'expedient dels procediments selectius i siguen nomenats funcionaris de carrera els aspirants seleccionats en aquests, sempre que, mitjançant resolució i atenent els criteris de planificació educativa, així ho determine la Direcció General de Centres i Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

  Les opcions a què s'al·ludeix en els subapartats anteriors s'han de manifestar per mitjà d'un escrit ajustat al model que es publicarà en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, dirigit a la Direcció General de Centres i Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, dins del termini de presentació d'instàncies establit en aquesta convocatòria.


 • Documentació / Informació

  Tot i que es concurse per més d'una especialitat, o se sol·liciten places de diferents administracions educatives, les persones participants presentaran una única sol·licitud per cada cos pel qual participen. La sol·licitud de participació en aquest concurs de trasllats s'ha de tramitar telemàticament a través de la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport https://ceice.gva.es. No serà necessària la presentació de la instància en cap de registre físic. No obstant això, les persones participants dependents de la Generalitat Valenciana que pretenguen reingressar per aquest procediment i les dades de les quals no es troben incorporades en els sistemes informàtics han d'omplir la sol·licitud que es publicarà en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport i l'han de presentar en els registres de les direccions territorials.

  Han de presentar la documentació acreditativa dels mèrits, dins del termini de presentació de sol·licituds:

  a) El personal funcionari dependent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport que haja participat en el procediment de provisió convocat durant el curs 2017/2018 que, a més de voler fer valdre en allò que coincidisca amb el barem del present procediment la baremació que va obtindre, hi vulga aportar mèrits nous. Això ho han manifestaran expressament a través de l'URL https://ovidoc.edu.gva.es, en què únicament s'han d'indicar els mèrits ara al·legats i aportats, sempre que s'hagen perfeccionat amb posterioritat a la data de finalització del termini de presentació d'instàncies del concurs esmentat.

  No obstant això, en el cas que es detecten errors en la baremació realitzada en procediments anteriors, es podran corregir en qualsevol moment del concurs.

  b) El personal funcionari dependent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport que haja participat en el procediment de provisió convocat durant el curs 2017/2018 que no realitze l'opció anterior podrà optar per la nova valoració de tots o part dels seus mèrits, la qual cosa ha de manifestar expressament a través de l'URL https://ovidoc.edu.gva.es. S'avaluaran a aquests participants de nou els mèrits dels apartats o subapartats que trien quan òmpliguen la instància, sempre que presenten de nou la documentació acreditativa d'aquests i es mantindrà la puntuació de la resta en allò que coincidisca amb el barem del present procediment.

  No obstant això, en el cas que es detecten errors en la baremació realitzada en procediments anteriors, es podran corregir en qualsevol moment del procediment.

  c) Les persones sol·licitants que no van participar en el concurs esmentat han d'aportar tota la documentació justificativa per a la valoració de mèrits a què es fa referència en l'annex III de l'Ordre EFP/1015/2018, d'1 d'octubre, per la qual s'estableixen les normes procedimentals aplicables als concursos de trasllats d'àmbit estatal, que s'han de convocar durant el curs 2018/2019, i en l'annex I d'aquesta resolució, excepte el full de serveis que ha d'aportar l'Administració. Això s'ha de manifestar expressament a través de l'URL https://ovidoc.edu.gva.es.

  Tots els documents que s'aporten s'han de remetre degudament compulsats.

  Qualsevol dada omesa o consignada erròniament per la persona interessada no podrà ser invocada per aquesta a l'efecte de futures reclamacions, ni considerar per tal motiu lesionat els seus interessos i drets.

  Els mèrits al·legats i no justificats documentalment o els documents que no tinguen les dades indicades anteriorment no es tindran en compte.

  L'Administració podrà requerir les persones interessades en qualsevol moment, perquè justifiquen els mèrits sobre els quals es plantegen dubtes o reclamacions.


 • Lloc de presentació

  Els documents indicats en el barem s'han de presentar preferentment en el registre de la direcció territorial on estiguen destinats, excepte les sol·licituds de les persones que estiguen adscrites provisionalment o en comissió de servei i procedisquen o tinguen destinació definitiva d'una altra direcció territorial; en aquest cas, s'han de presentar en la direcció territorial d'origen. De la mateixa manera, el personal participant podrà presentar la documentació en qualsevol de les altres dependències a què es refereix l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques:

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca (en sobre obert, perquè la sol·licitud siga datada i segellada pel personal funcionari de correus abans de ser certificada).
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://ceice.gva.es/web/rrhh-educacion/convocatoria1


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar