Detall

Cos de mestres


 • Descripció

  Cos de mestres


 • Organisme

  Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
  AV. CAMPANAR, 32 46015 València


 • Etapa Actual

  Adjudicació i nomenament : (Llista definitiva d'adjudicacions)

 • Procés selectiu

  CONCURS DE TRASLLATS


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  Sense especificar - Sense especificar


 • Titulació

  Sense especificar


 • Requisits especifics

  El personal funcionari del cos de mestres podran sol·licitar els llocs següents sempre que reunisquen els requisits exigits per a aquests:

  A) Llocs de treball de les especialitats del cos de mestres, de conformitat amb el que disposa l'article 2 del Reial decret 1594/2011, de 4 de novembre, pel qual s'estableixen les especialitats docents del cos de mestres que exercisquen les seues funcions en les etapes d'Educació Infantil i d'Educació Primària regulades en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

  - Educació Infantil.
  - Educació Primària.
  - Llengua estrangera: Anglés.
  - Llengua estrangera: Francés.
  - Llengua estrangera: Alemany.
  - Educació Física.
  - Música.
  - Pedagogia Terapèutica.
  - Audició i Llenguatge.

  Aquests llocs els podrà sol·licitar el personal funcionari que acredite la titularitat de l'especialitat i, a més, aquell que, segons la disposició addicional quarta del Reial decret 1364/2010, de 29 d'octubre, haja sigut habilitat per a aquests, d'acord amb la normativa anterior a l'entrada en vigor de l'esmentat reial decret, així com per aquell que obtinga l'especialitat en el curs del present procediment, en virtut del que es disposa en el Reial decret 1594/2011, de 4 de novembre.

  El personal funcionari que haja ingressat en aquest cos en virtut dels procediments selectius realitzats d'acord amb el Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, en el qual, a més, es crea l'especialitat de Primària, únicament podrà optar a llocs d'aquesta especialitat si n'és titular, bé perquè ha ingressat en el cos de mestres per aquesta, bé perquè l'ha adquirida a través del procediment d'adquisició de noves especialitats regulat en l'esmentat reial decret o bé perquè ha obtingut l'habilitació corresponent.

  B) Llocs de treball dels dos primers cursos de l'Educació Secundària Obligatòria:

  - Ciències Socials, Geografia i Història
  - Matemàtiques i Ciències de la Naturalesa
  - Ciències de la Naturalesa
  - Matemàtiques
  - Llengua Castellana i Literatura
  - Llengua estrangera: Anglés.
  - Llengua estrangera: Francés.
  - Educació Física
  - Música
  - Llengua i Literatura Valenciana

  Només podrà sol·licitar aquests llocs, de conformitat amb la disposició transitòria primera del Reial decret 1364/2010, de 29 d'octubre, pel qual es regula el concurs de trasllats d'àmbit estatal entre personal funcionari dels cossos docents previstos en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, i altres procediments de provisió de places que cal cobrir per aquests, el personal funcionari del cos de mestres que, adscrit amb caràcter definitiu, exercisca la docència en aquests cursos de l'Educació Secundària Obligatòria. Així mateix, podran exercir la seua mobilitat a places o llocs d'Educació Infantil i Primària per als quals estiguen habilitats i, en cas que obtinguen la destinació perdran qualsevol opció a futures vacants dels cursos primer i segon de l'educació secundària obligatòria.

  En el cas de supressió del lloc, en els cursos primer i segon de l'Educació Secundària Obligatòria en el qual s'estiga adscrit amb caràcter definitiu, es podrà continuar optant en els concursos de trasllats a l'obtenció d'una nova destinació en aquests llocs, sempre que no hagen obtingut amb posterioritat a la supressió una nova destinació definitiva.

  C) Llocs dels departaments d'orientació dels instituts d'Educació Secundària:

  - Pedagogia Terapèutica
  - Audició i Llenguatge

  Aquests llocs els podrà sol·licitar el personal funcionari que acredite la titularitat de l'especialitat i, a més, aquell que, segons la disposició addicional quarta del Reial decret 1364/2010, de 29 d'octubre, pel qual es regula el concurs de trasllats d'àmbit estatal entre personal funcionari dels cossos docents previstos en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació i altres procediments de provisió de places que cal cobrir per aquests, hagen sigut habilitats per a aquests d'acord amb la normativa anterior a l'entrada en vigor del Reial decret esmentat.

  D) Llocs d'educació de persones adultes.

  Per a sol·licitar llocs de formació de persones adultes, excepte els llocs de Primària, es requerirà ser definitiu per concurs de trasllats o per adscripció en llocs de centres de formació de persones adultes, mitjançant la Resolució de 12 de desembre de 2005 (DOGV 23.12.2005),i s'haurà d'utilitzar el codi específic d'especialitat.


 • Requisits generals

  PARTICIPACIÓ VOLUNTÀRIA

  Hi podrà participar voluntàriament i sol·licitar les places oferides en aquesta convocatòria el personal funcionari de carrera dependent de l'àmbit de gestió de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, que es trobe en alguna de les situacions següents:
  a) En situació de servei actiu o en serveis especials declarada des de centres dependents de la Generalitat Valenciana, amb destinació definitiva en centres dependents d'aquesta, sempre que, de conformitat amb la disposició addicional sisena, apartat 6, de la Llei orgànica 2/2006 i l'article 2.1 del Reial decret 1364/2010, en finalitzar el present curs escolar hagen transcorregut, com a mínim, dos anys des de la presa de possessió de l'última destinació que exercisquen amb caràcter definitiu.
  b) En situació d'excedència voluntària, en els seus diferents tipus, declarada des de centres dependents de la Generalitat Valenciana.
  Si es tracta del supòsit d'excedència voluntària per interés particular previst en l'article 127 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana, només hi podran participar si, en finalitzar el present curs escolar, han transcorregut dos anys des que van passar a aquesta situació.
  c) En situació de suspensió de funcions declarada des de centres dependents de la Generalitat Valenciana, sempre que en finalitzar el present curs escolar haja conclòs el temps de durada de la sanció disciplinària de suspensió i, almenys, dos anys des de la presa de possessió de l'última destinació definitiva.

  Als efectes previstos en l'apartat anterior, s'entendrà com a data de finalització del curs escolar la de 31 d'agost de 2019.

  Les persones participants voluntàries podran igualment incloure en la seua sol·licitud places corresponents a les convocatòries realitzades per la resta d'administracions educatives, en els termes establits en les seues respectives convocatòries.

  Les persones que vulguen exercitar un dret preferent per a l'obtenció de destinació hauran s'han d'atindre al que determina la base setena d'aquesta resolució.

  El personal funcionari dependent d'altres administracions educatives podrà sol·licitar places corresponents a aquesta convocatòria, sempre que complisquen els requisits i les condicions que s'estableixen en aquesta resolució. Aquestes persones han d'haver obtingut la seua primera destinació definitiva en l'àmbit de gestió de l'administració educativa a la qual se circumscrivia la convocatòria per la qual van ser seleccionades, llevat que en aquesta no s'establira l'exigència d'aquest requisit perquè no es va produir el traspàs de competències en matèria d'ensenyament no universitari.

  Aquests participants han de dirigir la seua instància de participació a l'òrgan que es determine en la convocatòria que realitze l'administració educativa de la qual depenga el seu centre de destinació.

  PARTICIPACIÓ OBLIGATÒRIA

  Està obligat a participar en el present procediment, de conformitat amb el que disposa l'article 12 del Reial decret 1364/2010, el personal funcionari dependent de l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana que es trobe en alguna de les situacions següents:
  a) El personal funcionari que, procedent de la situació d'excedència o suspensió de funcions amb pèrdua de la destinació definitiva, haja reingressat al servei actiu i haja obtingut, en virtut d'aquest reingrés, una destinació amb caràcter provisional en un centre dependent de la Generalitat Valenciana, amb anterioritat a la data de publicació d'aquesta convocatòria.

  Al personal funcionari inclòs en el paràgraf anterior, en el cas que no participe en la present convocatòria, o si hi participa no sol·licita el suficient nombre de llocs, s'adjudicarà d'ofici la destinació definitiva en places que puga ocupar, segons les especialitats de les quals siga titular, en un centre dependent de la Generalitat Valenciana. En el supòsit que no se li adjudique destinació definitiva, romandrà en situació de destinació provisional en un centre dependent de la Generalitat Valenciana.

  L'adjudicació d'ofici es realitzarà d'acord amb l'ordre en el qual estan publicats els centres en l'annex III que es publica en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

  b) El personal funcionari que es trobe en la situació d'excedència forçosa o suspensió de funcions amb pèrdua del lloc de destinació, que haja complit la sanció, però no haja obtingut un reingrés provisional, i haja sigut declarat en aquestes situacions des d'un centre dependent en l'actualitat de la Generalitat Valenciana.

  En el cas que no sol·licite el suficient nombre de places, se li adjudicarà d'ofici la destinació definitiva en llocs que puga ocupar segons les especialitats de les quals siga titular, en un centre dependent de la Generalitat Valenciana. L'adjudicació d'ofici es realitzarà d'acord amb l'ordre en el qual estan publicats els centres en l'annex III que es publica en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

  En el cas que aquests no participen en el present procediment, quedaran en la situació d'excedència voluntària per interés particular prevista en l'article 127 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

  c) El personal funcionari que haja estat adscrit a places en l'exterior i s'haja de reincorporar a l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana en el curs 2018/2019, o que s'haja reincorporat en cursos anteriors i no haja obtingut la destinació definitiva.

  Les persones que vulguen exercitar el dret preferent a la localitat a què es refereixen els articles 10.6 i 14.4 del Reial decret 1138/2002, de 31 d'octubre han de sol·licitar, de conformitat amb el que estableix aquesta convocatòria, totes les places a les quals puguen optar en virtut de les especialitats de les quals siguen titulars corresponents als centres de la localitat en la qual van tindre la seua última destinació definitiva.

  Al professorat que tinga l'obligació de participar-hi, però no hi participe, s'adjudicarà d'ofici destinació definitiva en llocs als quals puga optar per les especialitats de les quals siga titular. L'adjudicació d'ofici es realitzarà d'acord amb l'ordre en el qual estan publicats els centres en l'annex III que es publica en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

  En cas que aquest professorat no obtinga la destinació, quedarà en situació de destinació provisional en un centre dependent de la Generalitat Valenciana.

  d) El personal funcionari que haja perdut la destinació definitiva en compliment de sentència, resolució de recurs o perquè se li ha suprimit o modificat expressament el lloc que ocupava amb caràcter definitiu.

  Aquest professorat podrà exercitar el dret preferent en les condicions que es regulen en la base setena de la present resolució.

  Al professorat que tinga l'obligació de participar-hi, però no hi participe, o, si ho fa, no exerceix el dret preferent a què es refereix el paràgraf anterior i d'això es derive la no-obtenció de destinació definitiva, s'adjudicarà aquest d'ofici en llocs als quals puga optar per les especialitats de les quals siga titular. L'adjudicació d'ofici es realitzarà d'acord amb l'ordre en el qual estan publicats els centres en l'annex III que es publica en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

  En cas que aquest professorat no obtinga la destinació, quedarà en situació de destinació provisional en un centre dependent de la Generalitat Valenciana.

  A l'efecte d'aquesta convocatòria, només tindran caràcter de places suprimides les corresponents a la supressió de centres, sempre que aquesta no haja donat lloc a la creació d'un altre centre, a la supressió d'ensenyaments la impartició dels quals s'haja extingit en el centre sense que s'hagen substituït per altres equivalents o anàlogues, i a la supressió de llocs de treball que, per resolució expressa, supose la pèrdua de la destinació definitiva que exercia.

  e) El personal funcionari que, amb pèrdua de la plaça docent que ocupava amb caràcter definitiu, haja passat a prestar serveis en altres llocs de l'Administració i mantinga la seua situació de servei actiu en el cos docent, sempre que haja cessat i obtingut una destinació docent provisional en centres dependents en l'actualitat de la Generalitat Valenciana.

  Aquest professorat podrà exercitar el dret preferent en les condicions que es regulen en la base setena de la present resolució.

  Al professorat que tinga l'obligació de participar-hi, però no hi participe, o, si ho fa, no exerceix el dret preferent a què es refereix el paràgraf anterior i d'això es derive la no-obtenció de destinació definitiva, s'adjudicarà aquest d'ofici en llocs als quals puga optar per les especialitats de les quals siga titular. L'adjudicació d'ofici es realitzarà d'acord amb l'ordre en el qual estan publicats els centres en l'annex III que es publica en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

  En cas que aquest professorat no obtinga la destinació, quedarà en situació de destinació provisional en un centre dependent de la Generalitat Valenciana.

  f) El personal funcionari amb destinació provisional que durant el curs 2018/2019 estiga prestant serveis en centres dependents de la Generalitat Valenciana o en comissió de serveis en una altra administració educativa i mai haja obtingut la destinació definitiva.

  Al personal inclòs en aquest apartat que no hi participe, o, en el supòsit que hi participe, no sol·licite un nombre suficient de places, s'adjudicarà d'ofici destinació definitiva en un lloc al qual puga optar per les especialitats de les quals siga titular en centres dependents de la Generalitat Valenciana.

  En cas que no obtinga la destinació, aquest personal quedarà en situació de destinació provisional en un centre dependent de la Generalitat Valenciana.

  L'adjudicació d'ofici es realitzarà d'acord amb l'ordre en el qual estan publicats els centres en l'annex III que es publica en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

  g) Les persones aspirants seleccionades en els últims procediments selectius convocats per la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport que, durant el present curs escolar 2018/2019, estiguen realitzant la fase de pràctiques.

  Aquestes persones participants, de conformitat amb l'article 13 del Reial decret 1364/2010, estan obligades a obtindre la seua primera destinació definitiva en centres dependents de l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana, i per l'especialitat per la qual han sigut seleccionades. A aquest efecte, han de sol·licitar destinació en aquests centres.

  Al personal funcionari en pràctiques que tinguen l'obligació de participar i no ho facen, o hi participen, però no sol·liciten el suficient nombre de places, s'adjudicarà d'ofici destinació definitiva en places corresponents a l'especialitat per la qual participen o hagen de participar en centres de l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana. L'adjudicació d'ofici es realitzarà d'acord amb l'ordre en el qual estan publicats els centres en l'annex III que es publica en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

  El professorat en pràctiques participarà sense puntuació i es farà l'adjudicació de destinació segons el seu ordre en el procediment selectiu.

  En el cas que no obtinguen destinació definitiva, quedaran en situació de destinació provisional per l'especialitat en la qual els va correspondre prestar serveis en el curs escolar 2018/2019 com a personal funcionari en pràctiques. La destinació que els puga correspondre estarà condicionada, en qualsevol cas, al que disposa l'article 13.2 del Reial decret 1364/2010, a la superació de la fase de pràctiques i al seu nomenament com a personal funcionari de carrera.

  El personal participant a què s'al·ludeix en l'apartat anterior d'aquesta base, llevat del dels supòsits f i g, podrà, igualment, incloure en la seua sol·licitud places corresponents a les convocatòries realitzades per altres administracions educatives en els termes que establisquen aquestes, sempre que haja obtingut la seua primera destinació definitiva en l'àmbit de gestió de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, a excepció del personal la convocatòria per la qual van ingressar no els exigira el compliment d'aquest requisit.

  En cap cas s'adjudicaran amb caràcter forçós les places de caràcter itinerant, així com les corresponents als centres de reeducació, centres penitenciaris i centres CAES.

  En tot cas, no serà procedent l'adjudicació d'ofici, quan el personal funcionari haja obtingut la destinació en concursos o en procediments de provisió de llocs no compresos en l'àmbit del Reial decret 1364/2010, de 29 d'octubre.

  Les persones que vulguen exercitar un dret preferent per a l'obtenció de destinació s'han d'atindre al que determina la base següent d'aquesta resolució.


 • Documentació / Informació


  Fins i tot quan es concurse per més d'una especialitat, les persones participants han de presentar una única sol·licitud per cos. La sol·licitud de participació s'ha de tramitar telemàticament a través de la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esporthttp://ceice.gva.es. No serà necessària la presentació de la instància en cap registre físic.

  El personal funcionari dependent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport que va participar en el concurs de trasllats convocat en el curs 2017/2018, que no vulga aportar cap nou mèrit i vulga fer valdre la baremació que va obtindre, en allò que coincidisca amb el barem del present procediment, no ha de presentar cap de document. Tampoc han de presentar la documentació les persones que participen des de la situació de personal funcionari seleccionat en un procés selectiu (funcionariat en pràctiques/exempt de pràctiques), que encara no hagen sigut nomenades funcionàries de carrera.

  Han de presentar la instància d'aportació de mèrits i la documentació acreditativa d'aquests, dins del termini de presentació de sol·licituds:

  a) El personal funcionari dependent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport que haja participat en el procediment de provisió convocat durant el curs 2017/2018 que, a més de fer valdre, en allò que coincidisca amb el barem del present procediment, la baremació que va obtindre, hi vulga aportar nous mèrits. Això ho han manifestaran expressament a través de l'URL https://ovidoc.edu.gva.es, en què únicament s'han d'indicar els mèrits ara al·legats i aportats, sempre que s'hagen perfeccionat amb posterioritat a la data de finalització del termini de presentació d'instàncies del concurs esmentat.

  En el cas que es detecten errors en la baremació realitzada en procediments anteriors, es podran corregir en qualsevol moment del procediment.

  b) El personal funcionari dependent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport que haja participat en el procediment de provisió convocat durant el curs 2017/2018 que no realitze l'opció anterior podrà optar per la nova valoració de tots o part dels seus mèrits, la qual cosa ha de manifestar expressament a través de l'URL https://ovidoc.edu.gva.es. S'avaluaran a aquestes persones participants de nou els mèrits dels apartats o subapartats que trien quan òmpliguen la instància, sempre que presenten de nou la documentació acreditativa d'aquests, i es mantindrà la puntuació de la resta en allò que coincidisca amb el barem del present procediment.

  En el cas que es detecten errors en la baremació realitzada en procediments anteriors, es podran corregir en qualsevol moment del procediment.

  c) Les persones sol·licitants que no van participar en el concurs esmentat han d'aportar tota la documentació justificativa per a la valoració de mèrits a què es fa referència en l'annex III de l'Ordre EFP/1015/2018, d'1 d'octubre, per la qual s'estableixen les normes procedimentals aplicables als concursos de trasllats d'àmbit estatal, que s'han de convocar durant el curs 2018/2019, i en l'annex I d'aquesta resolució, excepte el full de serveis que ha d'aportar l'Administració. Això s'ha de manifestar expressament a través de l'URL https://ovidoc.edu.gva.es. Els mèrits que s'hi al·leguen i no es justifiquen documentalment no es tindran en compte.

  Els documents indicats en el barem s'han de presentar preferentment en el registre de la direcció territorial on estiguen destinades.

  Els mèrits al·legats i no justificats documentalment o els documents que no tinguen les dades indicades anteriorment no es tindran en compte.

  Tots els documents que s'aporten s'han de remetre degudament compulsats.


 • Lloc de presentació

  L'annex d'aportació de mèrits, juntament amb els documents indicats en el barem, s'han de presentar preferentment en el registre de la direcció territorial on estiguen destinades, excepte les sol·licituds de les persones que estiguen adscrites provisionalment o en comissió de servei i procedisquen d'una altra direcció territorial o hi tinguen destinació definitiva; en aquest cas, s'han de presentar en la direcció territorial d'origen.
  Així mateix, el personal participant podrà presentar la documentació en qualsevol de les altres dependències a què es refereix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú:

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca (en sobre obert, perquè la sol·licitud siga datada i segellada pel personal funcionari de correus abans de ser certificada).
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://ceice.gva.es/web/rrhh-educacion/convocatoria


 • Seguiment





La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar