Detall

Director/a d'Infermeria del Departament de Salut Xàtiva-Ontinyent (núm. lloc 17652)


 • Descripció

  Director/a d'Infermeria del Departament de Salut Xàtiva-Ontinyent (núm. lloc 17652)


 • Organisme

  Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
  C/ MISSER MASCÓ, 31-33 46010 València


 • Etapa Actual

  Adjudicació i nomenament : (Nomenament)

 • Procés selectiu

  LLIURE DESIGNACIÓ


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Titulació específica

  Titulació universitària corresponent a diplomatura o grau en Infermeria.


 • Requisits generals

  - Tindre la nacionalitat espanyola o la de qualsevol altre estat membre de la Unió Europea, així com d'aquells estats als quals, en virtut dels tractats internacionals de la Unió Europea ratificats per Espanya, siga aplicable la lliure circulació de treballadors en els termes en què aquesta es troba definida en el Tractat constitutiu de la Unió Europea, o ostentar aquest dret d'acord amb el que preveu el Decret 543/2001, de 18 de maig.
  - Estar en possessió de la titulació sanitària universitària corresponent a diplomatura o grau en Infermeria, de conformitat amb el que disposa la normativa vigent, així com ostentar la capacitat adequada per a exercir el càrrec.
  - Ostentar la condició de personal estatutari amb plaça en propietat en els serveis de salut, o de funcionari/ària de carrera, regulada per la Llei 10/2010, de la Generalitat, de 9 de juliol, d'ordenació i de gestió de la funció pública valenciana i de les lleis de la funció pública de les comunitats autònomes, així com de personal laboral fix de la Generalitat, en aquest cas quedaran en la situació administrativa que els corresponga.
  - No obstant això, hi podrà participar també simultàniament personal alié a l'Administració que complisca els requisits anteriorment enunciats, amb la finalitat que l'Administració dispose d'un nombre més gran i heterogeni d'aspirants que concórreguen en condicions d'igualtat a aquest procés de provisió de places. La provisió s'efectuarà segons el règim laboral d'alta direcció regulat en el Reial decret 1382/1985, d'1 d'agost.
  - No trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques, professionals o de la Seguretat Social.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  Centre de destinació: Hospital Lluis Alcanys de Xàtiva.
  Localitat del lloc: Xàtiva.
  Naturalesa: estatutària.
  Forma de provisió: lliure designació.
  Classificació: A2-26-B.


 • Documentació / Informació

  Els interessats han d'omplir degudament el model de sol·licitud (annex I), d'aquesta convocatòria.
  En la sol·licitud s'han de consignar les dades següents:
  - Dades personals.
  - Currículum professional; cal incloure preferentment els mèrits acadèmics i/o l'experiència professional en l'exercici de càrrecs directius en institucions sanitàries o lloc de treball amb funcions similars a què s'opta.
  - Memòria explicativa de les línies fonamentals i objectius a aconseguir en la plaça que se sol·licite.


 • Lloc de presentació

  Les persones interessades a participar en la convocatòria han d'omplir una sol·licitud que s'ajuste necessàriament al model que consta com a annex I. Aquesta sol·licitud s'ha de presentar en el registre de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (Direcció General de Recursos Humans), en el de les direccions territorials de Sanitat Universal i Salut Pública o en qualsevol dels llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En cas de presentar-la en una oficina de Correus, s'ha de fer en un sobre obert perquè la instància siga datada i segellada abans de ser certificada.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.san.gva.es/web/dgrhs/avisos-noticias-convocatorias


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar