Detall

Operari en el cementeri


 • Descripció

  Operari en el cementeri


 • Organisme

  Xeraco
  Plaza Iglesia, 3
  Tel:962890003
  Fax:962892540


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  E - Certificat Escolaritat (grup E)


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que es disposa en l'article 57 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, referent a l'accés a l'ocupació pública de nacionals d'altres estats.
  b) Tindre la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques. En el cas de diversitat funcional, s'ha d'aportar el certificat de compatibilitat amb les funcions del lloc.
  c) Tindre complits 16 anys d'edat i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  d) No haver sigut separat/ada, mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, o per a exercir funcions similars a les que exercia en el cas del personal laboral, en què haja sigut separat o inhabilitat. En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat/ada o en situació equivalent ni haver sigut sotmés sanció disciplinària o equivalent que impedisca en el seu estat l'accés a l'ocupació pública. No trobar-se incurs/a en cap causa d'incapacitat de les contingudes en la legislació vigent.
  e) Estar en possessió del certificat d'escolaritat o equivalent, en la data en què finalitze el termini de presentació de sol·licituds. L'equivalència l'ha d'aportar la persona aspirant.


 • Taxa ordinària

  10,00 €


  Descripció de la taxa

  L'Ordenança fiscal reguladora es publica en el BOPB núm. 218 de 13/09/2014, i la seua modificació en el BOPB núm. 236 de 10/12/2015 i s'ha de satisfer mitjançant un ingrés o transferència bancària en el compte de l'Ajuntament obert en la Caixa, oficina de Xeraco, amb el número següent: ES02 2100 4892 7022 0000 1571


 • Exempció / Reducció taxes

  Estaran exemptes del pagament de la taxa les persones que figuren com demandants d'ocupació en la data de publicació de la convocatòria, sempre que en la data de presentació de la sol·licitud no perceben cap prestació contributiva. Aquesta circumstància s'ha d'acreditar per mitjà dels corresponents certificats de situació emesos pels serveis públics d'ocupació, que s'han d'adjuntar a la sol·licitud de participació en el procés selectiu. Cal aportar dos certificats o documents per a acreditar l'exempció, un és un full del DARDE o certificat d'inscripció com a demandant d'ocupació, i l'altre, un certificat com que no es percep cap prestació contributiva emés per l'òrgan competent.


 • Places

  Descripció de les places

  Contracte laboral en la modalitat d'interinitat, el lloc de treball vacant d'operari destinat a cobrir substitucions i reforços en el cementeri (en els supòsits de vacances, permisos i llicències, i baixes per incapacitat del titular) i els esdeveniments i les activitats que es realitzen en les instal·lacions municipals, i es pot constituir amb la resta de candidats que aproven una borsa de treball per a cobrir possibles urgències i situacions excepcionals.


 • Lloc de presentació

  Registre General de l'Ajuntament (plaça de l'Esglèsia, 3, de Xeraco - 46770), o en qualsevol de les formes que determina l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://xeraco.sedelectronica.es/board


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar