Detall

Auxiliar administratiu


 • Descripció

  Auxiliar administratiu


 • Organisme

  Peñíscola
  Plaza Del Ayuntamiento, 1
  Tel:964480050
  Fax:964489212


 • Etapa Actual

  Convocatòria : Represa termini presentació de sol·licituds.

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits generals

  Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa l'article 57 del text legal esmentat.
  - Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques.
  - Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  - No haver sigut separat, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, o per a exercir funcions similars a les que exercia en el cas del personal laboral, en què haja sigut separat o inhabilitat. En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat ni en situació equivalent, ni haver sigut sotmés a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  - No estar incurs en cap dels casos d'incapacitat ni incompatibilitat que preveuen les disposicions vigents.
  - Estar en possessió del títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria o equivalent, o tindre complides les condicions per a obtindre'ls abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
  En qualsevol cas, l'equivalència l'ha d'aportar la persona aspirant a través d'un certificat expedit a aquest efecte per l'administració competent.
  En el cas que les titulacions s'hagen obtingut en l'estranger, cal estar en possessió de la credencial que n'acredite l'homologació.
  Aquest requisit no serà aplicable als aspirants que hagen obtingut el reconeixement de la seua qualificació professional en l'àmbit de les professions regulades a l'empara de les disposicions de dret comunitari i que ho acrediten mitjançant el certificat expedit per organisme competent.
  Les condicions per a ser admés a les proves s'han de reunir en el moment de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i mantindre's durant tot el procés selectiu, i s'han d'acreditar segons el que preveuen les bases.


 • Taxa ordinària

  40,00 €


  Descripció de la taxa

  Les persones aspirants han de satisfer els drets d'examen pels mitjans següents:
  - Per autoliquidació que facilitarà l'Ajuntament, en les oficines municipals situades al c/ Llandells, núm. 5 (Servei d'Atenció al Ciutadà - SAC), o en la seu electrònica: (www.peniscola.org/Sede Electrónica/autoliquidación, tributos y pagos/pagos autoliquidaciones).
  - Mitjançant una transferència bancària, de conformitat amb el que preveu l'art. 16.6 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques: ingrés en l'oficina de BANKIA de Peníscola (compte corrent núm.: ES96 20385801 17 6400000245, situada al carrer Molino, 3, d'aquesta localitat.) A l'efecte d'identificar l'ingrés, en la transferència bancària ha de constar obligatòriament el nom i els cognoms de l'aspirant, així com el seu DNI i la identificació de les proves selectives a les quals opta.
  En cap cas, la presentació i el pagament indicats en l'apartat anterior suposaran la substitució del tràmit de presentació de la sol·licitud dins del termini i en la forma adequada.
  Els drets d'examen només es podran tornar en cas que la persona aspirant no siga admesa per falta d'acreditació dels requisits exigits per a participar en el procés.
  La falta de la justificació de l'abonament dels drets d'examen determinarà l'exclusió de l'aspirant.


 • Places

  Nombre de places

  2

  Descripció de les places

  L'objecte de la convocatòria és la provisió en propietat de dues places d'auxiliar administratiu d'administració general,
  vacants en la plantilla de funcionaris d'aquest Ajuntament, incloses en l'oferta d'ocupació pública de 2019 (BOP núm. 54, de 25 d'abril).


 • Documentació / Informació

  Les persones que vulguen participar en aquestes proves selectives han d'omplir la sol·licitud que figura com a model en l'annex i que se'ls facilitarà en l'Oficina d'Atenció Ciutadana - SAC (c/ Llandells, 5) i en el tauler d'anuncis de la seu electrònica (www.peniscola.org/sede).
  En cas de no utilitzar el model d'instància de l'annex II, les sol·licituds han de contindre totes les dades que s'indiquen en aquest model, i han d'incloure necessàriament la declaració de l'aspirant del fet que reuneix tots i cada un dels requisits que s'exigeixen en aquestes bases i que es compromet a prestar el preceptiu jurament o promesa d'acord amb el que preveu la legislació vigent.
  Les sol·licituds per a presentar-se i participar en el procés selectiu s'han de dirigir a l'alcalde president de l'Ajuntament de Peníscola.

  La sol·licitud s'ha d'acompanyar de:
  a) DNI (original o fotocòpia compulsada).
  b) Titulació exigida: títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria o equivalent segons la base 4.1 (original o fotocòpia compulsada).
  c) Justificant acreditatiu de pagament de la taxa pels drets d'examen.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament (c/ Llandells, 5).
  També es podran presentar les sol·licituds per mitjans telemàtics o en qualsevol de les formes que preveu l'apartat 4 de l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú.
  Les sol·licituds presentades a través de les oficines de correus han d'anar en sobre obert perquè els funcionaris de l'oficina on es presenten les daten i segellen abans de certificar-les.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://sede.peniscola.org/portal/sede/se_gestionar.jsp?conResi=1&lenguage=ca&codAdirecto=53&language=ca


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar