Detall

Treballador/a social


 • Descripció

  Treballador/a social


 • Organisme

  Monòver/Monóvar
  Plaça de la Sala, 1
  Tel:966960311
  Fax:965470955


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o complir els requisits establits en l'article 57, accés a l'ocupació pública de nacionals d'altres estats, de la Llei 7/2007, de 12 d'abril.
  b) Tindre complits setze anys i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.
  c) Estar en possessió del títol requerit. L'equivalència haurà de ser reconeguda com a tal per l'administració competent en cada cas concret i s'ha d'acreditar degudament en aquest sentit per les persones aspirants. En cas de titulacions obtingudes en l'estranger, cal estar en possessió de la credencial que n'acredite l'homologació.
  d) D'acord amb la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l'adolescència, és un requisit per a l'exercici del lloc de treball el fet de no haver sigut condemnat/ada per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, així com per tràfic d'éssers humans. Les persones aspirants han de presentar el certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual.
  e) No patir cap malaltia ni estar afectat/ada per cap limitació física o psíquica que siga incompatible o impedisca l'acompliment
  de les funcions corresponents.
  f) No haver sigut separat/ada, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de l'Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats locals, ni trobar-se inhabilitat/ada per a l'exercici d'ocupacions públiques, en els termes de l'article 56.1."d" de l'RD legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.


 • Places

  Descripció de les places

  L'objecte de la convocatòria és la provisió, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició lliure, d'una plaça de treballador/a social inclosa en la plantilla de personal de l'Ajuntament, dins de les places reservades a personal laboral fix, i inclosa en l'oferta d'ocupació pública per a l'any 2016.


 • Documentació / Informació

  S'han de sol·licitar en una instància dirigida al Sr. Alcalde President de l'Ajuntament de Monòver, en la qual han de manifestar que reuneixen totes i cada una de les condicions o els requisits exigits, i cal adjuntar-hi la fotocòpia del document nacional d'identitat.
  Les persones amb discapacitat han d'aportar la fotocòpia de la certificació de l'òrgan competent que acredite tal condició, així com el tipus i la graduació d'aquesta.
  A més, en la instància, els aspirants han de manifestar el consentiment exprés perquè l'Ajuntament de Monòver realitze les publicacions de les dades personals de les persones aspirants en les proves que es duguen a terme i els anuncis relacionats amb el procés, amb independència del deure de secret del personal que tinga accés a les seues dades personals i qualsevol tràmit del procés selectiu.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General de l'Ajuntament de Monòver, o en qualsevol de les formes que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest últim cas, s'han d'anunciar al correu electrònic d'aquest Ajuntament (jmanuel@monovar.es), que s'ha de rebre, com a màxim, l'últim dia de presentació d'instàncies.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://monovar.sedelectronica.es/?x=IUm0RL0wZQb774yj6SrtjQ


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar