Detall

Agent de polícia local


 • Descripció

  Agent de polícia local


 • Organisme

  Cocentaina
  Plaça de La Vila, 1
  Tel:965590051
  Fax:965593067


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Ampliació de places)

 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  - Tindre la nacionalitat espanyola.
  - No tindre una inhabilitació per sentència ferma per a l'exercici de la funció pública, ni de separació del servei de cap administració pública mitjançant un expedient disciplinari.
  - No tindre antecedents penals.
  - Estar en possessió del títol de batxiller o de tècnic/a, o estar en condicions d'obtindre'l en la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies. L'equivalència ha de ser reconeguda per l'administració competent i l'han d'acreditar degudament, en aquest sentit, els aspirants.
  - Tindre, com a mínim, díhuit anys d'edat i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  - Comprometre's, per mitjà d'una declaració jurada, a portar armes de foc i, si és necessari, a utilitzar-les.
  - Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B (automòbils) i A o A2 (que permeta la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència/pes no superior a 0,16 kW/kg).
  - No patir cap malaltia o tindre un defecte físic o psíquic que impedisca l'exercici de les funcions de la plaça, d'acord amb els quadres d'exclusions mèdiques que s'establisquen, i tindre una alçada mínima d'1,65 metres, per als homes, i d'1,60, metres per a les dones.
  - No haver sigut separat, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de qualsevol administració pública o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques. - Haver pagat els drets d'examen.


 • Taxa ordinària

  21,40 €


  Descripció de la taxa

  El pagament de la taxa s'ha d'ingressar en el següent compte bancari del Banc de Sabadell, oficina de Cocentaina: ES38 0081 1111 2000 0104 9405

  Cal indicar en l'ingrés bancari:
  - El nom i els cognoms de l'aspirant
  - Número del DNI de l'aspirant
  - Policia local


 • Exempció / Reducció taxes

  BONIFICACIONS/EXEMPCIONS
  La quota de la taxa es veurà reduïda en un 90 %, de manera que la quantitat que s'ha de pagar serà de 2,14 euros per als aspirants que es troben en situació de desocupació, sense percepció de prestació o subsidi per tal motiu, que s'ha de justificar mitjançant un certificat del SEPE (Servei Públic d'Ocupació Estatal).


 • Places

  Nombre de places

  6

  Descripció de les places

  - Torn lliure: 1 plaça
  - Torn mobilitat: 1 plaça
  Aquestes places estan incloses en l'escala d'administració especial, subescala serveis especials, classe policia local i els seus auxiliars, grup C1.


 • Documentació / Informació

  1. Els interessats en aquesta convocatòria han d'omplir el model d'instància (annex I) de les bases i s'ha de dirigir a la Sra. Alcaldessa Presidenta de la Corporació, que es facilitarà a les persones interessades que vulguen en l'Oficina d'Informació i Registre d'aquest Ajuntament, situada a la plaça de la Vila, 1, i en la seu electrònica municipal (cocentaina.sedelectronica.es) en l'apartat CIUTADANS - OCUPACIÓ.

  2. En el termini de 20 dies hàbils des de la publicació de la relació llista provisional d'aprovats en el tauler municipal-seu electrònica, els aspirants proposats han de presentar els documents:
  a) Document nacional d'identitat.
  b) Titulació exigida en la convocatòria o justificant si n'haguera abonat els drets per a l'expedició. Si aquests documents estigueren expedits després de la data en què va finalitzar el termini de presentació d'instàncies, han de justificar el moment en què van concloure els seus estudis.
  c) Declaració de no haver sigut separat, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques, així com de no trobar-se sotmés en cap de les causes d'incapacitat específica, d'acord amb la normativa vigent.
  d) Certificat d'antecedents penals.
  e) Permís de conducció corresponent.


 • Lloc de presentació

  La presentació de sol·licituds s'ha de fer en el Registre General de l'Ajuntament de Cocentaina (SIC o registre electrònic)


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://www.cocentaina.es/ca/serveis-municipals/oposicions-i-borses-de-treball


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar