Detall

Arquitecte/a


 • Descripció

  Arquitecte/a


 • Organisme

  Diputació Alacant
  Av. de la Estació, 6
  Tel. 965121300
  03005 . Alicante


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola. A més, hi podran accedir:
  - Els nacionals dels estats membres de la Unió Europea.
  - Els cònjuges dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, siga quina siga la seua nacionalitat, sempre que no estiguen separats de dret, i els descendents menors de 21 anys o majors d'edat que siguen dependents.
  - Les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals siga aplicable la lliure circulació de treballadors.
  Tots els aspirants han d'acompanyar la seua sol·licitud de la documentació que acredite les condicions que s'hi al·leguen.
  b) Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques. La Diputació Provincial d'Alacant es reserva el dret a sotmetre les persones aspirants a totes les proves que considere pertinents per a avaluar el compliment d'aquest requisit.
  c) Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa per a l'accés a l'ocupació pública.
  d) No haver sigut separat/ada mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, o per a exercir funcions similars a les que exercia en el cas del personal laboral, en què haja sigut separat o inhabilitat. En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  e) Estar en possessió del títol d'Arquitectura, o la titulació que corresponga.


 • Taxa ordinària

  36,00 €


  Descripció de la taxa

  Mitjançant una autoliquidació, juntament amb la presentació de la sol·licitud, en les entitats financeres que presten els serveis bancaris i financers en aquesta diputació.


 • Exempció / Reducció taxes

  Consulteu les bases


 • Places

  Nombre de places

  3

 • Documentació / Informació

  - Fotocòpia del DNI i la documentació acreditativa que corresponga


 • Lloc de presentació

  En la seu electrònica d'aquesta corporació com a documents annexos a la instància general; igualment, es pot presentar en hores hàbils, de dilluns a divendres, en el Registre General de l'Excma. Diputació Provincial (c/ Tucumán, núm. 8, d'Alacant) o en la forma que determina l'article 16 Llei 39/2015, d'1 d'octubre. En cas que es presente en les oficines de Correus i Telègrafs, ha de fer-se en sobre obert i deixar-hi constància de la data de presentació.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://abierta.diputacionalicante.es/informacio-institucional-i-organitzativa/oferta-docupacio/?lang=ca


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar