Detall

Tècnid d'administració general


 • Descripció

  Tècnid d'administració general


 • Organisme

  Gandia
  Plaça Major, 1
  Tel:962959400
  Fax:962959482


 • Etapa Actual

  Convocatòria : [Obertura de termini]

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de Grau (subgrup 1)


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola, o la d'un dels restants estats membres de la Unió Europea o d'aquells estats al fet que s'aplica la llibre circulació de treballadors/es.
  b) Tindre complits setze anys d'edat i no excedir, si és el cas, de l'edat màxima de jubilació forçosa establida per a la funció pública.
  c) Tindre capacitat funcional per a l'exercici de les funcions, i en conseqüència, no patir malaltia o defecte físic que impedisca l'exercici dels mateixes.
  d) No haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari del servei de qualsevol dels Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació bsoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionaris en què haguera sigut separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu Estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  e)Estar en possessió del títol de Llicenciatura o Grau en Dret, en Ciències Polítiques o en Ciències Econòmiques o Empresarials o equivalents


 • Taxa ordinària

  25,00 €


  Descripció de la taxa

  El pagament s'ha de fer efectiu mitjançant el compliment del model oficial d'autoliquidació que es troba a la pàgina web de l'Ajuntament (www.gandia.org) i seu electrònica, i fer el seu l'ingrés a qualsevol de les entitats col·laboradores de la recaptació municipal.


 • Lloc de presentació

  Registre d'Entrada de l'Ajun-tament de Gandia, o en la forma que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.gandia.es/aytg/Web_php/index.php?contenido=subapartados_woden&id_boto=278


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar