Detall

Administratiu


 • Descripció

  Administratiu


 • Organisme

  Enguera
  Dr. Albiñana, 1
  Tel:962224033
  Fax:962225319


 • Etapa Actual

  Convocatòria : [Bases i obertura de termini]

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o Tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Estar en possessió del títol de Batxillerat o FP2, o equivalent, o trobar-se en condicions d'obtindre'l en la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies.
  b) Tindre la nacionalitat espanyola, d'acord amb el que estableix l'article 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, sobre l'accés a determinats sectors de la funció pública dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea.
  c) Tindre més de 16 anys i no excedir l'edat màxima de jubilació.
  d) No patir una malaltia ni tindre un defecte físic que impedisquen l'acompliment de les funcions corresponents.
  e) No haver sigut separat, mitjançant un expedient disciplinari, del servei a l'Estat, a les comunitats autònomes o a les corporacions locals, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques per sentència ferma.
  f) Estar en possessió del justificant acreditatiu del pagament de la taxa corresponent, l'incompliment de la qual cosa serà un requisit no esmenable.


 • Taxa ordinària

  10,00 €


  Descripció de la taxa

  La taxa s'ha de satisfer mitjançant un ingrés bancari: ES7821004365090200005457 (Caixabank)


 • Places

  Descripció de les places

  Llocs d'administratiu. Escala d'administració general


 • Documentació / Informació

  Ompliment del model de sol·licitud annex II de les bases.

  S'ha d'adjuntar la documentació següent:
  a) Còpia del document nacional d'identitat.
  b) Justificant d'haver ingressat els drets d'examen.
  c) Original o còpia autenticada del certificat justificatiu del grau de minusvalidesa igual o superior al 33 % expedit per l'òrgan competent, si escau.


 • Lloc de presentació

  Les instàncies s'han de dirigir al Sr. Alcalde de l'Ajuntament d'Enguera i s'han de presentar en qualsevol de les formes previstes en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  En el cas que les instàncies es presenten en altres organismes públics per mitjà de finestreta única, serà un requisit necessari que la persona sol·licitant remeta un correu electrònic a ayuntamiento@enguera.es, en què comunique la presentació de la instància dirigida a la l'Ajuntament.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril. Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://enguera.sedelectronica.es/transparency/383b8f9f-9c9d-4f3c-b386-70d9e30eae4d/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar