Detall

Administratiu/iva


 • Descripció

  Administratiu/iva


 • Organisme

  Riba-roja de Túria
  Plaça de L'Ajuntament, 9
  Tel:962770062
  Fax:962772462


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Estar en possessió del títol de Batxiller, Formació Professional de segon grau, o equivalent.
  b) Tindre la nacionalitat espanyola o tindre la nacionalitat d'un país membre de la Unió Europea o la de qualsevol dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, siga aplicable la lliure circulació de treballadors en els termes en què aquesta es troba definida en el tractat constitutiu de la Unió Europea; ser cònjuge dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret, o que els seus descendents o els del seu cònjuge siguen menors de 21 anys o majors d'aquesta edat que visquen a costa seua.
  c) Ser major de 16 anys i no haver arribat a l'edat de jubilació obligatòria.
  d) No haver sigut separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions o institucions públiques, ni trobar-se inhabilitat o incórrer en alguna causa d'incapacitat específica conforme a la normativa vigent per a l'exercici de funcions públiques. (Declaració responsable que es conté en la instància. Annex I).
  e) No patir una malaltia o una discapacitat que impedisca el compliment de les obligacions inherents a la funció i el normal desenvolupament de les pràctiques professionals. (Declaració responsable que es conté en la instància. Annex I).
  f) No incórrer en cap causa d'incapacitat específica d'acord amb la normativa vigent.


 • Taxa ordinària

  25,00 €


  Descripció de la taxa

  Ingrés bancari en el compte número ES94-0049-4409-3721-1000-0947 del Banco Santander.


 • Places

  Nombre de places

  2

  Descripció de les places

  2 places d'administratiu/iva de naturalesa funcionarial


 • Documentació / Informació

  - Fotocòpia del DNI o documentació acreditativa equivalent.
  - Documentació acreditativa del títol exigit.
  - Full d'autobaremació (annex II). El full d'autobaremació ha de contindre una relació dels mèrits que, com a màxim (no se'n podran més amb posterioritat), la persona aspirant sol·licita que li puntuen en la fase de concurs. (No cal presentar els documents que els acrediten, ja que només es requeriran als que aproven la fase d'oposició amb la finalitat de determinar l'ordre final del procés selectiu.)
  - Resguard de l'ingrés bancari efectuat -no s'admetrà ni el gir postal ni el telegràfic- en el compte número ES94-0049-4409-3721-1000-0947 del Banco Santander, de la taxa corresponent (important: en el resguard s'ha de fer constar la convocatòria a què correspon l'ingrés).


 • Lloc de presentació

  Les sol·licituds per a prendre part en el procés selectiu s'han de dirigir a l'alcalde president de la Corporació, segons el model de sol·licitud de la convocatòria (annex I), i s'han de presentar en el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament o en qualsevol de les formes establides en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.ribarroja.es/contenidos.type.action?type=7516002&menuId=7516002


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar