Detall

Escala oficial especialista (referència C11/18)


 • Descripció

  Escala oficial especialista (referència C11/18)


 • Organisme


  Universitat d'Alacant
  Carretera Sant Vicent del Raspeig s.n.
  03690 Sant Vicent del Raspeig
  Tel. 96 590 3400
  Fax 96 590 3464
  Webhttp://www.ua.es


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  1. Tindre la nacionalitat espanyola, ser nacional dels estats membres de la Unió Europea o estar inclòs en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals siga aplicable la lliure circulació de treballadors, en els termes establits en l'apartat 1 de l'article 54 de la Llei 10/2010, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana. També hi poden participar els cònjuges dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret, i els seus descendents i els del seu cònjuge, sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat dependents.
  2. Tindre complits els 16 anys i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.
  3. Estar en possessió o haver abonat els drets per a l'expedició del títol de Batxiller, Tècnic o equivalent, o tindre superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys, sempre que es complisquen els requisits previstos en l'article 4.3 de l'Ordre EDU/1603/2009, de 10 de juny. En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger, cal estar en possessió de la credencial que n'acredite l'homologació o l'equivalència.
  4. Tindre les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'exercici de les funcions o tasques corresponents.
  5. No haver sigut separada o separat, o que s'haja revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm, per mitjà d'un procediment disciplinari, de cap administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni estar inhabilitat per sentència ferma per a exercir qualsevol funció pública o les pròpies de l'escala objecte de la convocatòria. En el cas de personal laboral, no trobar-se inhabilitat per sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut acomiadat disciplinàriament de manera procedent per a exercir funcions semblants a les pròpies de la categoria professional a què es pretén accedir. En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se en inhabilitació, o en situació equivalent, ni haver sigut sotmesa o sotmés a sanció disciplinària, o equivalent, que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.

  Tots els requisits s'han de complir el dia en què acabe el termini de presentació de sol·licituds i s'han de mantindre fins al moment de la presa de possessió com a personal funcionari de carrera.


 • Taxa ordinària

  15,00 €


  Descripció de la taxa

  Els drets d'examen s'han d'ingressar en el compte 0081-3191-41-0001027704 (IBAN: ES97) del Banc Sabadell. S'han de fer constar en el comprovant bancari el nom, els cognoms i la referència de la convocatòria (C11/18).


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS/BONIFICACIONS
  a) Les o els aspirants amb una discapacitat igual al 33 % o superior. Per a gaudir d'aquesta exempció, s'ha d'adjuntar la certificació de la Conselleria de Benestar Social o els òrgans competents d'altres administracions públiques, que acredite discapacitat igual o superior al 33 %.
  b) Els membres de famílies nombroses de categoria especial o de famílies monoparentals de categoria especial. Per a obtindre l'exempció, s'ha d'adjuntar a la sol·licitud la fotocòpia de la documentació oficial en vigor que acredite la condició esmentada.
  c) Les víctimes d'actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en l'article 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
  d) Les persones que estiguen en situació d'exclusió social i aquesta l'acredite l'òrgan competent en matèria de benestar social de l'ajuntament de residència.
  b) Les persones que figuren com a demandants d'ocupació durant el termini de, com a mínim, un mes anterior a la data d'aquesta convocatòria. Per a obtindre l'exempció, és un requisit que no hagen rebutjat, en el termini esmentat, cap oferta d'ocupació adequada ni que s'hagen negat a participar, excepte per causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professionals i que, així mateix, no tinguen rendes superiors, en còmput mensual, al salari mínim interprofessional. La certificació relativa a la condició de demandant d'ocupació, amb els requisits previstos en la llei, se sol·licitarà en la corresponent oficina del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE). Pel que fa a l'acreditació de les rendes, s'ha de fer amb una declaració escrita de la persona sol·licitant en la qual s'afirme que no es perceben rendes superiors al salari mínim interprofessional. Els dos documents s'han d'adjuntar, inexcusablement, a la sol·licitud de participació en aquestes proves selectives.
  f) Els membres de famílies nombroses de categoria especial o de famílies monoparentals de categoria especial i tindran una bonificació del 50 % de la taxa els membres de famílies nombroses de categoria general o de famílies monoparentals de categoria general. Per a obtindre l'exempció, s'ha d'adjuntar a la sol·licitud la fotocòpia de la documentació oficial en vigor que acredite la condició esmentada.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  La plaça es cobrirà pel sistema general d'accés lliure, per a ocupar llocs de l'itinerari professional d'administració especial informàtica, en el Departament d'Anàlisi Econòmica Aplicada.


 • Documentació / Informació

  1. Qui vulga prendre part en aquestes proves selectives ho ha de fer constar en la instància disponible en l'adreça de la pàgina web del Servei de Selecció i Formació (https://ssyf.ua.es/es/seleccionpas/oposiciones/actual/oposiciones.html) i en l'oficina principal del Registre General de la Universitat (edifici de Rectorat i Serveis Generals), que figura com a annex IV a la present convocatòria.

  El personal aspirant ha de tindre en compte les següents puntualitzacions per a omplir la seua sol·licitud:
  a) En els tres primers apartats de les dades de la «Convocatòria», cal indicar:
  1. Cos/escala o categoria: Oficial especialista.
  2. Referència: C11/18.
  3. Forma d'accés: L.
  b) Les persones amb discapacitat que vulguen sol·licitar una adaptació de temps i/o mitjans per a la realització dels exercicis ho han d'indicar en la sol·licitud, en el requadre número 5 d'aquesta, per a la qual cosa és un requisit, en aquest cas, acompanyar la instància del corresponent certificat acreditatiu del grau de discapacitat i del dictamen tècnic facultatiu expedit per l'òrgan competent a fi de fer efectiva, si escau, la petició esmentada.

  c) En l'apartat 19. "Dades que cal consignar segons les bases de la convocatòria", s'ha de fer constar:
  - En el requadre A), en quin idioma dels dos oficials de la comunitat autònoma, el valencià o el castellà, volen que se'ls proporcionen els textos dels exercicis del procés selectiu. Si no opten per cap dels dos, se'ls proporcionarà en qualsevol d'aquests, a elecció del tribunal.
  - En el requadre B), les persones que tinguen dret a l'exempció o a la bonificació, el tipus d'exempció o bonificació que els correspon.

  Els mers errors de fet que es puguen deduir de la sol·licitud com a tals es podran esmenar en qualsevol moment, d'ofici o a petició de la persona interessada.

  Les dades de caràcter personal aportades pel personal aspirant quedaran incloses en el fitxer automatitzat de personal d'aquesta universitat, que es comprometrà a no fer-ne un ús diferent dels recollits en la resolució de la Universitat d'Alacant, de 17 de desembre de 2002, per la qual es regulen els fitxers automatitzats de dades de caràcter personal (DOCV de 15 de gener de 2003).

  2. Les sol·licituds s'han d'acompanyar de:
  a) Fotocòpia del DNI. Les persones que no tinguen nacionalitat espanyola i tinguen dret a participar-hi han de presentar una fotocòpia del document que n'acredite la nacionalitat i, si escau, els documents que acrediten el vincle de parentiu i el fet de viure a costa o estar a càrrec del nacional d'un altre estat amb el qual tinguen aquest vincle. Així mateix, han de presentar una declaració que deixe constància que no s'ha produït una separació de dret del cònjuge i, si escau, del fet que l'aspirant viu a costa seua o està a càrrec seu.
  b) Comprovant bancari d'haver abonat els drets d'examen.


 • Lloc de presentació

  - A l'oficina principal del Registre General de la Universitat.
  - A les oficines auxiliars, situades a les secretaries de centre i a la seu d'Alacant.
  - A través dels mitjans establits en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (que es manté en vigor en aplicació de l'últim paràgraf del punt 2 de la disposició derogatòria única de la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre).

  La sol·licitud que es presente a les oficines de Correus ha d'anar en sobre obert perquè el personal de Correus puga estampar-hi el segell amb la data de presentació abans de certificar-la. Si no es fa d'aquesta manera, es considerarà presentada en la data d'entrada al registre general d'aquesta universitat.
  En cap cas s'admetrà la presentació de sol·licituds per mitjà del Registre Electrònic de la Universitat d'Alacant.
  En el sobre s'ha d'indicar l'adreça següent: Universitat d'Alacant, Servei de Selecció i Formació, carretera Sant Vicent del Raspeig, s/n, 03690, Sant Vicent del Raspeig.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://ssyf.ua.es/va/seleccionpas/oposiciones/actual/oposicions.html


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar