Detall

Tècnic/a superior d'Assessoria Jurídica de Serveis Socials o altres àrees municipals.


 • Descripció

  Tècnic/a superior d'Assessoria Jurídica de Serveis Socials o altres àrees municipals.


 • Organisme

  Quart de Poblet
  Plaça Pais Valencia, 1
  Tel:961536210
  Fax:961521312


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que es disposa per a l'accés a l'ocupació pública de nacionals d'altres estats.
  b) Posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques.
  c) Tindre complits els setze anys i no excedir, si escau, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  d) No haver sigut separat/ada, mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala de funcionariat, o per a exercir funcions similars a les que exercia en el cas del personal laboral, en el qual haguera sigut separat/ada o inhabilitat/ada. En el cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat/ada o en situació equivalent ni haver sigut sotmés/esa a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.


 • Taxa ordinària

  20,50 €


  Descripció de la taxa

  L'abonament s'ha d'efectuar en el compte del Banco Santander IBAN ES33 Entitat 0049 Oficina 0450 dígit de control 18 i número de compte 2210416670.


 • Exempció / Reducció taxes

  Estan exempts del pagament de taxes:
  - Les persones amb discapacitat igual o superior al 33 %, els quals han d'acreditar aquesta condició i el grau de discapacitat legalment reconeguda.

  - Les persones que figuraren com a desocupades durant el termini, almenys, d'un mes anterior a la data d'aquesta convocatòria. Per a gaudir de l'exempció, cal aportar un certificat expedit per l'administració competent en què conste expressament:
  1. Certificat de situació laboral en el qual conste la data com a desocupat/ada.
  2. Que no han rebutjat cap oferta d'ocupació adequada ni s'han negat a participar, excepte causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professionals.
  3. Certificat o declaració jurada en què conste que no tinguen rendes superiors, en còmput mensual, al salari mínim interprofessional.


 • Documentació / Informació

  Les instàncies s'han de dirigir a la Sra. alcaldessa-presidenta d'aquest ajuntament i s'utilitzarà, preferentment, la instància model que es facilitarà en el mateix ajuntament o en la pàgina www.quartdepoblet.org.
  Per a ser admés/esa només cal, a més de la instància, abonar els drets d'examen.

  PERSONAL AMB DISCAPACITAT
  Les persones amb discapacitat podran participar en els procediments selectius en igualtat de condicions que la resta de les i els aspirants, sempre que puguen acreditar el grau de discapacitat, així com la compatibilitat amb l'exercici de les funcions i tasques genèriques que en siguen consubstancials.
  L'Administració, quan siga necessari, prendrà mesures adequades en el procediment selectiu que garantisquen la participació de les i els aspirants amb discapacitats en condicions d'igualtat mitjançant les adaptacions i els ajustos raonables de temps i mitjans.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament: pl. País Valencià, 1, o d'acord amb el que determina l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni corresponent. c) En les oficines de Correus, de la manera que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://onlineqdp.com:4545/portal/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_ldes_d1_v1.jsp&codbusqueda=236&language=es&codResi=1&codMenuPN=1&codMenuSN=285&codMenuTN=287&codMenu=304


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar