Detall

PSICÒLEG/ÒLOGA DE SERVEIS SOCIALS


 • Descripció

  PSICÒLEG/ÒLOGA DE SERVEIS SOCIALS


 • Organisme

  Almenara
  Casablanca, 56
  Tel:962624801
  Fax:962623165


 • Etapa Actual

  Convocatòria : Correcció d'errors bases (ampliació de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o la d'un de la resta d'estats membres de la Unió Europea. Igualment serà aplicable, siga quina siga la seua nacionalitat, al cònjuge dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret, i als seus descendents i als del seu cònjuge, sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat dependents.
  b) Tindre complits els setze anys d'edat i no excedir, si és el cas, de l'edat de jubilació forçosa.
  c) Estar en possessió del títol de grau en Psicologia, llicenciatura en Psicologia o equivalent, o estar en condicions d'obtindre'l en la data en què finalitze el termini d'admissió d'instàncies.
  d) Posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques i funcions corresponents al lloc objecte de la convocatòria a què es tracte d'accedir.
  e) No haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala de funcionari, o per a exercir funcions semblants a les que exercien en el cas del personal laboral, en què haja sigut separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  f) No estar inscrit/a en el Registre Central de Delinqüents Sexuals.


 • Taxa ordinària

  40,00 €


  Descripció de la taxa

  BANKIA, SUCURSAL D'ALMENARA. Número de compte: ES35-2038-6330-0160-0000-1512.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  CONCURS OPOSICIÓ PER A LA CONSOLIDACIÓ D'OCUPACIÓ TEMPORAL.


 • Lloc de presentació

  Registre d'Entrada de l'Ajuntament i/o pàgina web municipal


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.almenara.es/?page_id=3811


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar