Detall

Encarregat/ada de manteniment d'equips informàtics


 • Descripció

  Encarregat/ada de manteniment d'equips informàtics


 • Organisme

  Almenara
  Casablanca, 56
  Tel:962624801
  Fax:962623165


 • Etapa Actual

  Convocatòria : Correcció d'errors bases (ampliació de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o la d'un de la resta d'estats membres de la Unió Europea. Igualment es podrà aplicar, independentment de la seua nacionalitat, al cònjuge dels espanyoles i els nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret, i als seus descendents, o als del seu cònjuge, sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat dependents.
  b) Tindre complits els setze anys d'edat i no excedir, si és el cas, l'edat de jubilació forçosa.
  c) Estar en possessió del títol de Batxiller, Tècnic Superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa (ASIX) o equivalent, o estar en condicions d'obtindre'l en la data en què finalitze el termini d'admissió d'instàncies.
  d) Posseir la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques i funcions corresponents al lloc objecte de la convocatòria al qual es vulga accedir.
  e) No haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala de funcionaris, o per a exercir funcions similars a les que exercien en el cas del personal laboral, en el qual haja sigut separat o inhabilitat. En el cas que es tracte d'una persona nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitada o en situació equivalent ni haver sigut sotmesa a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  f) No estar inscrit/a en el Registre Central de Delinqüents Sexuals.


 • Taxa ordinària

  30,00 €


  Descripció de la taxa

  BANKIA, SUCURSAL D'ALMENARA. Número de compte: ES35-2038-6330-0160-0000-1512.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  Marc del procés de consolidació d'ocupació temporal


 • Documentació / Informació

  1. Fotocòpia del document nacional d'identitat o document equivalent acreditatiu de la identitat del sol·licitant.
  2. Resguard original justificatiu de l'ingrés bancari. En cap cas, la mera presentació i el pagament en l'entitat col·laboradora suposarà la substitució del tràmit de presentació, dins del termini i en la forma escaient, de l'imprés de sol·licitud segons el que es disposa.
  4.3. Fotocòpia de la documentació acreditativa del fet que es posseeix la titulació acadèmica exigible.
  4.4. Declaració jurada de no haver sigut separat mitjançant un expedient disciplinari de cap administració pública, de no trobar-se inhabilitat/ada per a l'exercici de funcions públiques ni d'incórrer en cap causa d'incapacitat o incompatibilitat. A aquests efectes, l'Administració facilitarà als aspirants un model de declaració jurada.
  4.5. Fotocòpia dels documents acreditatius de l'experiència professional, acreditada mitjançant una certificació oficial.
  4.6. Fotocòpia dels cursos de perfeccionament i millora professional realitzats, publicacions i altres mèrits, titulacions i dades que puguen ser rellevants i acrediten la seua capacitació professional per al lloc a què aspira i que tinguen relació amb aquest.


 • Lloc de presentació

  Registre d'Entrada de l'Ajuntament i/o pàgina web municipal


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.almenara.es/?page_id=3811


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar