Detall

Policia local


 • Descripció

  Policia local


 • Organisme

  Paiporta
  Músico Vicente Prats Tarazona, s/n.
  Tel:963971222
  Fax:963971725


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  C - Batxiller, FP II, proves d'accés universitat per a majors 25 anys o equivalent


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) No tindre una inhabilitació per mitjà d'una sentència ferma per a l'exercici de la funció pública, ni de separació del servei de cap administració pública mitjançant un expedient disciplinari.
  c) No tindre antecedents penals.
  d) Estar en possessió del títol de batxiller o tècnic o equivalent, haver superat les proves d'accés a la universitat per a majors de 25 anys o tindre complides les condicions per a obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies. L'equivalència o homologació de títols s'ha d'acreditar per mitjà d'una certificació expedida per l'Administració educativa.
  e) Tindre, com a mínim, díhuit anys d'edat i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa
  f) Comprometre's, per mitjà d'una declaració jurada, a portar armes de foc i, si és necessari, a utilitzar-les.
  g) Estar en possessió dels permisos de conducció de vehicles de les classes B i A que permeten la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència/pes no superior a 0,16 kW/kg.
  h) No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic que impedisca l'exercici de les funcions pròpies de la seua escala i categoria, d'acord amb el barem d'exclusions mèdiques establit per l'Ordre de 23 de novembre de 2005, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques.
  i) Tindre una alçada mínima d'1,65 metres els homes i 1,60 metres les dones.


 • Places

  Nombre de places

  5

  Descripció de les places

  5 places, mitjançant el sistema d'oposició i torn lliure, i 2 places mitjançant el sistema de concurs i torn de mobilitat.


 • Documentació / Informació

  a) Fotocòpia DNI
  b) En el torn de mobilitat, ha d'acompanyar-se, igualment, la documentació acreditativa dels mèrits al·legats per l'aspirant. Aquesta documentació ha d'acompanyar la instància de sol·licitud d'admissió al torn de mobilitat per mitjà de concurs de mèrits en sobre tancat. No es tindrà en compte cap mèrit que no s'acredite en el moment de presentació de les instàncies.
  c) Igualment per al torn de mobilitat, els aspirants han d'aportar un certificat que acredite que tenen la condició de funcionari de carrera de la categoria d'agent i que han estat almenys dos anys en el lloc des del qual es concursa.
  d) Justificant d'haver ingressat l'import dels drets d'examen, segons l'ordenança municipal vigent en el moment de presentació de la sol·licitud.


 • Lloc de presentació

  Registre general d'aquest (*UNICA), en el model oficial que serà facilitat per l'Ajuntament, o a través de la seu electrònica, per a la qual cosa cal utilitzar el tràmit EMP01-12 (Participació en procés selectiu. https://unica.paiporta.es/portalciudadano


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://paiporta.es/empleo-publico


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar