Detall

Director o directora mèdics d'Atenció Primària del Departament de Salut de Castelló (núm. lloc 13769).


 • Descripció

  Director o directora mèdics d'Atenció Primària del Departament de Salut de Castelló (núm. lloc 13769).


 • Organisme

  Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
  C/ MISSER MASCÓ, 31-33 46010 València


 • Etapa Actual

  Proposta d'adjudicació : Declaració de convocatòria deserta. Termini recurs

 • Procés selectiu

  LLIURE DESIGNACIÓ


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Titulació

  Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits generals

  - Tindre la nacionalitat espanyola o la de qualsevol altre estat membre de la Unió Europea, així com la dels estats als quals, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, siga aplicable la lliure circulació de treballadors en els termes en què aquesta es troba definida en el Tractat constitutiu de la Unió Europea o tindre aquest dret conforme amb el que preveu el Decret 543/2001, de 18 de maig.
  - Estar en possessió de la titulació universitària corresponent al grup de classificació professional A1, de conformitat amb el que disposa la normativa vigent, així com tindre la capacitat adequada per a l'exercici del càrrec.
  - Tindre la condició de personal estatutari amb plaça en propietat en els serveis de salut, o de funcionari/ària de carrera, regulada per la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana, i de les lleis de la funció pública de les comunitats autònomes, així com de personal laboral fix de la Generalitat; en aquest cas, quedaran en la situació administrativa que els corresponga.
  - No obstant això, hi podrà participar, també simultàniament, personal alié a l'Administració que complisca amb els requisits anteriorment enunciats, amb la finalitat que l'Administració puga disposar d'un nombre superior i més heterogeni d'aspirants que concórreguen en condicions d'igualtat al present procés de provisió de places. La provisió s'efectuarà d'acord amb el règim laboral d'alta direcció regulat en el Reial decret 1382/1985, d'1 d'agost.
  - No trobar-se inhabilitat per a l'acompliment de funcions públiques, professionals o de la Seguretat Social.


 • Places

  Nombre de places

  1

 • Documentació / Informació

  Les persones interessades a participar en la convocatòria han d'omplir una sol·licitud que s'ha d'ajustar necessàriament al model que consta com a annex I.

  En la sol·licitud s'han de consignar les dades següents:
  - Dades personals.
  - Currículum professional que incloga, preferentment, els mèrits acadèmics i/o l'experiència professional en l'exercici de càrrecs directius en institucions sanitàries o llocs de treball amb funcions similars a les del que es concursa.
  - Memòria explicativa de les línies fonamentals i els objectius que es volen aconseguir en la plaça que se sol·licite.


 • Lloc de presentació

  En el registre de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (Direcció General de Recursos Humans), en el de les direccions territorials de Sanitat Universal i Salut Pública, o en qualsevol dels llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En el cas que es presente en una oficina de Correus, s'ha de fer en un sobre obert perquè la instància siga datada i segellada abans de ser certificada.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.san.gva.es/web/dgrhs/avisos-noticias-convocatorias


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar