Detall

Auxiliar administratiu


 • Descripció

  Auxiliar administratiu


 • Organisme

  Almassora/Almazora
  Plaza Pere Cornell, 1
  Tel:964560001
  Fax:964563051


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola. Quant a les persones estrangeres, comunitàries i no comunitàries, se seguirà el que estableix la Llei 7/2007.
  b) Tindre complits 16 anys d'edat i no excedir de l'edat màxima de jubilació forçosa.
  c) Estar en possessió del cicle de Formació Professional de grau mitja de gestió administrativa o equivalent.
  d) Estar en possesió, com a mínim, del B2 de valencià, acreditat mitjançant diploma oficial emés per la Junta Qualificadora de Coneixement del Valencià, Escola Oficial d'Idiomes, CIEACOVA o d'altra homologada d'acord el MCER (Marc Comú Europeu de Referència).
  e) No patir cap malaltia ni defecte físic o psíquic que impedisca acomplir les funcions corresponents.
  f) No haver estat separada ni inhabilitada per a l'exercici de la funció pública.


 • Places

  Descripció de les places

  Auxiliar administratiu per a cobrir la necessitat de realitzar substitucions en la residència municipal de persones majors d'Almassora


 • Documentació / Informació

  · fotocòpia del Document Nacional d'Identitat,
  · Títol del cicle formatiu de grau mitja de gestió administrativa o equivalent.
  · Certificat de valencià del nivell B2, C1 o C2 d'acord el MERC.
  · l'autoavaluació de la persona aspirant (annex II) la qual tindrà caràcter informatiu i no vinculant, segons el barem de mèrits que s'arreplega en la base cinquena, junt amb les còpies dels documents acreditatius dels mèrits a valorar en la fase de concurs, com també la declaració jurada (annex III).


 • Lloc de presentació

  Registre General d'Entrada de la Residència (Av. Generalitat, 20. 12550 Almassora - Castelló) o en qualsevol de les formes previstes en l'art. 16 de la Llei 39/2015


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://sede.almassora.es/es/articulos/empleo-publico


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar