Detall Ocupació Pública

Cos de professors d'Ensenyament Secundari. Ingrés i adquisició de noves especialitats (Filosofia, Llatí, Llengua Castellana i Literatura, Geografia i Història, Matemàtiques, Física i Química, Biologia i Geologia, Dibuix, Francés, Anglés, Música, Educació Física, Orientació Educativa, Tecnologia, Formació i Orientació Laboral, Intervenció Sociocomunitària, Hostaleria i Turisme, Processos i Mitjans de Comunicació, Informàtica, Llengua i Literatura Valenciana, Economia, Administració d'Empreses, Organització i Gestió Comercial i Processos Sanitaris).

Codi SIA:: 3022132
Codi GVA:: 69728
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Etapa actual: Correcció d'errors (aprovació d'expedient)
  • Informació bàsica

  • Etapa actual

  • Llistat d'etapes

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Convocatòria: Oposició
Prova: Concurs oposició
Titulacions: Títol universitari de grau o bé llicenciatura, enginyeria superior o arquitectura o equivalents (subgrup 1)
Titulació específica: Títol de doctorat, llicenciatura, enginyeria, arquitectura o el títol de grau corresponent, o altres títols equivalents a l'efecte de docència.

De conformitat amb el que estableix la disposició addicional única i l'annex del reglament d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents, aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, són equivalents a l'efecte de docència per al cos de professors d'ensenyament secundari les titulacions que es detallen a continuació:

1. Tecnologia:
- Enginyeria Tècnica
- Arquitectura Tècnica
- Diplomatura en Màquines Navals
- Diplomatura en Navegació Marítima
- Diplomatura en Radioelectrònica Naval.

2. Formació i Orientació Laboral
- Diplomatura en Ciències Empresarials
- Diplomatura en Relacions Laborals
- Diplomatura en Treball Social
- Diplomatura en Educació Social
- Diplomatura en Gestió i Administració Pública

3. Intervenció Sociocomunitària:
- Mestre, en totes les seues especialitats
- Diplomatura en Treball Social
- Diplomatura en Educació Social

4. Hostaleria i Turisme:
- Diplomatura en Turisme

5. Informàtica:
- Diplomatura en Estadística
- Enginyeria Tècnica en Informàtica Gestió
- Enginyeria Tècnica en Informàtica Sistemes
- Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, especialitat Telemàtica

6. Administració d'Empreses
- Diplomatura en Ciències Empresarials
- Diplomatura en Gestió i Administració Pública

7. Organització i Gestió Comercial
- Diplomatura en Ciències Empresarials

8. Processos Sanitaris
- Diplomatura en Infermeria

Les titulacions obtingudes en l'estranger han de disposar del certificat d'equivalència quant a la titulació i el nivell acadèmic universitari oficial, el qual tindrà efectes des de la data en què siga concedit i expedit pel ministeri competent en matèria d'educació, segons el Reial decret 967/2014, de 21 de novembre.
Grup: A1
Núm. de places totals: 3730

Places

Places

Descripció de places:

DESGLOSSAMENT DE PLACES PER ESPECIALITAT FILOSOFIA (codi 201): 115 places - Ingrés lliure: 107 - Diversitat funcional intel·lectual (DFI): - - Diversitat funcional d'un altre tipus (DFII): 8 LLATÍ (codi 203): 25 places - Ingrés lliure: 23 - Diversitat funcional intel·lectual (DFI): - - Diversitat funcional d'un altre tipus (DFII): 2 LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA (codi 204): 335 places - Ingrés lliure: 311 - Diversitat funcional intel·lectual (DFI): 1 - Diversitat funcional d'un altre tipus (DFII): 23 GEOGRAFIA I HISTÒRIA (codi 205): 300 places - Ingrés lliure: 279 - Diversitat funcional intel·lectual (DFI): 1 - Diversitat funcional d'un altre tipus (DFII): 20 MATEMÀTIQUES (codi 206): 460 places - Ingrés lliure: 428 - Diversitat funcional intel·lectual (DFI): 1 - Diversitat funcional d'un altre tipus (DFII): 31 FÍSICA I QUÍMICA (codi 207): 240 places - Ingrés lliure: 223 - Diversitat funcional intel·lectual (DFI): - - Diversitat funcional d'un altre tipus (DFII): 17 BIOLOGIA I GEOLOGIA (codi 208): 230 places - Ingrés lliure: 214 - Diversitat funcional intel·lectual (DFI): - - Diversitat funcional d'un altre tipus (DFII): 16 DIBUIX (codi 209): 100 places - Ingrés lliure: 93 - Diversitat funcional intel·lectual (DFI): - - Diversitat funcional d'un altre tipus (DFII): 7 FRANCÉS (codi 210): 70 places - Ingrés lliure: 65 - Diversitat funcional intel·lectual (DFI): - - Diversitat funcional d'un altre tipus (DFII): 5 ANGLÉS (codi 211): 460 places - Ingrés lliure: 428 - Diversitat funcional intel·lectual (DFI): 1 - Diversitat funcional d'un altre tipus (DFII): 31 MÚSICA (codi 216). 75 places: - Ingrés lliure: 70 - Diversitat funcional intel·lectual (DFI): - - Diversitat funcional d'un altre tipus (DFII): 5 EDUCACIÓ FÍSICA (codi 217). 160 places: - Ingrés lliure: 149 - Diversitat funcional intel·lectual (DFI): - - Diversitat funcional d'un altre tipus (DFII): 11 ORIENTACIÓ EDUCATIVA (codi 218). 250 places: - Ingrés lliure: 232 - Diversitat funcional intel·lectual (DFI): 1 - Diversitat funcional d'un altre tipus (DFII): 17 TECNOLOGIA (codi 219). 100 places: - Ingrés lliure: 93 - Diversitat funcional intel·lectual (DFI): - - Diversitat funcional d'un altre tipus (DFII): 7 FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL (codi 222). 60 places: - Ingrés lliure: 56 - Diversitat funcional intel·lectual (DFI): - - Diversitat funcional d'un altre tipus (DFII): 4 INTERVENCIÓ SOCIOCOMUNITARIA (codi 242). 60 places: - Ingrés lliure: 56 - Diversitat funcional intel·lectual (DFI): - - Diversitat funcional d'un altre tipus (DFII): 4 HOSTALERIA I TURISME (codi 243). 25 places: - Ingrés lliure: 23 - Diversitat funcional intel·lectual (DFI): - - Diversitat funcional d'un altre tipus (DFII): 2 PROCESSOS I MITJANS DE COMUNICACIÓ (codi 245). 15 places: - Ingrés lliure: 14 - Diversitat funcional intel·lectual (DFI): - - Diversitat funcional d'un altre tipus (DFII): 1 INFORMÀTICA (codi 254). 150 places: - Ingrés lliure: 140 - Diversitat funcional intel·lectual (DFI): - - Diversitat funcional d'un altre tipus (DFII): 10 LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA (codi 256). 300 places: - Ingrés lliure: 279 - Diversitat funcional intel·lectual (DFI): 1 - Diversitat funcional d'un altre tipus (DFII): 20 ECONOMIA (codi 261). 110 places: - Ingrés lliure: 102 - Diversitat funcional intel·lectual (DFI): - - Diversitat funcional d'un altre tipus (DFII): 8 ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES (codi 263). 40 places: - Ingrés lliure: 37 - Diversitat funcional intel·lectual (DFI): - - Diversitat funcional d'un altre tipus (DFII): 3 ORGANITZACIÓ I GESTIÓ COMERCIAL (codi 265). 35 places: - Ingrés lliure: 32 - Diversitat funcional intel·lectual (DFI): - - Diversitat funcional d'un altre tipus (DFII): 3 PROCESSOS SANITARIS (codi 271). 15 places: - Ingrés lliure: 14 - Diversitat funcional intel·lectual (DFI): - - Diversitat funcional d'un altre tipus (DFII): 1

Requisits

Requisits

a) Tindre la nacionalitat espanyola o ser nacional d'algun dels altre estats membres de la Unió Europea, o ser nacional d'algun estat al qual siga aplicable els tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, en els quals siga aplicable la lliure circulació de treballadors i treballadores i la norma que es dicte per a la incorporació d'aquests a l'ordenament jurídic espanyol. Així mateix, poden participar el cònjuge, els i les descendents del cònjuge, tant de les persones amb nacionalitat espanyola com de les nacionals dels estats membres de la Unió Europea o dels estats en els quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per l'Estat Espanyol, siga aplicable la lliure circulació de persones treballadores, quan així ho preveja el tractat corresponent, siga quina siga la seua nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguen separats de dret, i pel que fa als descendents, que tinguen menys de vint-i-un anys, o que en tinguen més però que visquen a càrrec dels progenitors. b) Tindre complits els setze anys i no haver arribat a l'edat establida, amb caràcter general, per a la jubilació forçosa. c) Posseir la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques habituals del cos respectiu, i no patir cap malaltia ni limitació física o psíquica incompatible amb l'acompliment de les funcions corresponents al cos i a l'especialitat a què s'opta. d) No haver sigut separat/ada mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics, per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala funcionarial, o per a exercir funcions similars a les que exercien en cas del personal laboral, de què haja sigut separat o inhabilitat. En cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat, o en una situació equivalent, ni haver sigut sotmés a una sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública. e) No ser personal funcionari de carrera, en pràctiques o estar pendent del nomenament corresponent del mateix cos al qual es pretenga ingressar, llevat que es concórrega al procediment per a l'adquisició de noves especialitats regulat en aquesta convocatòria. f) No haver sigut condemnat/ada per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual, d'acord amb el que s'ha exigit en l'article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de modificació del Codi Civil i de la Llei d'enjudiciament civil. a) Estar en possessió, en el dia d'acabament del termini de presentació de sol·licituds, del títol de doctor, llicenciat, enginyer, arquitecte, o títol de grau corresponent, o altres títols equivalents a l'efecte de docència. En cas que les titulacions s'hagen obtingut a l'estranger, s'ha d'estar en possessió de l'equivalència corresponent a titulació i a nivell acadèmic universitari oficial, la qual té efectes des de la data en què és concedit i expedit el certificat corresponent pel ministeri competent en matèria d'educació, segons el Reial decret 967/2014, de 21 de novembre. b) Estar en possessió de la formació pedagògica i didàctica a la qual es refereix l'article 100.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, en els termes que es descriuen en les bases específiques d'aquesta convocatòria. c) Els aspirants nacionals d'estats l'idioma oficial dels quals no siga el castellà, han de tindre un coneixement adequat d'aquesta llengua. Si no poden acreditar alguna de les titulacions enumerades en la base 7.1.1 de les bases, han de fer la prova descrita en aquesta. d) Acreditar el coneixement dels dos idiomes oficials de la Comunitat Valenciana de la manera indicada en la base 7 d'aquesta convocatòria. e) Per a participar per la reserva de places per a persones amb discapacitat, els aspirants, a més de tindre els requisits generals i específics, han de tindre reconeguda, pels òrgans competents de la Generalitat, de l'Estat o de la resta de les comunitats autònomes, una diversitat funcional el grau de la qual siga igual al 33 % o superior, sempre que això no siga incompatible amb l'exercici de la docència en l'especialitat a la qual s'opta. Per a l'adquisició de noves especialitats: a) Ser personal funcionari de carrera del cos de l'especialitat a la qual s'opta. b) Posseir el nivell de titulació i els altres requisits que s'exigeixen per a l'ingrés lliure en l'especialitat que es pretenga adquirir, a excepció de l'acreditació dels idiomes oficials de la Comunitat Valenciana.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Etapa actual:

Correcció d'errors (aprovació d'expedient)

Publicació

Publicació

Informació complementària

Informació complementària

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 30 de gener de 2024, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual s'aprova l'expedient del procés selectiu de cossos docents no universitaris, convocat per l'Ordre 7/2019, de 28 de febrer, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, respecte de les persones aspirants pendents de dur a terme la fase de pràctiques. [2024/1450]

Llistat d'etapes

Etapa actual: Correcció d'errors (aprovació d'expedient)

Data de publicació: 22-02-2024

Aprovació d'expedient

Data de publicació: 15-02-2024

Correcció d'errors (aprovació d'expedient)

Data de publicació: 18-11-2020

Aprovació d'expedient

Data de publicació: 10-11-2020

Correcció d'errors (nomenament)

Data de publicació: 17-10-2019

Nomenament

Data de publicació: 17-09-2019

Presentació de documents. Oferta places vacants

Data de publicació: 30-07-2019

Llista definitiva del concurs-oposició. Termini de recurs

Data de publicació: 30-07-2019

Llista d'aprovats (fase d'oposició). Termini presentació documents per a valoració de mèrits. Termini de recurs

Data de publicació: 15-07-2019

Resolució i llista d'assignació provisional de nombre de places per a cada tribunal

Data de publicació: 12-07-2019

Criteris d'avaluació

Data de publicació: 14-06-2019

Resultat prova valencià

Data de publicació: 13-06-2019

Correcció d'errors (nomenament del tribunal)

Data de publicació: 10-06-2019

Correcció d'errors (llista definitiva d'admesos/exclosos)

Data de publicació: 05-06-2019

Nomenament del tribunal

Data de publicació: 31-05-2019

Llista definitiva d'admesos/exclosos i data d'examen. Termini de recurs

Data de publicació: 20-05-2019

Lliurament de material 2a prova

Data de publicació: 20-05-2019

Notes proves de castellà

Data de publicació: 17-05-2019

Prova d'espanyol per a estrangers

Data de publicació: 13-05-2019

Convocatòria realització prova

Data de publicació: 13-05-2019

Resultat prova valencià

Data de publicació: 03-05-2019

Convocatòria realització prova de coneixement dels idiomes oficials de la Comunitat Valenciana

Data de publicació: 04-04-2019

Llista provisional d'admesos/exclosos. Termini d'al·legacions

Data de publicació: 04-04-2019

Correcció d'errors (bases)

Data de publicació: 29-03-2019

Correcció d'errors (bases)

Data de publicació: 18-03-2019

Bases i obertura de termini

Data de publicació: 04-03-2019

Publicació de l'OPT

Data de publicació: 31-12-2018

Tornar al llistat d'etapes

Correcció d'errors (aprovació d'expedient)

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter explicatiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.