Detall

Arquitecte/a tècnic/a.


 • Descripció

  Arquitecte/a tècnic/a.


 • Organisme

  Orihuela
  Plaza Marques de Arneva, 1
  Tel:966736864
  Fax:966741444


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits generals

  - Tindre la nacionalitat espanyola, ser nacional d'un de la resta d'estats membres de la Unió Europea o d'un dels estats als quals siga aplicable la lliure circulació de treballadors segons els tractats internacionals subscrits per la Comunitat Europea i ratificats per Espanya i la Llei 17/93, de 23 de desembre.
  - Tindre complits els 16 anys d'edat i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  - Estar en possessió de la titulació específica requerida, o, si és el cas, estar en condicions d'obtindre-la en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies. En qualsevol cas, l'equivalència l'ha d'aportar la persona aspirant per mitjà d'una certificació expedida a l'efecte per l'administració educativa competent en cada cas.
  - No patir una malaltia o tindre un defecte físic que impedisca l'acompliment de les funcions de la plaça convocada.
  - No haver sigut separat, per mitjà d'un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala de funcionari, en què haja sigut separat o inhabilitat. En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.

  Tots els requisits exigits en la present base s'han de complir l'últim dia del termini de presentació d'instàncies i s'han de mantindre durant tot el procés selectiu. En aquest sentit, es podran efectuar les comprovacions oportunes fins a arribar a la presa de possessió.


 • Taxa ordinària

  24,04 €


  Descripció de la taxa

  El pagament de la taxa s'ha de fer efectiu, directament o mitjançant una transferència, en el compte de l'Ajuntament en el Banc Mare Nostrum amb codi d'identificació ES94-0487.0421.55.2080000071, i s'hi ha d'especificar en el document d'ingrés la prova selectiva a què correspon.


 • Exempció / Reducció taxes

  Estaran exemptes del pagament de la taxa les persones amb una discapacitat igual o superior al 33 %, per a la qual cosa han d'acreditar aquesta circumstància, igualment, mitjançant un document justificatiu que acompanyarà la sol·licitud, degudament compulsat.


 • Places

  Descripció de les places

  Places enquadrades en el grup A, subgrup A2 de l'escala d'administració especial, subescala tècnica; classe, tècnic mitjà, que es troben vacants en la plantilla de funcionaris d'aquest ajuntament.

  Nomenament: funcionari interí.


 • Documentació / Informació

  Qui vulga prendre part en les proves ho ha de sol·licitar mitjançant una instància dirigida al president de la corporació.
  Les instàncies s'han d'acompanyar del justificant acreditatiu d'haver ingressat en la Tresoreria Municipal.

  Les persones aspirants amb discapacitat han de fer-ho constar en la sol·licitud, amb la finalitat de fer les adaptacions de temps i mitjans necessàries per a garantir la igualtat d'oportunitats amb la resta d'aspirants.


 • Lloc de presentació

  En el Registre Electrònic General d'aquest Ajuntament o en algun dels llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/ 2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril. , reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://orihuela.sedelectronica.es/board


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar