Detall

Tècnic/a superior de Medi Ambient


 • Descripció

  Tècnic/a superior de Medi Ambient


 • Organisme


  Universitat de València (UV)
  Servei de Recursos Humans
  Avinguda Blasco Ibáñez, 13 – nivell 1
  46010 València
  Tel.: 96 386 42 12 – 96 386 42 17
  Fax: 96 386 42 90
  Webhttp://www.uv.es


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Nova obertura de termini extraordinari)

 • Termini

  PENDENT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits especifics

  Estudis formatius de tècnic/a superior en Prevenció de Riscos Laborals (homologats per la conselleria o el ministeri).


 • Requisits generals

  - Haver complit 16 anys i no haver arribat a l'edat de jubilació.
  - Posseir els requisits exigits per a accedir als llocs de treball de l'escala que es convoca, que es troben indicats en l'annex I.
  -. Posseir la capacitat física i psíquica, necessàries per a exercir les funcions corresponents als llocs als quals es pot accedir per mitjà de la borsa convocada.
  - No estar inhabilitat o inhabilitada penalment per a l'exercici de funcions públiques.
  - No haver sigut separat o separada, mitjançant un expedient disciplinari, d'alguna administració o ocupació pública. En el cas que tinga nacionalitat d'un altre estat, la persona ha d'acreditar que no està inhabilitada o en situació equivalent ni es troba sotmesa a sanció disciplinària o equivalent que li impedisca l'accés a la funció pública en el seu estat.


 • Taxa ordinària

  15,00 €


  Descripció de la taxa

  Banc Santander «Drets d'examen - Universitat de València», número:
  ES21.0049.6721.65.2010001382


 • Documentació / Informació

  - Una fotocòpia del document nacional d'identitat. Les persones que no tinguen la nacionalitat espanyola però sí el dret a participar en aquestes proves, han de presentar una fotocòpia del document que acredite la seua nacionalitat.
  - Resguard de l'ingrés dels drets d'examen o justificant pel qual s'acullen a l'exempció de taxes (apartat 3.7 d'aquesta convocatòria).


 • Lloc de presentació

  El Registre d'Entrada de la Universitat de València (avinguda Blasco Ibáñez, 13).


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.uv.es/pas


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar