Detall

Administratius


 • Descripció

  Administratius


 • Organisme

  Vallada
  Plaça Major, 10
  Tel:962257009
  Fax:962257624


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Els aspirants hauran d'estar en possessió o en condicions d'obtindre en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies el títol de Títol de Batxiller o FP2 o equivalent.
  b) Posseir la nacionalitat espanyola o, d'acord amb el que s'estableix en l'art. 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, sobre l'accés a determinats sectors de la funció pública dels nacionals dels altres Estats membres de la Unió Europea.
  c) Tindre més de 16 anys i no excedir de l'edat màxima de jubilació.
  d) No patir malaltia o defecte físic que impedisca l'acompliment de les corresponents funcions del lloc.
  e) No haver sigut separat, mitjançant expedient disciplinari del servei a l'Estat, a les Comunitats Autònomes o a les Corporacions Locals, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques per sentència ferma.
  f) Estar en possessió del justificant acreditatiu del pagament de la taxa corresponent, l'incompliment de la qual serà un requisit no corregible.
  Tots els requisits hauran de complir-se en l'últim dia de termini de presentació de sol·licituds i mantindre's durant tot el procés objecte de la present convocatòria.


 • Taxa ordinària

  5,00 €


  Descripció de la taxa

  ES14 2045 6010 86 1100000188 de Caja Ontinyent.


 • Documentació / Informació

  a) Còpia del document nacional d'identitat.
  b) Justificant d'haver ingressat els drets d'examen, que es fixen en 5 euros, conforme a l'ordenança fiscal, que seran satisfets mitjançant ingrés bancari, i on s'indicarà clarament la plaça objecte de la convocatòria. Compte d'ingrés: ES14 2045 6010 86 1100000188 de Caixa Ontinyent.
  La taxa per concurrència a proves selectives únicament es retornarà, prèvia petició de l'interessat, en el cas de ser exclòs del procés selectiu per falta d'algun dels requisits exigits per a prendre part en aquest. En cap cas, la presentació i pagament de la taxa dels drets d'examen suposarà la substitució del tràmit de presentació, dins del termini i en la forma escaient, de la sol·licitud.
  c) Original o còpia autenticada del certificat justificatiu del grau de minusvalidesa igual o superior al 33% expedit per l'òrgan competent, si escau.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.vallada.es/va/listado-titulares/tablon%20de%20anuncios


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar