Detall

Auxiliar d'Ajuda a Domicili


 • Descripció

  Auxiliar d'Ajuda a Domicili


 • Organisme

  Agost
  Plaça d'Espanya, 1
  Tel:965691043
  Fax:965691978


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  Altres categories professionals - Altres agrupacions professionals sense requisit de titulació (antic grup E)


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o alguna que, segons el que disposa l'article 57 de l'Estatut bàsic de l'empleat públic (Llei 7/2007, de 12 d'abril), permeta l'accés a l'ocupació pública.
  b) Tindre complits els 16 anys i no excedir l'edat de 65 anys.
  c) No haver sigut separada o separat, o haver-se revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm mitjançant un procediment disciplinari d'una administració pública o un òrgan constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de qualsevol funció pública o de les pròpies del cos, agrupació professional o escala objecte de la convocatòria. En el cas de personal laboral, no trobar-se inhabilitat per sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut acomiadat disciplinàriament de manera procedent per a exercir funcions semblants a les pròpies de la categoria professional a què es pretén accedir. Si es tracta de persones nacionals d'altres estats, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver sigut sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedisca en els mateixos termes i en el seu estat l'accés a l'ocupació pública.
  d) Tindre la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques, per a la qual cosa ha d'aportar un informe mèdic que ho acredite.
  e) No tindre antecedents penals per delictes sexuals.
  f) Titulació acadèmica: no s'exigeix perquè la plaça pertany al grup "agrupacions professionals".


 • Taxa ordinària

  5,00 €


  Descripció de la taxa

  El pagament per drets d'examen s'ha d'efectuar directament o per transferència en qualsevol de les entitats bancàries següents:
  CC SANTANDER ES87/0030/3269/42/0200007271
  CC BBVA ES28/0182/5596/93/0200030022
  CC SABADELL ES03/0081/1367/31/0001010409
  CC LA CAIXA ES58/2100/5957/67/0200002333
  CC CAJAMAR ES97/3058/2526/85/2732000016


 • Documentació / Informació

  Les persones que vulguen prendre part en la selecció han de sol·licitar-ho mitjançant una sol·licitud dirigida al Sr. Alcalde President.

  La sol·licitud s'ha d'acompanyar de la fotocòpia del DNI i el resguard de l'ingrés bancari. En aquest resguard, s'ha de fer constar la convocatòria a què correspon l'ingrés.

  En les oficines municipals i en la seu electrònica de l'Ajuntament es posa a la seua disposició la instància normalitzada que inclou l'autoliquidació de la taxa amb els números de compte en què s'ha d'efectuar l'ingrés.
  El pagament de la taxa constitueix un requisit per a la participació en el procés i no es podrà esmenar l'impagament després del període de presentació d'instàncies.

  Els aspirants, en el termini de presentació d'instàncies, han d'aportar els documents originals o les còpies compulsades acreditatius dels mèrits que al·leguen segons el que estipula la base 6a per a la seua valoració. No es tindrà en compte en la valoració cap mèrit que no s'al·legue i acredite en aquest moment. (L'Ajuntament posa a la vostra disposició la instància normalitzada).


 • Lloc de presentació

  En el Registre General de l'Ajuntament o per qualsevol dels mitjans previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril. , reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://agost.sedelectronica.es/board/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar