Detall

Tècnic econòmic


 • Descripció

  Tècnic econòmic


 • Organisme

  La Pobla de Farnals
  Plaza San Vicente, 1
  Tel:961441252
  Fax:961444971


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits generals

  A) Tindre la nacionalitat espanyola o alguna altra que permeta l'accés a l'ocupació pública.
  B) Haver complit setze anys i no excedir, si escau, l'edat màxima de jubilació forçosa o una altra que es puga establir per llei.
  C) Tindre les capacitats i les aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'exercici de les corresponents funcions o tasques.
  D) No haver sigut separada o separat, o haver-se revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm mitjançant un procediment disciplinari de cap administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de qualsevol funció pública o de les pròpies del cos, l'agrupació professional o l'escala objecte de la convocatòria. Si es tracta de persones nacionals d'altres estats, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver sigut sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en els mateixos termes i en el seu estat, l'accés a l'ocupació pública.
  E) Estar en possessió de la titulació exigida o complir els requisits per a obtindre-la en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació, que en aquest cas és el grau en Dret, de Gestió i Administracions Públiques, la llicenciatura en Ciències Polítiques i Econòmiques, Ciències Polítiques, Econòmiques i Comercials, Ciències Econòmiques i Empresarials, Administració i Direcció d'Empreses, Ciències Actuarials i Financeres, Economia, Investigació i Tècniques de Mercat, títol d'intendent o actuari mercantil, o d'altres el pla d'estudis de les quals tinga una identitat substancial amb les anteriors, o els títols equivalents, d'acord amb el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, per a l'ingrés en els cossos o les escales inclosos en el subgrup A2.


 • Places

  Nombre de places

  1

 • Documentació / Informació

  Fotocòpia del NIF compulsada o, si escau, del passaport.


 • Lloc de presentació

  Registre d'entrada d'aquest ajuntament o bé mitjançant el procediment que regula l'article 16 de la Llei 39/2015


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el corresponent conveni. c) En les oficines de Correus, de la manera que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://lapobladefarnals.sedelectronica.es/transparency/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar