Detall

Cos de professors de Música i Arts Escèniques. Ingrés i adquisició de noves especialitats (Clarinet, Flauta travessera, Saxòfon, Fonaments de composició, Piano, Viola, Violí, Violoncel).


 • Descripció

  Cos de professors de Música i Arts Escèniques. Ingrés i adquisició de noves especialitats (Clarinet, Flauta travessera, Saxòfon, Fonaments de composició, Piano, Viola, Violí, Violoncel).


 • Organisme

  Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
  AV. CAMPANAR, 32 46015 València


 • Etapa Actual

  Adjudicació i nomenament : Correcció d'errors (aprovació d'expedient)

 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Titulació específica

  Títol de doctor, llicenciat, enginyer, arquitecte o el títol de grau corresponent, o altres títols equivalents a l'efecte de docència.

  De conformitat amb el que s'ha establit en la disposició addicional única i en l'annex VII del Reglament d'ingrés, accés i adquisició de noves especialitats en els cossos docents, aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, són equivalents, a l'efecte de docència per a les especialitats del cos de professors de Música i Arts Escèniques, les titulacions que es detallen a continuació:

  - Títol de professor expedit a l'empara del Decret 2618/1966, de 10 de setembre.
  - Diploma de Cantant d'Òpera, expedit a l'empara del Decret 313/1970, de 29 de gener.

  Les titulacions obtingudes a l'estranger han de disposar del certificat d'equivalència quant a titulació i nivell acadèmic universitari oficial, el qual tindrà efectes des de la data en què siga concedit i expedit pel ministeri competent en matèria d'educació, segons el Reial decret 967/2014, de 21 de novembre.


 • Requisits especifics

  a) Estar en possessió, en el dia d'acabament del termini de presentació de sol·licituds, del títol de doctor, llicenciat, enginyer, arquitecte, o títol de grau corresponent, o altres títols equivalents a l'efecte de docència. En cas que les titulacions s'hagen obtingut a l'estranger, s'ha d'estar en possessió de l'equivalència corresponent a titulació i a nivell acadèmic universitari oficial, la qual té efectes des de la data en què és concedit i expedit el certificat corresponent pel ministeri competent en matèria d'educació, segons el Reial decret 967/2014, de 21 de novembre.

  b) Formació pedagògica i didàctica: De conformitat amb el que s'estableix en la disposició transitòria única del Reglament d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents, aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, en la mesura que no es regule per a cada ensenyament la formació pedagògica i didàctica establida en l'article 100.2 de la llei orgànica esmentada, queda diferida, en aquesta convocatòria, l'exigència d'aquesta formació als aspirants a l'ingrés en el cos de professors de Música i Arts Escèniques.

  c) Els aspirants nacionals d'estats l'idioma oficial dels quals no siga el castellà, han de tindre un coneixement adequat d'aquesta llengua. Si no poden acreditar alguna de les titulacions enumerades en la base 7.1.1 de les bases, han de fer la prova descrita en aquesta.

  d) Acreditar el coneixement dels dos idiomes oficials de la Comunitat Valenciana de la manera indicada en la base 7 d'aquesta convocatòria.

  e) Per a participar per la reserva de places per a persones amb discapacitat, els aspirants, a més de tindre els requisits generals i específics, han de tindre reconeguda, pels òrgans competents de la Generalitat, de l'Estat o de la resta de les comunitats autònomes, una diversitat funcional el grau de la qual siga igual al 33 % o superior, sempre que això no siga incompatible amb l'exercici de la docència en l'especialitat a la qual s'opta.

  Per a l'adquisició de noves especialitats:
  a) Ser personal funcionari de carrera del cos de l'especialitat a la qual s'opta.
  b) Posseir el nivell de titulació i els altres requisits que s'exigeixen per a l'ingrés lliure en l'especialitat que es pretenga adquirir, a excepció de l'acreditació dels idiomes oficials de la Comunitat Valenciana.


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o ser nacional d'algun dels altre estats membres de la Unió Europea, o ser nacional d'algun estat al qual siga aplicable els tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, en els quals siga aplicable la lliure circulació de treballadors i treballadores i la norma que es dicte per a la incorporació d'aquests a l'ordenament jurídic espanyol.
  Així mateix, poden participar el cònjuge, els i les descendents del cònjuge, tant de les persones amb nacionalitat espanyola com de les nacionals dels estats membres de la Unió Europea o dels estats en els quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per l'Estat Espanyol, siga aplicable la lliure circulació de persones treballadores, quan així ho preveja el tractat corresponent, siga quina siga la seua nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguen separats de dret, i pel que fa als descendents, que tinguen menys de vint-i-un anys, o que en tinguen més però que visquen a càrrec dels progenitors.
  b) Tindre complits els setze anys i no haver arribat a l'edat establida, amb caràcter general, per a la jubilació forçosa.
  c) Posseir la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques habituals del cos respectiu, i no patir cap malaltia ni limitació física o psíquica incompatible amb l'acompliment de les funcions corresponents al cos i a l'especialitat a què s'opta.
  d) No haver sigut separat/ada mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics, per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala funcionarial, o per a exercir funcions similars a les que exercien en cas del personal laboral, de què haja sigut separat o inhabilitat. En cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat, o en una situació equivalent, ni haver sigut sotmés a una sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  e) No ser personal funcionari de carrera, en pràctiques o estar pendent del nomenament corresponent del mateix cos al qual es pretenga ingressar, llevat que es concórrega al procediment per a l'adquisició de noves especialitats
  regulat en aquesta convocatòria.
  f) No haver sigut condemnat/ada per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual, d'acord amb el que s'ha exigit en l'article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de modificació del Codi Civil i de la Llei d'enjudiciament civil.


 • Taxa ordinària

  28,10 €


  Descripció de la taxa

  L'ingrés de l'import s'ha de fer mitjançant una targeta bancària o el càrrec en el compte, dins del termini de presentació de sol·licituds.
  La falta del pagament o el pagament fora de termini determinarà l'exclusió de l'aspirant.
  De conformitat amb el que es disposa en els articles 14.4-2, 14.4-5 i 14.4-6 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes, els drets d'examen són els següents:

  - Personal d'ingrés als cossos de professors de Música i Arts Escèniques: 28.10 €
  - Famílies nombroses i monoparentals de caràcter general: 12.50 €
  - Famílies nombroses i monoparentals de caràcter especial: exempt
  - Persones amb grau de diversitat funcional igual al 33 % o superior: 3.40 €
  - Les víctimes d'actes de violència sobre la dona: 3.40 €

  Els aspirants que estiguen exempts del pagament de la taxa o tinguen dret a la reducció d'aquesta, han d'acompanyar amb la sol·licitud la documentació acreditativa del dret a l'exempció o la reducció.
  Aquesta acreditació s'ha de fer adjuntant a la sol·licitud la documentació següent:
  a) Els documents que acrediten la condició de membre de família nombrosa o família monoparental de categoria general o especial, en cas d'haver-ho al·legat.
  b) La certificació expedida per l'òrgan competent que acredite la condició d'aspirant amb diversitat funcional igual al 33 % o superior.
  c) En cas d'haver al·legat ser víctima d'actes de violència sobre la dona, s'ha d'acreditar aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en els articles 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

  En els casos a i b, no fa falta presentar els documents acreditatius, quan hagen sigut elaborats per l'Administració de la Generalitat Valenciana, si expressen la vostra autorització perquè siguen consultades o recaptades les dades corresponents.

  El simple pagament electrònic de la taxa dins del termini no equival a la inscripció en el procés selectiu, ja que s'han de fer tots els passos del tràmit telemàtic fins a finalitzar el registre electrònic.

  De conformitat amb el que estableix l'article 1.2-6 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes, no farà la devolució de les taxes per drets d'examen en els supòsits d'exclusió dels aspirants dels procediments selectius per causes imputables exclusivament a aquests.


 • Exempció / Reducció taxes

  REDUCCIÓ:
  - Famílies nombroses i monoparentals de caràcter general
  - Persones amb grau de diversitat funcional igual al 33 % o superior
  - Les víctimes d'actes de violència sobre la dona

  EXEMPCIÓ:
  - Famílies nombroses i monoparentals de caràcter especial


 • Places

  Nombre de places

  67

  Descripció de les places

  DESGLOSSAMENT DE PLACES PER ESPECIALITAT

  CLARINET (codi 6A3): 5 places
  - Ingrés lliure: 5
  - Reserva diversitat funcional intel·lectual (DFI): -
  - Reserva diversitat funcional d'un altre tipus (DFII): -

  FLAUTA TRAVESSERA (codi 6A9): 4 places
  - Ingrés lliure: 4
  - Reserva diversitat funcional intel·lectual (DFI): -
  - Reserva diversitat funcional d'un altre tipus (DFII): -

  SAXÒFON (codi 6C3): 5 places
  - Ingrés lliure: 5
  - Reserva diversitat funcional intel·lectual (DFI): -
  - Reserva diversitat funcional d'un altre tipus (DFII): -

  FONAMENTS DE COMPOSICIÓ (codi 6B1): 6 places
  - Ingrés lliure: 6
  - Reserva diversitat funcional intel·lectual (DFI): -
  - Reserva diversitat funcional d'un altre tipus (DFII): -

  PIANO (codi 6C2): 35 places
  - Ingrés lliure: 30
  - Reserva diversitat funcional intel·lectual (DFI): 1
  - Reserva diversitat funcional d'un altre tipus (DFII): 4

  VIOLA (codi 6C9): 3 places
  - Ingrés lliure: 3
  - Reserva diversitat funcional intel·lectual (DFI): -
  - Reserva diversitat funcional d'un altre tipus (DFII): -

  VIOLÍ (codi 6D1): 5 places
  - Ingrés lliure: 5
  - Reserva diversitat funcional intel·lectual (DFI): -
  - Reserva diversitat funcional d'un altre tipus (DFII): -

  VIOLONCEL (codi 6D2): 4 places
  - Ingrés lliure: 4
  - Reserva diversitat funcional intel·lectual (DFI): -
  - Reserva diversitat funcional d'un altre tipus (DFII): -


 • Documentació / Informació

  En omplir la sol·licitud, s'han de tindre en compte, a més de les instruccions que s'indiquen en el tràmit corresponent en la seu electrònica, les següents:
  a) S'ha de fer constar el cos, el codi, el nom de l'especialitat i el torn pel qual es participa. Així mateix, s'ha d'indicar la província en què, preferentment, es vulguen fer les proves.
  b) Els aspirants que, pel fet de tindre les condicions establides, vulguen acollir-se a la reserva de diversitat funcional física o intel·lectual, ho han d'indicar en la sol·licitud i han d'adjuntar a la instància la certificació corresponent. No fa falta presentar aquest document si ha sigut elaborat per l'Administració de la Generalitat Valenciana i si expresseu la vostra autorització perquè siguen consultades o recaptades les dades corresponents.
  c) Amb independència del torn pel qual accedisquen, les persones amb diversitat funcional que necessiten adaptacions de temps i mitjans per a la realització dels exercicis ho han d'indicar en la sol·licitud i han d'adjuntar a la sol·licitud una certificació de les adaptacions requerides, expedida pels òrgans competents en matèria de diversitat funcional de la Generalitat Valenciana, de l'Estat o d'altres comunitats autònomes.
  d) Els aspirants estrangers han de consignar en la instància la titulació al·legada, si escau, per a l'exempció de la prova prèvia prevista a la base 7.1.1, i han d'adjuntar a la instància la justificació corresponent.
  Així mateix, els aspirants no nacionals d'algun estat de la Unió Europea han d'adjuntar la documentació que justifique que tenen el requisit per a poder participar d'acord amb el que es preveu en la base 2.1.1.a.
  e) Tots els aspirants han d'indicar la titulació al·legada per al compliment del requisit de coneixement dels idiomes oficials de la Comunitat Valenciana, d'acord amb la base 7.1.2.
  f) Els aspirants han de declarar, si escau, i d'acord amb la base 14 d'aquesta convocatòria, que no volen ser incloses en les llistes d'aspirants per a exercir llocs en règim d'interinitat.


 • Lloc de presentació


  Els aspirants que disposen de DNI o NIE i vulguen participar en aquest procés selectiu han d'emplenar el model oficial de sol·licitud que estarà disponible en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana http://sede.gva.es) i en l'enllaç següent: http://www.ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/oposiciones
  Les sol·licituds s'han d'emplenar-se seguint les instruccions que s'indiquen, i és necessari identificar-se per qualsevol dels sistemes d'identificació o signatura electrònica admesos en la mateixa seu electrònica.
  La sol·licitud es considera presentada i registrada davant de l'administració en el moment que siga completat tot el procés telemàtic, i els aspirants han de guardar el justificant generat de registre i pagament, si escau, com a confirmació de la presentació telemàtica.
  Les sol·licituds emplenades o registrades per altres mitjans diferents a la via telemàtica indicada en la base 3.1 d'aquesta ordre, es consideraran no presentades en termini.
  La falta de pagament de la taxes per la via indicada en aquesta ordre o el deute fora de termini determina l'exclusió de l'aspirant, tenint en compte que, en els casos esmentats i qui haja procedit així, no té dret a participar en el procediment.
  No es pot presentar més d'una sol·licitud, llevat que s'opte a més d'una especialitat. En aquest cas, s'han de presentar tantes sol·licituds com nombre d'especialitats a les quals s'opta. No obstant això, l'opció a més d'una especialitat no implica que es puga assistir a les proves de tots els tribunals on ha sigut assignat.
  En cas que es presente més d'una sol·licitud per especialitat, serà vàlida l'última. La sol·licitud s'ha d'emplenar d'acord amb les instruccions que figuren en la plataforma electrònica i en les bases d'aquesta ordre.

  Els aspirants estrangers que, tot i que compleixen amb els requisits generals i específics, no disposen de NIE han d'emplenar una instància d'acord amb el model oficial que se'ls facilitarà per la Direcció General d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. Per a fer-ho, han de sol·licitar-ho al correu electrònic seleccion_edu@difusio.gva.es.
  Aquesta sol·licitud tindrà assignat un número de referència identificatiu, i cada participant ha d'utilitzar necessàriament un joc de tres còpies impreses a través d'Internet, de manera que no es podran fer fotocòpies, ja que cada sol·licitud ha de tindre un número de referència diferenciat.
  Una vegada emplenada la instància, aquesta s'ha d'imprimir per triplicat.
  La sol·licitud impresa per triplicat s'ha de presentar, si escau, en alguna de les entitats financeres col·laboradores a l'efecte de l'abonament de la taxa corresponent.
  Així mateix, una vegada abonada la taxa en l'entitat col·laboradora, els aspirants han de presentar la sol·licitud a través de les representacions diplomàtiques o consulars espanyoles corresponents, les quals les remetran seguidament a
  l'organisme competent. Cal adjuntar amb la sol·licitud la documentació següent:
  - el comprovant bancari d'haver satisfet el pagament dels drets d'examen.
  - els documents establits en la base 3.3, si escau.


  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=EDU_OPOSICION_CF&version=7&login=c&idioma=va&idCatGuc=EP&idProcGuc=69758


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/2019-cos-de-professors-de-musica-i-arts-esceniques


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar