Detall

Cos de professors d'arts plàstiques i disseny. Ingrés i adquisició de noves especialitats (Disseny de Moda, Disseny de Producte, Disseny Gràfic, Història de l'Art, Materials i Tecnologia: Disseny, Mitjans Informàtics).


 • Descripció

  Cos de professors d'arts plàstiques i disseny. Ingrés i adquisició de noves especialitats (Disseny de Moda, Disseny de Producte, Disseny Gràfic, Història de l'Art, Materials i Tecnologia: Disseny, Mitjans Informàtics).


 • Organisme

  Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
  AV. CAMPANAR, 32 46015 València


 • Etapa Actual

  Adjudicació i nomenament : Correcció d'errors (aprovació d'expedient)

 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Titulació específica

  Títol de doctor, llicenciat, enginyer o arquitecte; títol de grau corresponent; títol superior d'ensenyaments artístics equivalent a llicenciatura o grau; o un altre títol equivalent a l'efecte de docència.

  De conformitat amb el que s'estableix en la disposició addicional única i en l'annex VIII del Reglament d'ingrés, accés i adquisició de noves especialitats en els cossos docents, aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, són equivalents a l'efecte de docència per al cos de professors d'Arts Plàstiques i Disseny les titulacions que es detallen a continuació:

  1. DISSENY DE MODA:
  - Títol de Disseny, especialitat Disseny de Moda.

  2. DISSENY DE PRODUCTE:
  - Títol de Disseny, especialitat Disseny de Productes.

  3. DISSENY GRÀFIC:
  - Títol de Disseny, especialitat Disseny Gràfic.

  Les titulacions obtingudes a l'estranger han de disposar del certificat d'equivalència quant a titulació i a nivell acadèmic universitari oficial, el qual tindrà efectes des de la data en què siga concedit i expedit pel ministeri competent en matèria d'educació, segons el Reial decret 967/2014, de 21 de novembre.


 • Requisits especifics

  a) Estar en possessió, en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, del títol de doctor, llicenciat, enginyer, arquitecte, o títol de grau corresponent o altres títols equivalents a l'efecte de docència. En el cas que les titulacions s'hagen obtingut a l'estranger, cal estar en possessió de la corresponent equivalència a titulació i a nivell acadèmic universitari oficial, la qual tindrà efectes des de la data en què siga concedida i expedida pel ministeri competent en matèria d'educació el corresponent certificat, segons el Reial decret 967/2014, de 21 de novembre.

  b) Formació pedagògica i didàctica: De conformitat amb el que estableix la disposició transitòria única del Reglament d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents, aprovat pel Reial decret 276/2007 de 23 de febrer, mentre no es regule per a cada ensenyament la formació pedagògica i didàctica establida en l'article 100.2 de la citada llei orgànica, queda diferida, en la present convocatòria, l'exigència d'aquesta formació als aspirants a l'ingrés en el cos de professors d'Arts Plàstiques i Disseny.

  c) Les persones aspirants nacionals d'estats l'idioma oficial dels quals no siga el castellà, han de posseir un coneixement adequat d'aquesta llengua. Si no poden acreditar alguna de les titulacions enumerades en la base 7.1.1 de les bases, han de realitzar la prova que s'hi descriu.

  d) Acreditar el coneixement dels dos idiomes oficials de la Comunitat Valenciana com s'indica en la base 7 d'aquesta convocatòria.

  e) Per a participar en la reserva de places per a persones amb discapacitat, les persones aspirants, a més de reunir els requisits generals i específics, han de tindre reconeguda pels òrgans competents de la Generalitat, de l'Estat o de la resta de les comunitats autònomes, una diversitat funcional el grau de la qual siga igual o superior al 33 %, sempre que això no siga incompatible amb l'exercici de la docència en l'especialitat a la qual s'opta.

  Per a l'adquisició de noves especialitats:

  a) Ser personal funcionari de carrera del cos de l'especialitat a la qual s'opta.
  b) Posseir el nivell de titulació i els altres requisits que s'exigeixen per a l'ingrés lliure en l'especialitat que es pretenga adquirir, a excepció de l'acreditació dels idiomes oficials de la Comunitat Valenciana.


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o ser nacional d'algun dels altres estats membres de la Unió Europea, o nacional d'algun estat al qual siguen aplicables els tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, en els quals siga aplicable la lliure circulació de treballadors i treballadores i la norma que es dicte per a la seua incorporació a l'ordenament jurídic espanyol.
  Així mateix, hi podran participar el cònjuge, els descendents i els descendents del cònjuge, tant de les persones amb nacionalitat espanyola com de nacionals dels estats membres de la Unió Europea o dels estats en els quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per l'Estat espanyol, siga aplicable la lliure circulació de persones treballadores quan així ho preveja el corresponent tractat, independentment de la seua nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguen separats de dret, i respecte a descendents, siguen menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat però visquen a càrrec dels seus progenitors.
  b) Tindre complits els setze anys i no tindre l'edat establida, amb caràcter general, per a la jubilació forçosa.
  c) Posseir la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques habituals del cos en qüestió i no patir malaltia ni limitació física o psíquica incompatible amb l'acompliment de les funcions corresponents al cos i a l'especialitat a la qual s'opta.
  d) No haver sigut separat o separada mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala funcionarial, o per a exercir funcions similars a les que exercien en cas del personal laboral, de què haja sigut separat o inhabilitat. En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  e) No ser personal funcionari de carrera, en pràctiques o estar pendent del corresponent nomenament del mateix cos al qual es pretenga ingressar, llevat que es concórrega al procediment per a l'adquisició de noves especialitats
  regulat en la present convocatòria.
  f) No haver sigut condemnat o condemnada per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual, d'acord amb el que exigeix l'article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de modificació del Codi civil i de la Llei d'enjudiciament civil.


 • Taxa ordinària

  28,10 €


  Descripció de la taxa

  L'ingrés de l'import es realitzarà mitjançant targeta bancària o càrrec en compte dins del termini de presentació de sol·licituds.
  La falta del pagament o el pagament fora de termini determinarà l'exclusió de la persona aspirant.
  De conformitat amb el que es disposa en els articles, 14.4-2, 14.4-5 i 14.4-6 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de Taxes, els drets d'examen són els següents:

  - Personal d'ingrés als cossos de professors d'Arts Plàstiques i Disseny: 28.10 €
  - Famílies nombroses i monoparentals de caràcter general: 12.50€
  - Famílies nombroses i monoparentals de caràcter especial: eximisc
  - Persones amb grau de diversitat funcional igual o superior al 33%: 3.40€
  - Persones víctimes d'actes de violència sobre la dona: 3.40€

  Les persones aspirants que estiguen exemptes del pagament de la taxa o tinguen dret a la reducció d'aquesta, hauran d'acompanyar a la sol·licitud la documentació acreditativa del dret a l'exempció o reducció.
  Aquesta acreditació es realitzarà adjuntant a la sol·licitud la següent documentació:
  a) Els documents que acrediten la condició de membre de família nombrosa o família monoparental de categoria general o especial, en cas d'haver-ho al·legat.
  b) La certificació expedida per l'òrgan competent que acredite la condició d'aspirant amb diversitat funcional igual o superior al 33%.
  c) En el cas d'haver-se al·legat ser víctima d'actes de violència sobre la dona, haurà d'acreditar-se aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en l'article 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de desembre, de la Generalitat, Integral contra la Violència sobre la Dona en l'Àmbit de la Comunitat Valenciana.


 • Exempció / Reducció taxes

  REDUCCIÓ:
  - Famílies nombroses i monoparentals de caràcter general
  - Persones amb grau de diversitat funcional igual o superior al 33%
  - Persones víctimes d'actes de violència sobre la dona

  EXEMPCIÓ:
  - Famílies nombroses i monoparentals de caràcter especial


 • Places

  Nombre de places

  69

  Descripció de les places

  DESGLOSSAMENT DE PLACES PER ESPECIALITAT

  DISSENY DE MODA (codi 7A9): 9 places
  - Ingrés lliure: 8
  - Reserva diversitat funcional intel·lectual (DFI): -
  - Reserva diversitat funcional d'un altre tipus (DFII): 1

  DISSENY DE PRODUCTE (codi 7B0): 7 places
  - Ingrés lliure: 7
  - Reserva diversitat funcional intel·lectual (DFI): -
  - Reserva diversitat funcional d'un altre tipus (DFII): -

  DISSENY GRÀFIC (codi 7B1): 18 places
  - Ingrés lliure: 17
  - Reserva diversitat funcional intel·lectual (DFI): -
  - Reserva diversitat funcional d'un altre tipus (DFII): 1

  HISTÒRIA DE L'ART (codi 7B5): 7 places
  - Ingrés lliure: 7
  - Reserva diversitat funcional intel·lectual (DFI): -
  - Reserva diversitat funcional d'un altre tipus (DFII): -

  MATERIALS I TECNOLOGIA: DISSENY (codi 7B8): 8 places
  - Ingrés lliure: 7
  - Reserva diversitat funcional intel·lectual (DFI): -
  - Reserva diversitat funcional d'un altre tipus (DFII): 1

  MITJANS INFORMÀTICS (codi 7C1): 20 places
  - Ingrés lliure: 18
  - Reserva diversitat funcional intel·lectual (DFI): 1
  - Reserva diversitat funcional d'un altre tipus (DFII): 1


 • Documentació / Informació

  A l'hora d'omplir la sol·licitud, s'han de tindre en compte, a més de les instruccions que s'indiquen en el tràmit corresponent en la seu electrònica, les següents:
  a) S'ha de fer constar el cos, el codi, el nom de l'especialitat i el torn pel qual es participa. Així mateix, s'ha d'indicar la província en què, preferentment, es vulguen fer les proves.
  b) Els aspirants que, pel fet de tindre les condicions establides, vulguen acollir-se a la reserva de diversitat funcional física o intel·lectual ho han d'indicar en la sol·licitud i han d'adjuntar a la instància la certificació corresponent. No fa falta presentar aquest document si ha sigut elaborat per l'Administració de la Generalitat Valenciana i si expresseu la vostra autorització perquè siguen consultades o recaptades les dades corresponents.
  c) Amb independència del torn pel qual accedisquen, les persones amb diversitat funcional que necessiten adaptacions de temps i mitjans per a la realització dels exercicis ho han d'indicar en la sol·licitud i han d'adjuntar a la sol·licitud una certificació de les adaptacions requerides, expedida pels òrgans competents en matèria de diversitat funcional de la Generalitat Valenciana, de l'Estat o d'altres comunitats autònomes.
  d) Els aspirants estrangers han de consignar en la instància la titulació al·legada, si escau, per a l'exempció de la prova prèvia prevista a la base 7.1.1, i han d'adjuntar a la instància la justificació corresponent.
  Així mateix, els aspirants no nacionals d'algun estat de la Unió Europea han d'adjuntar la documentació que justifique que tenen el requisit per a poder participar d'acord amb el que es preveu en la base 2.1.1.a.
  e) Tots els aspirants han d'indicar la titulació al·legada per al compliment del requisit de coneixement dels idiomes oficials de la Comunitat Valenciana, d'acord amb la base 7.1.2.
  f) Les persones aspirants han de declarar, si escau, i d'acord amb la base 14 d'aquesta convocatòria, que no volen ser incloses en les llistes d'aspirants per a exercir llocs en règim d'interinitat.


 • Lloc de presentació


  Les persones aspirants que disposen de DNI o NIE i desitgen prendre part en aquest procés selectiu hauran d'emplenar el model oficial de sol·licitud que estarà disponible en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana (https://sede.gva.es) i en el següent enllaç:http://www.ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/oposiciones
  Les sol·licituds hauran d'emplenar-se seguint les instruccions que s'indiquen, sent necessari identificar-se per qualsevol dels sistemes d'identificació o signatura electrònica admesos en la pròpia seu electrònica.
  La sol·licitud es considerarà presentada i registrada davant l'administració en el moment que siga completat tot el procés telemàtic i les persones aspirants hauran de guardar el justificant generat de registre i pagament, si escau, com a confirmació de la presentació telemàtica.
  Aquelles sol·licituds emplenades o registrades per altres mitjans diferents a la via telemàtica indicada en la base 3.1 d'aquesta ordre, es tindran per no presentades en termini.
  La falta de pagament de la taxes per la via indicada en aquesta ordre o el deute fora de termini determinarà l'exclusió de la persona aspirant, tenint en compte que, en els casos esmentats i els qui així hagen procedit, no tindran dret a participar en el procediment.
  No podrà presentar-se més d'una sol·licitud, llevat que s'opte a més d'una especialitat. En aquest cas, s'hauran de presentar tantes sol·licituds com nombre d'especialitats a les quals s'opta. No obstant això, l'opció a més d'una especialitat no implica que es puga assistir a les proves de tots els tribunals on ha sigut assignat.
  En cas que es presente més d'una sol·licitud per especialitat, serà vàlida l'última. La sol·licitud s'emplenarà d'acord amb les instruccions que figuren en la plataforma electrònica i en les bases de la present Ordre.

  Les persones aspirants estrangeres que, complint els requisits generals i específics, no disposen de NIE hauran d'emplenar una instància conforme al model oficial que els serà facilitat per la Direcció General d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. Per a això hauran de sol·licitar-ho al correu electrònic seleccion_edu@difusio.gva.es.
  Aquesta sol·licitud tindrà assignat un número de referència identificatiu, havent d'utilitzar cada participant necessàriament un joc de tres còpies impreses a través d'internet, de manera que no es podran fer fotocòpies ja que cada sol·licitud ha de tindre un número de referència diferenciat.
  Una vegada emplenada la instància s'imprimirà la mateixa per triplicat.
  La sol·licitud impresa per triplicat haurà de presentar-se, si escau, en alguna de les entitats financeres col·laboradores a l'efecte de l'abonament de la taxa corresponent.
  Així mateix, una vegada abonada la taxa en l'entitat col·laboradora, les persones aspirants presentaran la sol·licitud a través de les representacions diplomàtiques o consulars espanyoles corresponents, les quals les remetran seguidament a l'organisme
  competent. S'adjuntarà a la sol·licitud la següent documentació:
  - el comprovant bancari d'haver satisfet el pagament dels drets d'examen.
  - els documents establits en la base 3.3, si escau.


  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=EDU_OPOSICION_CF&version=7&login=c&idioma=va&idCatGuc=EP&idProcGuc=69768


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/2019-cos-de-professors-d-arts-plastiques-i-disseny


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar