Detall

Tècnic de gestió


  • Descripció

    Tècnic de gestió


  • Organisme

    L'Alcora
    San Francisco, 5
    Tel:964360002
    Fax:964386455


  • Etapa Actual

    Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

  • Termini

    TANCAT


  • Procés selectiu

    BORSA DE TREBALL


  • Tipus de prova

    Concurs oposició


  • Grup

    A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


  • Requisits generals

    a) Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjuí del que disposa l'art. 57 del Reial decret legislatiu 5/2015.
    b) Tindre complits els setze anys i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.
    c) Estar en possessió del títol de diplomat o graduat en empresarials, dret, ciències polítiques, econòmiques, administració i direcció d'empreses o equivalent.
    d) Posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques.
    e) No haver sigut separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració pública.
    f) No trobar-se inhabilitat penalment per a l'exercici de funcions públiques.
    Tots els requisits hauran de complir-se en l'últim dia del termini de presentació de sol·licituds i mantindre's durant tot el procés selectiu. En aquest sentit, es podran efectuar les comprovacions oportunes fins arribar a la presa de possessió com a funcionari interí.


  • Taxa ordinària

    32,00 €


    Descripció de la taxa

    Per a obtindre el document de pagamenthauran de ficar-se en contacte en el departament de Tresoreria o bé enviar un correu a tributos@alcora.org amb les vostres dades personals.


  • Documentació / Informació

    - DNI.
    - Original del títol exigit en la base sisena.


  • Lloc de presentació

    Registre General de l'Ajuntament (carrer San Francisco 5 de l'Alcora) o en qualsevol de les formes que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015


  • Altres formes de presentació

    a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


  • Enllaços d'interés

    Informació en web organisme

    https://lalcora.es/es/rrhh/


  • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar