Detall

Tècnic de Mobilitat i Seguretat Viària


 • Descripció

  Tècnic de Mobilitat i Seguretat Viària


 • Organisme

  Castelló de la Plana/Castellón de la Plana
  Plaza Mayor, 1
  Tel:964355100
  Fax:964355378


 • Etapa Actual

  Convocatòria : [Obertura de termini]

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de Grau (subgrup 2)


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o ser nacional dels estats membres de la Unió Europea, així com, siga quina siga la seua nacionalitat, els cònjuges dels espanyols i espanyoles i de nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret, i els seus descendents i els del seu cònjuge, sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat dependents.
  L'accés a l'ocupació pública com a personal funcionari també s'estendrà a les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya als quals siga aplicable la lliure circulació de treballadors.
  b) Tindre la capacitat funcional per fer les tasques que s'han de dur a terme.
  c) Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  d) Estar en possessió d'un títol de grau o diplomatura universitària o equivalent, o complir les condicions per a obtindre'l abans de la data en què acabe el termini de presentació de sol·licituds.
  Les persones aspirants amb titulacions obtingudes en l'estranger han d'acreditar que estan en possessió de la corresponent convalidació o de la credencial que acredite, si escau, l'homologació del títol. Aquest requisit no serà aplicable a les persones aspirants que hagen obtingut el reconeixement de la seua qualificació professional, en l'àmbit de les professions regulades, a l'empara de les disposicions de dret de la Unió Europea.
  e) No haver sigut separat/ada del servei per expedient disciplinari o inhabilitat/ada en els termes establits en l'article 56.1.d del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.


 • Places

  Nombre de places

  1

 • Documentació / Informació

  Document "Sol·licitud d'admissió a proves selectives d'ingrés a la funció pública. Autoliquidació", conforme al model oficial, que s'ha d'imprimir des de l'apartat corresponent de la pàgina web de l'Excm. Ajuntament de Castelló de la Plana (www.castello.es).


 • Lloc de presentació

  Registre General de l'Ajuntament, c/ Pl. Major, núm. 1) o en registres de les juntes de Districte Nord (pl. Primer Molí), Districte Sud (c/ Ricardo Catalá cantó amb Joaquín Márquez), Districte Est (avd. Germans Bou, 27), Districte Oest (pl. Lagunas de Ruidera, s/n - Mas Blau) i Districte Marítim (passeig Buenavista, núm. 28 ) o en la forma prevista en art. 16.4 de la Llei 39/2015.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.castello.es/web30/pages/generico_web10.php?cod1=9&cod2=93


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar