Detall

Arquitecte tècnic


 • Descripció

  Arquitecte tècnic


 • Organisme

  Diputació Alacant
  Av. de la Estació, 6
  Tel. 965121300
  03005 . Alicante


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola. A més, hi podran accedir:
  - Els nacionals dels estats membres de la Unió Europea.
  - Els cònjuges d'espanyols i de nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, siga quina siga la seua nacionalitat, sempre que no estiguen separats de dret, i els descendents menors de 21 anys o majors d'edat que siguen dependents.
  - Les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals siga aplicable la lliure circulació de treballadors.
  Tots els aspirants han d'acompanyar la seua sol·licitud de la documentació que acredite les condicions que s'hi al·leguen.
  b) Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques. La Diputació Provincial d'Alacant es reserva el dret a sotmetre les persones aspirants a totes les proves que considere pertinents per a avaluar el compliment d'aquest requisit.
  c) Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa per a l'accés a l'ocupació pública.
  d) No haver sigut separat/ada mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, o per a exercir funcions similars a les que exercia en el cas del personal laboral, en què haja sigut separat o inhabilitat. En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  e) Estar en possessió del títol d'Arquitecte Tècnic, Aparellador o el títol que corresponga conforme al vigent sistema de titulacions, o estar en condicions d'obtindre'l en la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies. En tot cas, l'equivalència l'ha d'aportar la persona aspirant per mitjà d'una certificació expedida a l'efecte per l'administració competent en cada cas. Els aspirants amb titulacions obtingudes en l'estranger han d'acreditar que estan en possessió de la corresponent convalidació o de la credencial que n'acredite, si escau, l'homologació.


 • Taxa ordinària

  30,00 €


  Descripció de la taxa

  L'ingrés de la taxa s'ha d'efectuar mitjançant una autoliquidació, juntament amb la presentació de la sol·licitud, en les entitats financeres que presten els serveis bancaris i financers en aquesta Diputació, i que figuren en el mateix imprés.


 • Exempció / Reducció taxes


  EXEMPCIONS / DESCOMPTES

  Vegeu l'Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per Realització de Proves Selectives (Butlletí Oficial de la Província d'Alacant, número 140, de data 24 de juliol de 2012). Enllaç:
  http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2012/07/24-07-12.pdf page=28


 • Places

  Nombre de places

  3

  Descripció de les places

  Aquestes places estan incloses en l'escala d'administració especial, subescala tècnica, classe tècnic mitjà, dotada amb els emoluents corresponents al subgrup de classificació "A2", de l'article 76 del text refós de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, i l'article 24 de la Llei d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana; i la resta que siguen corresponents de conformitat amb la normativa vigent.


 • Documentació / Informació


  Qui vulga prendre part en el concurs oposició ho ha de sol·licitar en el model oficial d'instància que es descarregarà de la pàgina web de l'Excma. Diputació Provincial d'Alacant http://www.diputacionalicante.es/ca/).
  Una vegada hagen omplit les dades, els interessats han de signar la instància generada en el procés electrònic (document PDF), de manera que quede constància que reuneixen totes i cada una de les condicions o els requisits exigits en la base segona, i han d'acreditar el pagament de la taxa corresponent

  En la sol·licitud ha de constar que s'ha realitzat el corresponent ingrés dels drets d'examen, mitjançant la validació de l'entitat col·laboradora en la qual es realitze l'ingrés, a través de certificació mecànica o, en defecte d'això, segell i signatura autoritzada d'aquesta en l'espai reservat a l'efecte.
  En els casos en què l'ingrés de l'import es realitze via telemàtica, s'ha d'acompanyar la sol·licitud del justificant corresponent.

  Les persones amb discapacitat han d'aportar la fotocòpia de la certificació de l'òrgan competent que acredite tal condició, així com el tipus i la graduació d'aquesta.


 • Lloc de presentació

  Una vegada es generen les instàncies i s'abonen les taxes corresponents, juntament amb una fotocòpia del DNI i la documentació acreditativa que corresponga, es podran presentar en la seu electrònica d'aquesta Corporació com a documents annexos a la instància general; igualment, es podrà presentar en hores hàbils, de dilluns a divendres, en el Registre General de l'Excma. Diputació Provincial (c/ Tucumán, núm. 8, d'Alacant) o en la forma que determina l'article 16 Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En cas que es presente en les oficines de Correus i Telègrafs, ha de fer-se en sobre obert i deixar-hi constància de la data de presentació.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://abierta.diputacionalicante.es/informacio-institucional-i-organitzativa/oferta-docupacio/?lang=ca


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar