Detall

Psicòloga/òloga de la Unitat de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives (UPCCA)


 • Descripció

  Psicòloga/òloga de la Unitat de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives (UPCCA)


 • Organisme

  Mancomunitat la Serrania
  Tel:961 64 50 13


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  COBERTURA INTERINA


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits especifics

  Estar en possessió de permís de conducció tipus B i tindre un vehicle disponible, atés el caràcter itinerant del servei que cal prestar.


 • Requisits generals

  a) Tindre la capacitat per a ser contractat, d'acord amb l'Estatut dels treballadors, aprovat per Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març.
  b) Tindre la nacionalitat espanyola.
  c) Tindre la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques.
  d) Tindre complits els setze (16) anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa. Només per llei es podrà establir una altra edat màxima, diferent de l'edat de jubilació forçosa, per a l'accés a l'ocupació pública.
  e) Tindre la titulació exigida: estar en possessió del títol de grau en Psicologia o equivalent, o estar en condicions d'obtindre-la abans de la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies; en tot cas, les equivalències les ha d'aportar l'aspirant, mitjançant una certificació expedida a aquest efecte per l'Administració competent en cada cas; i estar en possessió de doctorat o màster en Drogodependències o Trastorns Addictius emés per una universitat.
  f) No patir una malaltia o tindre un defecte físic que impedisquen l'acompliment de les funcions corresponents.
  g) No haver sigut separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, o per a exercir funcions similars a les que exercia en del personal laboral, en què haja sigut separat o inhabilitat. En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.


 • Places

  Nombre de places

  1

 • Documentació / Informació

  Els interessats han d'omplir el model de sol·licitud (annex 1 de les bases) i dirigir la sol·licitud a la Sra. Presidenta de la Mancomunitat.

  La sol·licitud ha d'anar acompanyada de:
  - Fotocòpia del DNI o, si escau, passaport.
  - Documents acreditatius de la titulació exigida en la convocatòria, així com dels mèrits i les circumstàncies que s'han al·legat i que s'hagen de valorar.
  - Documentació acreditativa dels mèrits que s'hi al·leguen a l'efecte de la valoració en la fase de concurs.

  Les persones aspirants amb discapacitat han de fer-ho constar en la sol·licitud, amb la finalitat de fer les adaptacions de temps i mitjans necessàries per a garantir la igualtat d'oportunitats amb la resta d'aspirants.


 • Lloc de presentació

  En el Registre d'Entrada d'aquesta Mancomunitat, en un horari de 9.00 a 14.00 hores, o en algun dels llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril. , reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.laserrania.es/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar