Detall

Agent de Policia Local


 • Descripció

  Agent de Policia Local


 • Organisme

  Alberic
  Plaza Constitución, 25
  Tel:962440066
  Fax:962442042


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C - Batxiller, FP II, proves d'accés universitat per a majors 25 anys o equivalent


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) No patir cap malaltia o defecte físic que impedisca l'exercici de les funcions, d'acord amb les exclusions mèdiques establides en el DECRET 180/2018, del Consell, de 5 d'octubre, pel qual es desenvolupa la disposició transitòria primera de la Llei 17/2017, de la Generalitat, de 13 de desembre, de coordinació de policies locals de la Comunitat Valenciana, i tindre una altura mínima d'1,65 metres els homes i 1,60 metres les dones.
  c) Tindre complits díhuit anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  d) No haver sigut separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala de funcionari, o per a exercir funcions similars a les que exercia en el cas del personal laboral, en què haja sigut separat o inhabilitat.
  e) No tindre antecedents penals per delictes dolosos o tindre'ls cancel·lats.
  f) Estar en possessió del títol de Batxillerat o Tècnic o equivalent, o haver complit les condicions per a obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies. Cal aportar, si escau, la documentació o el certificat acreditatiu de l'equivalència.
  g) Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A2, que permeten la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència/pes no superior a 0,16 kW/kg.


 • Taxa ordinària

  59,00 €


  Descripció de la taxa

  Cal indicar com a concepte "CONVOCATÒRIA AGENTS POLICIA" i el compte bancari és: IBAN ES54 2100 7194 6922 0004 8641


 • Exempció / Reducció taxes

  Estarà exempt del pagament dels drets d'examen qui acredite la concurrència d'alguna de les condicions següents, per a la qual cosa cal assenyalar l'opció corresponent en el model d'instància:
  - Els demandants d'ocupació amb una antiguitat d'almenys 6 mesos.
  - Les persones amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33 %.
  - Els membres de famílies nombroses que tinguen reconeguda aquesta condició, així com les famílies monoparentals.
  - Les víctimes de violència de gènere.


 • Places

  Nombre de places

  6

 • Documentació / Informació

  a) Fotocòpia del document nacional d'identitat.
  b) Justificant d'haver ingressat en la Tresoreria Municipal, mitjançant un ingrés bancari, els drets d'examen, que es fixen en 59 €. A aquest efecte, el compte bancari en el qual s'ha d'efectuar l'ingrés a nom de l'Ajuntament d'Alberic, i amb el concepte *CONVOCATÒRIA AGENTS POLICIA*, és el següent: IBAN ES54 2100 7194 6922 0004 8641
  c) Fotocòpia del títol de Batxillerat o Tècnic o equivalent.
  d) Fotocòpia dels permisos requerits que habiliten per a la conducció dels vehicles pertinents.
  e) Certificat mèdic oficial, en el qual es faça constar expressament la seua capacitat per a concórrer a les proves físiques exigides per a l'accés a la categoria d'agent, així com que no es troben impedits o incapacitats per a l'accés a la funció pública.


 • Lloc de presentació

  Registre General d'Entrada de l'Ajuntament, o de la manera que estableix l'art. 16.4 de la Llei 39/2015


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.alberic.es/va/empleo-formacion/page/ocupacio-formacio


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar