Detall

Agent de Policia Local


 • Descripció

  Agent de Policia Local


 • Organisme

  Sedaví
  Plaza Jaime I, 5
  Tel:963185040
  Fax:963963879


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) Estar en possessió del títol de Batxillerat o Tècnic o equivalent, d'acord amb el que estableix l'article 37.2 de la Llei 17/2017 de coordinació de policies locals de la Comunitat Valenciana.
  c) No patir cap malaltia o tindre un defecte físic que impedisca l'exercici de les funcions, d'acord amb els quadres d'exclusions mèdiques que es recullen en l'annex d'aquestes bases, i tindre una estatura mínima d'1,65 metres els homes i 1,60 metres les dones.
  d) Tindre complits els díhuit anys i no excedir, si escau, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  e) No haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari del servei de l'Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats locals, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques.
  f) No tindre antecedents penals per delictes dolosos o tindre'ls cancel·lats.
  g) Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de les classes B en condicions per a accedir al permís BTP, i A que permeta la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència/pes no superior a 0,16 kW/kg.
  h) Han d'acceptar que, d'acord amb l'article 28.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, l'Ajuntament de Sedaví consulte les dades consignades en la sol·licitud i recapte els documents que calguen per a la seua resolució mitjançant consulta a les plataformes d'intermediació de dades o altres sistemes electrònics habilitats a aquest efecte. En cas de no donar el seu consentiment, l'Ajuntament podrà sol·licitar d'ofici a la persona aspirant que aporte la documentació original que puga ser susceptible de discussió.
  i) Compromís, mitjançant una declaració jurada, de portar armes de foc i, si és necessari, utilitzar-les.


 • Taxa ordinària

  105,00 €


  Descripció de la taxa

  El pagament de l'import de la taxa per concurrència a proves selectives s'exigirà en règim d'autoliquidació. El model d'autoliquidació es pot obtindre de les maneres següents:
  - Descarregant el model en la pàgina web de l'Ajuntament: "Seu electrònica de l'Ajuntament de Sedaví/Catàleg de tràmits/Tributs: Models autoliquidació" (https://sedavioficina.sede.gva.es)
  - Mitjançant una sol·licitud presencial en el Departament de Rendes de l'Ajuntament de Sedaví.

  El pagament de l'autoliquidació es pot efectuar de les maneres següents:
  - Mitjançant pagament electrònic en la seu electrònica de la pàgina web de l'Ajuntament:
  Seu electrònica/Serveis destacats: Pagament de tributs municipals (https://sedavi.sede.gva.es/)
  - Presencialment, amb l'autoliquidació impresa, en qualsevol entitat bancària col·laboradora de les que s'indiquen en el model d'autoliquidació.


 • Exempció / Reducció taxes


  EXEMPCIONS / DESCOMPTES
  Per a casos de deducció o exempció en el pagament de la taxa, pot consultar directament l'ordenança municipal de taxes per a concurrència a proves selectives (vegeu Seu electrònica /Informació Legal/Ordenances fiscals en:http://www.sedavi.es)


 • Places

  Nombre de places

  3

  Descripció de les places

  - Torn lliure: 2 places
  - Torn de mobilitat: 1 plaça

  Aquestes places podran incrementar-se amb el nombre de vacants que es produïsquen fins al moment de la realització de les proves selectives.

  Si la plaça oferida en torn de mobilitat no es cobreix per aquest procediment de selecció, s'incrementarà les que s'hagen de proveir per oposició lliure.


 • Documentació / Informació

  Les persones interessades han de presentar una instància, dirigida al Sr. Alcalde President de l'Ajuntament de Sedaví, en què sol·liciten participar en aquesta convocatòria.
  En les instàncies per a participar en aquesta convocatòria, els aspirants han de manifestar que reuneixen tots i cadascun dels requisits exigits en aquestes bases i que es comprometen a prestar el preceptiu jurament o promesa, i detallar concretament la plaça a la qual concorren i el tipus de torn (lliure o mobilitat).

  Les instàncies han d'anar acompanyades de:
  a) Fotocòpia del DNI en vigor.
  b) Fotocòpia o original del justificant de pagament de la taxa per a concórrer en aquesta convocatòria així com la documentació (si escau) en casos de deducció o exempció en el pagament de la taxa.


 • Lloc de presentació

  Les instàncies es poden presentar:
  - Tramitació electrònica: en la seu electrònica de l'Ajuntament de Sedaví /Catàleg de tràmits /Ocupació. (Cal estar en possessió del certificat digital d'usuari).
  - En el Registre General d'entrada de documents de l'Ajuntament de Sedaví, per a la qual cosa cal utilitzar el model d'instància que figura en la seu electrònica de l'Ajuntament de Sedaví i adjuntar així mateix el formulari específic per a participar en aquesta convocatòria.
  - O per mitjà del procediment que determina l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni corresponent. c) En les oficines de Correus, de la manera que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://sedavi.sede.gva.es/opencms/opencms/sede/paginas/index.jsp


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar